تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب فیلم – تماشای فیلم در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فیلم – تماشای فیلم در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد تمامی تعابیر مختلف تعبیر خواب فیلم را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای تعابیر مختلف تعبیر خواب فیلم تماشا کردن تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب فیلم – تماشای فیلم در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب فیلم در سر زمین رویاها آمده: شما فیلم دارید : مراقب رقبا در کار باشید . فیلم می خرید : یک سفر به خارج از کشور خواهید داشت از فیلم استفاده می کنید : قبل از حرف زدن زبان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فیله – دیدن فیله مرغ در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فیله – دیدن فیله مرغ در خواب چه معنایی دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب فیله آشنا کنیم. فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نیز مالی است که آسان خرج می شود اما به دست آوردنش تصادفی است.   تعبیر خواب فیله – دیدن فیله مرغ در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب فیله منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فیله گوسفند یا گاو در بیداری گوشتی است نرم و قابل کباب کردن و خوردن. در خواب نیز مالی است که آسان خرج می ش...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فوک – دیدن فوک در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب فوک – دیدن فوک در خواب چه مفهومی دارد؟

در این بخش از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب فوک آشنا سازیم. و مطالبی را از دیدگاه تعبیرگران برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن فوک در خواب تعبیر خوبی ندارد و دیدنش بیانگر بدهکاری می باشد. با ما همراه باشید.   تعبیر خواب فوک – دیدن فوک در خواب چه مفهومی دارد؟   فوک خَزَری یکی از پستانداران کمیاب آب‌زی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به آن زندگی می‌کند. این‌گونه تنها پستاندار دریای خزر به‌شمار ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فلاخن – معنی دیدن فلاخن در خواب چیست؟

تعبیر خواب فلاخن – معنی دیدن فلاخن در خواب چیست؟

فلاخن یا قلاب‌سنگ ابزاری جنگی بود که برای پرتاب چیزهایی مانند سنگ از آن بهره می‌بردند. فلاخن از رشته‌ای پشمی یا ابریشمی ساخته‌می‌شده‌است. امروز بیشتر در نزد چوپانان کاربرد دارد. اگر برای مطالعه تعبیر خواب فلاخن تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب فلاخن – معنی دیدن فلاخن در خواب چیست؟   تعبیر خواب فلاخن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی بیند که سنگ فلاخن به کسی انداخت، دلیل که بر آن کس نفرین کند و دیدن سنگ فلاخن انداختن، دلیل بر سخن ن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فلوس – دیدن فلوس در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب فلوس – دیدن فلوس در خواب چه معنایی دارد؟

فلوس درختی است به ارتفاع 10 تا 15 متر از تیره ٔ سبزی آساها که به حالت وحشی در افریقا و هند و برزیل و جزایر آنتیل و مصر و جنوب ایران میروید. و معبران غربی می گویند: دیدن گیاه فلوس در خواب بیانگر غم و اندوه است. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب فلوس – دیدن فلوس در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب فلوس محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند فلوس بسیار داشت، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر بیند که فلوس داشت، دلیل غم و ان...

ادامه مطلب

تعبیر خواب تقسیم کردن – معنی قسمت کردن در خواب

تعبیر خواب تقسیم کردن – معنی قسمت کردن در خواب

در این سری از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب تقسیم کردن برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب تقسیم کردن (قسمت کردن) تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب تقسیم کردن – معنی قسمت کردن در خواب   تعبیر خواب قسمت کردن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت کرد، دلیل است که با خلایق انصاف نگه دارد و اگر بیند که مال خود را به خیر و صلاح قسمت کرد، دلیل است که فرزندان خود را...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قیف – دیدن قیف در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قیف – دیدن قیف در خواب چه معنایی دارد؟

در این بخش از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قیف آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: استفاده از قیف در خواب بیانگر این است که در آینده به هدفتان خواهید رسید. در ادامه با بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب قیف – دیدن قیف در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب قیف در سر زمین رویاها آمده: خواب قیف : شما اصلاح ناپذیر هستید مایعاتی را به کمک قیف در یک ظرف میریزید : دوستان درباره شما پرگوئی می کنند دیگران از قیف استفاده می کن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قلک – دیدن قلک پول در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قلک – دیدن قلک پول در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قلک آشنا سازیم. به طور کلی معبران معتقدان دیدن قلک در خواب تعبیر خوبی ندارد. و دیدنش بیانگر گرفتاری است و اینکه در بدست آوردن مال دچار مشکل می شوید.   تعبیر خواب قلک – دیدن قلک پول در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب قلک لوک اویتنهاو می گوید : قلک : افزایش مال و منال که به کندی صورت میگیرد   تعبیر خواب قلک و نوع پول درون آن معبران می گویند: اگر پولی که در قلک ...

ادامه مطلب