تعبیر خواب آژیر – تعبیر شنیدن صدای آژیر خطر در خواب

تعبیر خواب آژیر

تعبیر خواب آژیر

از گذشته همواره معبرانی بوده اند که به تفسیر آنچه در خواب دیده ایم پرداخته، و حقایق آن را آشکار ساختند. مانیز گذیده ای از این تعبیر خواب ها را برای شما آماده کردیم که در این بخش می خواهیم به تعبیر خواب آژیر بپردازیم. معبران معتقد هستند که اگر کسی در خواب آژیر یا صدای آن را بشنود نشانه خبر های خوب و شاد کننده می باشد.

 

تعبیر خواب آژیر و زنگ خطر

لوک اویتنهاو می گوید :

آژیر : خطر خبرهایی خوب خواهید شنید

 

تعبیر شنیدن صدای آژیر

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن آژیر خطر در خواب ، نشانه آن است که بر سر تصاحب چیزی ، با کسی کشمکش خواهید داشت و سرانجام پیروزی از آن شما خواهد شد.

اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که از همسر خود جدا خواهد شد.

 

تعبیر دیدن آژیر خطر

لیلا برایت می گوید:

دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

 

می توانید تعبیر خواب آبگوشت و تعبیر خواب آبنبات  را در این بخش مشاهده کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر