تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب قهرمانی – معنی قهرمان و قهرمانی در خواب

تعبیر خواب قهرمانی – معنی قهرمان و قهرمانی در خواب

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قهرمانی آشنا کنیم. قهرمانی در خواب بیانگر این است که با رفتار پسندیده خود علاقه کسی را به خود جلب می کنید. در ادامه همچنان همراه ما باشید.   تعبیر خواب قهرمانی – معنی قهرمان و قهرمانی در خواب   تعبیر خواب قهرمانی آنلی بیتون می گوید: دیدن قهرمانی در خواب ، دلالت بر آن دارد که با رفتار پسندیده خود علاقه کسی را به خود جلب می کنید . در سر زمین رویاها آمده: خو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قلاب – دیدن قلاب در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب قلاب – دیدن قلاب در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قلاب آشنا کنیم. دیدن قلاب، مرد بدکرداری است که اذیت و آزار می‌کند. برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب قلاب – دیدن قلاب در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب قلاب تعبیرگری می‌گوید: تعبیر قلاب، مرد بدکرداری است که اذیت و آزار می‌کند. اگر ببینی بدنت با قلاب خراشیده و زخمی شده است، یـعـنـی از آن شخص دچار ضرر و زیان می‌شوی. در سر زمین رویا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب قوز – قوز داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قوز – قوز داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب قوز داشتن آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب قوز – قوز داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب قوز منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که قوز درآورده اید نباید زیاد نگران و متحوش باشید. قوز داشتن در خواب قابل تفسیر است و یک ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فرعون – دیدن فرعون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب فرعون – دیدن فرعون در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب فرعون آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب فرعون – دیدن فرعون در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب فرعون محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکی در شهر فرود آمد و مُقام نمود، دلیل است سیرت فرعون در آن دیار ظ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عمه – دیدن عمه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب عمه – دیدن عمه در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب عمه آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب عمه – دیدن عمه در خواب چه مفهومی دارد؟ تعبیر خواب عمه در سر زمین رویاها آمده: خواب عمه : موفقیت در امور مالی خواب ببینید که عمه هستید : یک ازدواج خوشبخت شکل می گیرد . عمه شوهرتان : شانس عمه زنتان : ا...

ادامه مطلب

تعبیر خواب عمو – دیدن عمو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب عمو – دیدن عمو در خواب چه معنایی دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب عمو آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب عمو – دیدن عمو در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب عمو آیا تا به حال یکی از اعضای فامیل و نزدیکان خود را در عالم خواب دیده اید؟ افراد مختلف از میان جمع خویشاوندان و فامیل هر یک می توانند به گونه...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غیبت – غیبت کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب غیبت – غیبت کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب غیبت کردن آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب غیبت – غیبت کردن در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب غیبت خالد بن علی بن محد العنبری گوید: غیبت کردن در خواب، نشانه از دست دادن برکت است. ضرر و زیان غیبت کردن از دیگران در خواب، به صاحب خواب برم...

ادامه مطلب

تعبیر خواب فراماسون – معنی دیدن فراماسون در خواب

تعبیر خواب فراماسون – معنی دیدن فراماسون در خواب

در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب فراماسون آشنا کنیم. و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر مختلف تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب فراماسون – معنی دیدن فراماسون در خواب   تعبیر خواب فراماسون در سر زمین رویاها آمده: خواب فراماسون : به دوردست سفر خواهید کرد شما فراماسون هستید : یک راز فاش می شود فراماسون می شوید : دوستان و آش...

ادامه مطلب