آموزشی
13:03

آموزش تصویری گیتار جلسه سوم و چهارم amozesh gitar

06:21

آموزش گیتار جلسه پنجم amozesh gitar jalase 5

05:24

آموزش گیتار جلسه ششم amozesh gitar jalase 6

18:25

Learn how to think in English languange correctly with Oxford Picture Dictionary (Persian version)