تعبیر خواب

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گردن آشنا کنیم. معبران غربی می گویند: دیدن گردن در خواب، به جایگاه قبول امانت تعبیر میشود. اگر ببینی گردن‌ درد گرفته‌ای، یـعـنـی امانتی را به گردن می‌گیری، ولی امانت‌داری نمی‌کنی. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب گردن – گردن درد و گردن شکسته در خواب چه مفهومی دارد؟   تعبیر خواب گردن امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن گردن بر پنج وجه است. اول: امانت. دو...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کفتار – معنی دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کفتار – معنی دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد؟

همان طور که می دانید کفتار جانوری است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست. یوسف نبی علیه السلام می فرماید:دیدن کفتار در خواب بیانگر دشمن و دشمنی است. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب کفتار – معنی دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کفتار محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن کفتار درخواب، دلیل بر زنی زشت و پلید بود. اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب نقرص – بیماری نقرص در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب نقرص – بیماری نقرص در خواب چه تعبیری دارد؟

خواب دیدن اینکه نقرس دارید بیانگر موانع است چیزی ممکن است مانع پیشرفت شما شود یا سرعت پیشرفت شما را آهسته کند. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب نقرص – بیماری نقرص در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب نقرص در سر زمین رویاها آمده: شما از نقرس رنج می برید : عذاب مدتی است طولانی که نقرس دارید : زیاد از حد کار می کنید . اشخاص مسن نفرس دارند : در کار شانس نخواهید داشت . ی...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کبوتر چیست؟ دیدن کبوتر در خواب بیانگر این است که خودتان را به خاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. کبوتر بیانگر غیبت یا اخبار است. شاید کبوتر به پیامی از ضمیر ناخوداگاهتان اشاره دارد با ادامه تعابیر همراه ما باشید.   تعبیر خواب کبوتر – دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کبوتر امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب (غایبی) رس...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کاه گل – معنی دیدن کاه گل در خواب چیست؟

تعبیر خواب کاه گل – معنی دیدن کاه گل در خواب چیست؟

در این قسمت از سایت نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب کاه گل آشنا سازیم. دیدن کاه گل در خواب بیانگر غم و اندوه است. اما برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با ما همراه باشید.   تعبیر خواب کاه گل – معنی دیدن کاه گل در خواب چیست؟   کاه گل چیست و دیدنش در خواب چه تعبیری دارد؟ کاه گل – کاهگل به موادی گفته می شود که با هم مخلوط می شوند و کاه گل – کاهگل را درست می کنند. این مواد آب،خاک رس،کاه می باشند که به عنوان مل...

ادامه مطلب

تعبیر خواب گوگرد – معنی دیدن گوگرد در خواب چیست؟

تعبیر خواب گوگرد – معنی دیدن گوگرد در خواب چیست؟

تعبیر خواب گوگرد چیست؟ دیدن گوگرد در خواب بیانگر سطح بالاتر استدال است. شما نیاز دارید که به بعد شهودی تان به اندازه ی بعد عقلانی تان اعتماد کنید. برای مشاهده جزئیات تعبیر خواب گوگرد همراه ما باشید.   تعبیر خواب گوگرد – معنی دیدن گوگرد در خواب چیست؟   تعبیر خواب گوگرد محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن گوگرد در خواب، دلیل غم و اندوه است. آنلی بیتون می گوید: دیدن گوگرد در خواب ، نشانه آن است که شوخی زننده ای زندگی شما را ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب کتان – دیدن پارچه کتان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کتان – دیدن پارچه کتان در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب پارچه کتان آشنا سازیم. دیدن پارچه کتان در خواب نمادی از تجمل، ظرافت و پیچیدگی است. با ادامه مطالب همراه ما باشید.   تعبیر خواب کتان – دیدن پارچه کتان در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب کتان محمد ابن سیرین بصری گوید: دیدن کتان در خواب مال حلال است. اما منفعت آن کمتر از پنبه است و پوشیدن جامه کتان، دلیل مبارک است. اگر بیند تخم کتان می خورد، دلیل که مال تمام حاصل کند....

ادامه مطلب

تعبیر خواب بلند شدن مو – دیدن مو بلند در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بلند شدن مو – دیدن مو بلند در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد می خواهیم مطالبی را که درباره تعبیر خواب بلند شدن مو آماده کردیم را در اختیار شما قرار دهیم. معبران غربی دیدن موی بلند در خواب را نمادی از آزادی می دانند. البته در برخی از خواب‌ها و افراد موی بلند نشانه‌ای از سهل انگاری فرد رویابین دانسته و در مورد زنان اشاره به حفظ دخترانگی ایشان دارد.   تعبیر خواب بلند شدن مو – دیدن مو بلند در خواب چه تعبیری دارد؟   تعبیر خواب بلند شدن مو کارل گوستاو یونگ می گو...

ادامه مطلب