خوش آمدید - امروز : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟

تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟

عقیق گونه‌ای سنگ گران‌بها است. عقیق یمن از گرانبهاترین عقیقهاست. معبران غربی می گویند: دیدن عقیق در خواب بیانگر خوشبختی و خوش شناسی است. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عقیق - معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟

تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب عقیق

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب بیند عقیق داشت، دلیل که از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند عقیق به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را نیکو دانسته اند. به همین علت و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ در خواب بد نیست.

چنانچه در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش فراخ می گردد.

لوک اویتنهاو می گوید :

عقیق: هدیه

یافتن عقیق : خوشبختی غیر منتظره

آنلی بیتون می گوید:

دیدن عقیق در خواب ، نشان دهنده آن است که در کارهای خود پیشرفتی کم بها خواهید کرد .

 

 

تعبیر خواب گم کردن عقیق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می شود.

 

تعبیر خواب انگشتر عقیق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد که سود بخش است.

اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید. اگر عقیق و نگین خالی بدهید راهنمایی مفیدی می کنید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب عقیق – معنی دیدن عقیق در خواب چیست؟
11 رای، میانگین: (4.9) (98.18%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.