تعبیر خواب

تعبیر خواب بادام – خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب بادام ، معنی خوردن مغز بادام در خواب

تعبیر خواب بادام - خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بادام – خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

در این پست از تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما عزیزان را با تعبیر خواب بادام و خوردن بادام آشنا کنیم. معبرین غربی دیدن بادام در خواب را نشانه مال و ثروت و فراخی روزی می دانند. اما به هرحال چگونگی دیدن بادام بر تعبیرش تاثیر دارد با ما همراه باشید تا به تعابیر آنها بپردازیم.

اگر تمایل دارید تعبیر خواب آناناس و  تعبیر خواب انجیر  و  تعبیر خواب آلو را در این قسمت مطالعه کنید

 

تعبیر خواب بادام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند. یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است. پوست کنده و با پوست(منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاره نازکی که روی مغز کشیده شده)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

اول: مال پنهانی حاصل گردد،

دوم: از بیماری شفا یابد.

ابن سیرین می گوید:

بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید. شاید منظور ابن سیرین بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام پول بی زحمت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 • اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی،
 • اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید.

اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بادام در خواب ، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد .

اگر بادامهایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب بادام : غم ، ولی برای مدتی کوتاه

بادام می خرید : برمخالفتان پیروز می شوید

معبران در مورد این خواب گویند:

تاویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

جابر مغربی می گوید:

دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دید جوزوپسته وبادام و فندق و میوهای دیگربامرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

معبران نوشته اند:

همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی

دیدن بادام در خواب نعمت و مال است و از “امام صادق علیه السلام” نقل شده است: که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بیماری.

برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری همان طور که از “امام صادق علیه السلام” منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید.

اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت.

دسته ای دیگر از معبران نوشته اند:

اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و نظر تنگ و دنیا دار مالی به شما می رسد. همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید.

 

تعبیر خواب بادام - خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بادام – خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مغز بادام

منوچهر مطیعی تهرانی:

مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می‌آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی‌توانید چندان اعتماد داشته باشید.

آتیانوس معبر یونانی می‌ گوید:

 • مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می‌رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می‌شوند.
 • اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته‌اید اندوخته ای به شما می‌رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

 

تعبیر خواب درخت بادام

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر درخت بادام، زنی بدکردار می‌باشد.

کتاب سرزمین رویاها آمده:

 • درخت بادام: ثروت
 • درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی
 • یک درخت بادام با بادام‌های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی
 • یک درخت بادام پر از بادام‌های رسیده: خوشبختی

 

تعبیر خواب بادام - خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب بادام – خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خوردن بادام

لیلا برایت می گوید:

خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‏هاى اطرافیان مقاومت مى‏کنید.

اگر کسى در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‏هاى شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار مى‏گیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد

بادام تلخ : ضعف ، سستی

بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد

در سرزمین رویا ها آمده:

بادام می خورید : عمر شما طولانی است .

خوردن بادام های تلخ : وسوسه های فعلی شما کاهش مییابند.

 

تعبیر خواب خریدن بادام

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود.

 

تعبیر خواب بادام زمینی

دیدن یا خوردن بادام زمینی در خوابتان نمادی از این است که نیاز دارید به حقیقت یا هسته ی چیزی دست یابید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که شروع به هل دادن خود کنید و از ظرفیت کامل خود استفاده کنید بادام زمینی در خوابتان استعاره ای از پول است

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا