معنی اسم مهرو – معنی مهرو – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم مهرو – معنی مهرو – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم مهرو یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد مهرو می باشد. معنی این نام فارسی، زیبا رو، آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو، گفته شده است. معنی اسم مهرو در لغت نامه دهخدا  ماهروی. مهروی. ماه رو. که …

ادامه مطلب

معنی اسم میترا – معنی میترا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم میترا – معنی میترا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم میترا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد میترا می باشد. معنی این نام فارسی، مهر، خورشید، پیمان، محبت ،دوستی، گفته شده است. افراد معروف با نام میترا مهر، نام فرشتهای موکل برمهرومحبت، فرشته نگهبان راستی وعهدوپیمان ، مظهرروشنایی وفروغ، …

ادامه مطلب

معنی اسم نارگل – معنی نارگل – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نارگل – معنی نارگل – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نارگل یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نارگل می باشد. معنی این نام فارسی، گل انار، شکوفه درخت انار، شکوفه صد برگ انار که هیچ وقت پژمرده نمی شود،گلنار، گفته شده است.     ریشه اسم نارگل نوع: دختر ریشه …

ادامه مطلب

معنی اسم نارینا – معنی نارینا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نارینا – معنی نارینا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نارینا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نارینا می باشد. معنی این نام فارسی، دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین، گفته شده است.     ریشه اسم نارینا نوع: دختر ریشه اسم: فارسی …

ادامه مطلب

معنی اسم نازیلا – معنی اسم نازیلا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نازیلا – معنی اسم نازیلا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نازیلا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نازیلا می باشد. معنی این نام فارسی، با ناز و کرشمه، با ناز، دختر طناز و عشوه گر، گفته شده است.     ریشه اسم نازیلا نوع: دختر ریشه اسم: فارسی، ترکی …

ادامه مطلب

معنی اسم نگار – معنی نگار – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نگار – معنی نگار – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نگار یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نگار می باشد. معنی این نام فارسی، نقش، تصویر،  معشوق زیباروی، دختر یا زن زیباروی، بت و صنم، زیور و زینت، نقش نگین، رنگین و منقش ، نقش، تصویر، زیور، زینت، دختر …

ادامه مطلب

معنی اسم نگین – معنی نگین – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نگین – معنی نگین – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نگین یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نگین می باشد. معنی این نام فارسی، سنگ یا فلزی زینتی و معمولاً قیمتی که بر روی انگشتر، گوشواره، گردن بند و جز آنها کار می گذارند، سنگ قیمتی که معمولاً برای …

ادامه مطلب

معنی اسم نهال – معنی نهال – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نهال – معنی نهال – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نهال یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نهال می باشد. معنی این نام فارسی،  درخت یا درختچه ی نورس که تازه نشانده شده است،  کودک نورُسته، درخت یا درختچه نورس که تازه نشانده شده است ، درخت جوان ، …

ادامه مطلب

معنی اسم نوشا – معنی نوشا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نوشا – معنی نوشا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نوشا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نوشا می باشد. معنی این نام فارسی،  نیوشا، شنوا، شنونده،  یادگیرنده و آموزنده، شیرین، زندگی گفته شده است. معنی اسم نوشا در لغت نامه دهخدا و فارسی نوشنده  دهی است از دهستان …

ادامه مطلب

معنی اسم نوشین – معنی نوشین – نام زیبای دخترانه نوشین

معنی اسم نوشین – معنی نوشین – نام زیبای دخترانه نوشین

معنی اسم نوشین یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نوشین می باشد. معنی این نام فارسی،  نیوشا، شنوا، شنونده،  یادگیرنده و آموزنده، شیرین، زندگی گفته شده است. معنی اسم نوشین در لغت نامه دهخدا و فارسی شیرین. آلوده به نوش. از …

ادامه مطلب

معنی اسم نیایش – معنی نیایش – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نیایش – معنی نیایش – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نیایش یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نیایش می باشد. معنی این نام فارسی،دعا همراه با تضرع و زاری به درگاه خداوند، پرستش و احترام به کسی، دعا به درگاه خداوند، ستایش، عبادت، پرستش و احترام نسبت به کسی …

ادامه مطلب

معنی اسم نیوشا – معنی نیوشا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نیوشا – معنی نیوشا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم نیوشا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد نیوشا می باشد. معنی این نام فارسی،شنوا، شنونده، یادگیرنده، آموزنده ، شنونده، نصیحت پذیر گفته شده است. معنی اسم نیوشا در لغت نامه دهخدا و فارسی  شنوا شنونده . یاد گیرنده آموزنده …

ادامه مطلب

معنی اسم ویدا – معنی ویدا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ویدا – معنی ویدا – نام زیبای دخترانه فارسی

معنی اسم ویدا یکی از زیباترین نام های دخترانه که ریشه فارسی دارد ویدا می باشد. معنی این نام فارسی، پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار، یابنده، جوینده گفته شده است. معنی اسم ویدا در لغت نامه دهخدا و فارسی پیدا و هویدا و ظاهر کم و ناقص …

ادامه مطلب