تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب پیت – معنی دیدن پیت در خواب چیست؟

تعبیر خواب پیت – معنی دیدن پیت در خواب چیست؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب پیت آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می شوند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب پیت – معنی دیدن پیت در خواب چیست؟   تعبیر خواب پیت منوچهر مطیعی تهرانی گوید: توقعات کوچک و متعدد ما از زندگی که وجود و عدمشان بی تاثیر است در خواب های ما به شکل پیت ظاهر می ش...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گلو – گلو درد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گلو – گلو درد در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن گلو در خواب نمادی از توانایی شما برای ابراز خودتان و ارتباط با افکار ، ایدهایتان است. خواب دیدن اینکه گلو درد دارید یا مشکلاتی مربوط به گلو دارید بیانگر این است که در بیان چیزی که واقعا در فکرتان می گذرد مشکل دارید. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.   تعبیر خواب گلو – گلو درد در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب گلو امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن گلو درخواب، دلیل بر خرج و دخل بود و هر زیادت و ن...

ادامه مطلب

تعبیر خواب خیمه – معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟

تعبیر خواب خیمه – معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خیمه آشنا کنیم.معبران غربی می گویند: دیدن خیمه در خواب بیانگر شرافت و بزرگی است. برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب خیمه – معنی دیدن خیمه (چادر) در خواب چیست؟   تعبیر خواب خیمه محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست. اگر سپاهی بود، مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سف...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گاز – استشمام بوی گاز در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب گاز – استشمام بوی گاز در خواب چه معنایی دارد؟

شنیدن بوی گاز در خوابتان بیانگر این است که شما حس می کنید دارید از یک رابطه خفه می شوید نیاز دارید که خودتان را پاک کنید و از شر دردهای گذشته خلاص شوید. برای مطالعه بقیه تعابیر با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب گاز – استشمام بوی گاز در خواب چه معنایی دارد؟   تعبیر خواب گاز آنلی بیتون می گوید: استشمام بوی گاز در خواب ، علامت آن است که بدبینی شما نسبت به دیگران باعث می شود با آنها رفتار ناعادلانه ای کنید...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گوهر – دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گوهر – دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گوهر آشنا کنیم و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما همراهان همیشگی سایت آماده کرده ایم. دیدن گوهر در خواب بیانگر مال و ثروت، فرزند شایسته، خیر و برکت است. در ادامه همراه ما باشید.   تعبیر خواب گوهر – دیدن گوهر در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب گوهر امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است. اول: مال مذکور. دوم: علم مشهور. سوم: فرزند معروف....

ادامه مطلب

تعبیر خواب لوزینه – خوردن لوزینه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لوزینه – خوردن لوزینه در خواب چه تعبیری دارد؟

لوزینه نوعی شیرینی می باشد که بسیار خوش طعم و خوشمزه است. لوزینه طرفداران بسیاری دارد و هم چنین اگر از خواهان آن هستید می دانید که لوز انواع گوناگونی نیز دارد. دیدن لوزینه مانند مزه اش شیرین و خوش است و معنایی نیکو در خواب دارد. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب لوزینه – خوردن لوزینه در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب لوزینه محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند که لوزینه در خواب به دهان نهاد، دلیل که سخنی خوش ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب دمل – جوش چرکی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دمل – جوش چرکی در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن دمل در خواب به گفته ابن سیرین افزایش مال برای بیننده خواب است. این افزایش مال بسته به اندازه دمل چرکی دارد. اگر در خواب بیند که دمل او باز شد و از آن خون بیرون آمد نشان دهنده آن است که مقداری از آن مال و ثروت از بین برود. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب دمل – جوش چرکی در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب دمل جابر مغربی می گوید: اگر بیننده خواب دمل خود را شکافت و از خون آن خورد به همان اندازه ما...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گوارش – دیدن گوارش در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گوارش – دیدن گوارش در خواب چه مفهومی دارد؟

در این قسمت از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گوارش آشنا کنیم و مطالبی را از دیدگاه معبران مختلف برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعابیر گفته شده تمایل دارید با ما همراه باشید.   تعبیر خواب گوارش – دیدن گوارش در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب گوارش محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن گوارش درخواب، چون شیرین است، دلیل منفعت است و تلخ وترش، دلیل غم و اندوه است و هر گوارش که درخاب بوی آن خ...

ادامه مطلب