آرشیوهای نویسنده : هانیه جعفری

معنی نام آیسا – اسم آیسا – نام های دخترانه ترکی زیبا با معنی

معنی نام آیسا – اسم آیسا – نام های دخترانه ترکی زیبا با معنی

نام آیسا یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی زیبارو ، مانند ماه است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی نام آیسا را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آیسا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی نام آیسا معنی اسم آیسا اسم آیسا یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی زیبارو ، مانند ماه است. بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه ترکی که با ...

ادامه مطلب

معنی اسم آیدان – نام آیدان – اسم های دخترانه ترکی زیبا با معنی

معنی اسم آیدان – نام آیدان – اسم های دخترانه ترکی زیبا با معنی

اسم آیدان یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی آفریده شده ازماه،ایجاد شده ازماه زیبا چهره ای که از ماه آمده باشد ،نیکو چهره همانندماه و زیبارو است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آیدان را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آیدان تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آیدان معنی اسم آیدان اسم آیدان یک نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذر...

ادامه مطلب

معنی اسم آیدا – نام آیدا – اسم های دخترانه ترکی زیبا با معنی

معنی اسم آیدا – نام آیدا – اسم های دخترانه ترکی زیبا با معنی

اسم آیدا یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی در ماه یا قمر، گیاهی خوشبوکه کنارآب میرویدو با گیاه «قایتارما»یا«بئش مارماق»که کاربرد طبّی دارند، ماه مادر و مه وش است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آیدا را برای شما همراهان آماده نموده ایم . لطفا برای اسم های مشابه نام  آیدا تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آیدا معنی اسم آیدا اسم آیدا یک نام زیبا و اصیل دخت...

ادامه مطلب

معنی اسم آی سِو – نام آی سئو – اسم های دخترانه ترکی زیبا

معنی اسم آی سِو – نام آی سئو – اسم های دخترانه ترکی زیبا

اسم آی سِئو یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به  معنی دوست داشتنی مثل ماه است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آی سِئو را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آی سِئو تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آی سِئو معنی اسم آی سِو اسم آی سِئو یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به  معنی دوست داشتنی مثل ماه است. بیشتر بخوانید...

ادامه مطلب

معنی اسم آیتک – نام آیتک – اسم های ترکی زیبا دخترانه با معنی

معنی اسم آیتک – نام آیتک – اسم های ترکی زیبا دخترانه با معنی

اسم آیتک یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی مانند ماه ، ماه تنها ، ماه بی همتا و زیبارو است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آیتک را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آیتک تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آیتک   معنی اسم آیتک اسم آیتک یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی مانند ماه ، ماه تنها ، م...

ادامه مطلب

معنی اسم آیتاج – نام آیتاج – اسم های ترکی دخترانه زیبا با معنی

معنی اسم آیتاج – نام آیتاج – اسم های ترکی دخترانه زیبا با معنی

اسم آیتاج یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی تاجی که همانندماه درخشان وبرّاق باشد،زیبا،ناطق است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آیتاج را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آیتاج تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آیتاج   معنی اسم آیتاج  اسم آیتاج یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی تاجی که همانند...

ادامه مطلب

معنی اسم آیتار – نام آیتار – اسم های ترکی دخترانه زیبا با معنی

معنی اسم آیتار – نام آیتار – اسم های ترکی دخترانه زیبا با معنی

اسم آیتار یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی بشارت دهنده است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آیتار را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آیتار تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آیتار   معنی اسم آیتار  اسم آیتار یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی بشارت دهنده است. بیشتر بخوانید; اسم های دخترانه قشنگ ...

ادامه مطلب

معنی اسم آیتارشن – نام آیتارشن – اسم های ترکی زیبا با معنی

معنی اسم آیتارشن – نام آیتارشن – اسم های ترکی زیبا با معنی

اسم آیتارشن یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی قاصد یا پیک شادی است. ما در این مطلب از مجموعه اموزشی نامهای دخترانه و معنی آنها معنی اسم آیتارشن را برای شما همراهان آماده نموده ایم .لطفا برای اسم های مشابه نام آیتارشن تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. معنی اسم آیتارشن   معنی اسم آیتارشن اسم آیتارشن یکی از نام زیبا و اصیل دخترانه ترکی و اذربایجانی است که به معنی قاصد یا پیک شادی است. بیشتر بخوانید; اس...

ادامه مطلب