معنی اسم ساجده – معنی ساجده – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم ساجده – معنی ساجده – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم ساجده یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی ساجده است. معنی این نام ، در زبان عربی ساجده،  ساجد، مؤنث ساجد، سجده کننده، فروتن، به زانو درآمده بیان شده است. معنی ساجده در لغت نامه دهخدا و فارسی سست و سست نظر چشم …

ادامه مطلب

معنی اسم زینب – معنی زینب – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم زینب – معنی زینب – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم زینب یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی زینب است. معنی این نام ، در زبان عربی زینب ،پاکیزگی، نام درختی خوشبو و خوش منظر، نام دختر علی ابن ابی طالب (ع) و خواهر امام حسین (ع) و نام دختر رسول اکرم (ص) ، نام دختر …

ادامه مطلب

معنی اسم زهره – معنی زهره – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم زهره – معنی زهره – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم زهره یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی زهره است. معنی این نام ، در زبان عربی زهره ،دومین سیاره ی منظومه ی شمسی که از درخشنده ترین اجرام آسمانی است، ناهید، ونوس، در نزد قدما زهره نماد نوازندگی و خنیاگری است – نام سیاره …

ادامه مطلب

معنی اسم ریحان – معنی ریحانه – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم ریحان – معنی ریحانه – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم ریحان یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی ریحان است. معنی این نام ، در زبان عربی  ریحان ، گیاهی خوشبو از خانواده ی نعناع که مصرف خوراکی و دارویی دارد، گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گیاه خوشبو بیان شده است. …

ادامه مطلب

معنی اسم رویا – معنی رویا – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم رویا – معنی رویا – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم رویا یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی رویا است. معنی این نام ، در زبان عربی  رؤیا، مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد …

ادامه مطلب

معنی اسم راضیه – معنی راضیه – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم راضیه – معنی راضیه – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم راضیه یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی راضیه است. معنی این نام ، در زبان عربی  پسندیده، خوش، خشنود، از القاب فاطمه زهرا (س)، خشنود، خرسند بیان شده است. معنی راضیه در لغت نامه دهخدا و فارسی  زیست پسندیده و خوش  زندگی …

ادامه مطلب

معنی اسم راحله – معنی راحله – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم راحله – معنی راحله – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم راحله یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی راحله است. معنی این نام ، در زبان عربی  مؤنث راحل بیان شده است. معنی راحله در لغت نامه دهخدا و فارسی ستور بارکش.شتر سواری  شتر قوی مستعد برای سواری دادن یا بار کشیدن. افراد …

ادامه مطلب

معنی اسم دنیا – معنی دنیا – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم دنیا – معنی دنیا – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم دنیا یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی دنیا است. معنی این نام ، در زبان عربی  کیهان، جهان، گیتی  بیان شده است. معنی دنیا در لغت نامه دهخدا و فارسی  نزدیکتر.  زن بسیار نزدیک شونده  زن سخت خسیس و ناکس  کنایه از …

ادامه مطلب

معنی اسم حلما – معنی حلما – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم حلما – معنی حلما – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم حلما یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی حلما است. معنی این نام ، در زبان عربی بردباران، صبوران، به ضم ح، جمع حلیم، صبوران، دختران صبور بیان شده است.   ریشه اسم حلما نوع: دختر ریشه اسم: عربی، فارسی معنی :  بردباران، …

ادامه مطلب

معنی اسم حسنا – معنی حسنا – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم حسنا – معنی حسنا – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم حسنا یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی حسنا است. معنی این نام ، در زبان عربی زن زیبا، زیبا، نیک، پسندیده. نیکو، خوب رو بیان شده است. معنی حسنا در لغت نامه دهخدا و فارسی مؤنث حسن. حسنی نام کوهی نزدیک ینبع.  زن …

ادامه مطلب

معنی اسم حدیثه – معنی حدیثه – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم حدیثه – معنی حدیثه – نام زیبای دخترانه عربی

معنی اسم حدیثه یکی از زیباترین نام های دخترانه عربی حدیثه است. معنی این نام ، در زبان عربی  امروزی، جدید، نو،  داستان ، حکایت و روایت بیان شده است. معنی حدیثه در لغت نامه دهخدا و فارسی  نو. جدید. تازه نام چند موضع است …

ادامه مطلب