تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب نعل – دیدن نعل اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نعل – دیدن نعل اسب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نعل چیست؟ دیدن نعل اسب در خواب بیانگر شانس موفقیت در تلاش هایتان است. ممکن است بیانگر عروسی در آینده ی نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد. معنای بر عکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید ممکن است ارزشش را نداشته باشد. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب نعل – دیدن نعل اسب در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب نعل خالد اصفهانی می گوید: اگر به خواب ببینید که نعل اسبان د...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نقاره – معنی دیدن نقاره در خواب چیست؟

تعبیر خواب نقاره – معنی دیدن نقاره در خواب چیست؟

نقاره ساز ضربی به صورت طبل دوتایی است که سطح یکی از دیگری کوچکتر است و هر دو به وسیله یک نوازنده با دو چوب نواخته می‌شود. و دیدنش در خواب بیانگر اضطراب و نگرانی برای بیننده خواب است. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب نقاره – معنی دیدن نقاره در خواب چیست؟   تعبیر خواب نقاره در سر زمین رویاها آمده: شما نقاره دارید : انبوهی از دردسر گریبانگیر شما می شود نقاره می خرید : اضطراب شدید دیگران نقاره م...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نرده – معنی دیدن نرده در خواب چیست؟

تعبیر خواب نرده – معنی دیدن نرده در خواب چیست؟

در این پست از نماگر قصد داریم شما را با تعابیر مختلف تعبیر خواب نرده آشنا کنیم. دیدن نرده در خواب بیانگر این است که نیاز به حمایت و کمک دارید. از درخواست کمک نترسید. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب نرده – معنی دیدن نرده در خواب چیست؟   تعبیر خواب نرده از دیدگاه روانشناسی یونگ دیدن نرده با رنگ یا علامتی خاص. نرده در تعبیر خواب می تواند با سمبل هایی مثل دیوار، فاصله، خانه، حیاط و مرز مرتبط باشد. بسیار اهمی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نمد – دیدن پارچه نمدی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نمد – دیدن پارچه نمدی در خواب چه تعبیری دارد؟

در این سری از تعبیر خواب نماگردقصد داریم شما را با تعبیر خواب نمد آشنا کنیم و انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب نمد را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه ادامه مطالب تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب نمد – دیدن پارچه نمدی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب نمد منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد ن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گرگ آشنا کنیم. بطور کلی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است.  اگر برای مطالعه تعبیر خواب گرگ تمایل دارید با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب گرگ – حمله و زوزه کشیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد؟   جنبه مثبت و منفی گرگ در خواب به گفته معبرین غربی گرگ در خواب نماد زندگی، زیبایی، تنهایی، راز، اعتماد به نفس و غرور است. دیدن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تاج – دیدن تاج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تاج – دیدن تاج در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تاج چیست؟ دیدن تاج در خواب نمادی از موفقیت و تسط (برتری) است. خواب دیدن اینکه شما تاج بر سر دارید بیانگر این است که شما در جایگاه قدرت هستید. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تاج – دیدن تاج در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب تاج محمد ابن سیرین بصری گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تاج در خواب ب...

ادامه مطلب

تعبیر خواب یشم – معنی دیدن سنگ یشم در خواب چیست؟

تعبیر خواب یشم – معنی دیدن سنگ یشم در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب یشم آشنا کنیم. منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از جانب زنی سود می برید که آن سود بسیار است و اندک نیست. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب یشم – معنی دیدن سنگ یشم در خواب چیست؟   تعبیر خواب یشم خالد اصفهانی می گوید: اگر درخواب بیند انگشتری از یشم داشت، دلیل که زن خواهد. اگر دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند. منوچهر مطیعی ته...

ادامه مطلب

تعبیر خواب یقه – دیدن یقه پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب یقه – دیدن یقه پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خوابچیست؟ دیدن یقه در خواب بیانگر محدود بودن و خویشتن داری است. شما ممکن است در یک موقعیت کاری ناامید کننده یا یک رابطه محدود باشید. برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید.   تعبیر خواب یقه – دیدن یقه پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب یقه آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید یقه بر پیراهن خود نصب می کنید، نشانه آن است که به مقامی بالاتر از آنچه فکر می کردید منصوب می شوید. اگر دختری در خواب، یقه ببیند ، نشانه آن است که چ...

ادامه مطلب