چگونه برای همسر خود بهترین باشیم [caption id="attachment_23126" align="aligncenter" width="285"] چگونه میتوانیم همسر بهتری باشیم؟[/caption] برای اینکه یک همسر خوب باشیم توجه به خصوصیات اخلاقی و رفتاری طرف خیلی برایمان مهم باید باشد قبول تفاوت ها و داشتن تفاهم در زندگی شروع ...