تعبیر خواب

تعبیر خواب خشم و عصبانیت – مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟

4.2/5 - (9 امتیاز)

خشم و عصبانیت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خشم و عصبانیت - مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟
تعبیر خواب خشم و عصبانیت – مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟

در اکثر موارد خواب مربوط به خشونت نماد این است که چیزی در زندگی بیننده‌ی خواب از کنترلش خارج شده است. این خواب‌ها ممکن است نماد خشم سرکوب شده، ترس‌ها و نگرانی‌های‌تان باشند. گاهی این خواب‌ها می‌توانند به معنی آن باشند که وضعیت رابطه‌ی عاشقانه‌ی شما چندان خوب نیست. ممکن است احساس کنید گم شده‌اید یا درباره‌ی درک موضوعی گیج شده باشید، در نتیجه به دنبال یافتن آرامش هستید. در با تعبیر خواب خشم و عصبانیت همراه ما باشید

 

در ادامه، بعضی از رایج‌ترین خواب های مربوط به خشونت و تعابیر آن‌ها را می‌خوانید.

 

1- خواب خشونت در قالب بلایی طبیعی

اگر خواب خشونت و بلایای طبیعی دیده‌اید، در صورتی که در خوابتان اوضاع از کنترل خارج شده باشد، نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب حاکی از آن است که افکارتان در زندگی واقعی بسیار منفی هستند، در نتیجه هیچ چیز خوبی را در پیرامون خود نمی‌بینید. همچنین می‌تواند به معنی آن باشد که نمی‌خواهید مسئولیت‌های‌تان را در زندگی بپذیرید.

 

2- اینکه در خواب دست به خشونت می‌زنید

اگر خواب دیده‌اید که در خواب دست به عملی خشونت آمیز زده‌اید، این خواب بازتابی از افکار و احساسات شما است. چنین خوابی نشانه‌ی خشم و جنبه‌ی تیره و منفی شخصیت شما است. ممکن است احساس کنید کسی مانع رسیدن شما به اهداف‌تان می‌شود، بنابراین احتمالا از دست این شخص به شدت عصبانی می‌شوید.

 

3- خواب این که خودتان خشونت را تجربه کرده‌اید

اگر خواب دیده‌اید که قربانی خشونت شده‌اید، مثلا اگر از شما به زور چیزی را بدزند یا به شما تجاوز شود، این خواب نشان دهنده‌ی ترس‌های شما در زندگی واقعی است. شما ممکن است از چیزی یا کسی بسیار ترسیده یا نگران باشید. این امکان وجود دارد که کسی کنترل زندگی شما را در دست گرفته است، در نتیجه احساس می‌کنید قربانی هستید.

تعبیر خواب خشم و عصبانیت

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خشم در خواب، نشانه زندان است. اگر کسی در خواب ببیند که با خشم زیاد از خانه بیرون میرود، به زندان میافتد؛ اما اگر به خاطر خداوند در خواب خشمگین شده باشد، نیرو و توان بسیار به دست میآورد. فرو نشاندن خشم در خواب، نشانه ی ازشخصی به نیکی یاد نمودن است که به خاطر خداوند، خشم خود را فرو مینشاند، اگرچه توانایی بروز آن را نیز، دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید و او را نمی‌شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت و بگو مگو گردد از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

عصبانیت در خواب، نشانه مرگ است. بر فقر و تلف نمودن ثروت نیز، دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید:

عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده

در سر زمین رویاها آمده:

شما خشمگین هستید :

1- مردم درباره شما زیاد صحبت می کنند

2- دروغگوها گرد شما جمع میشوند

3- مراقب رقیب باشید .

 • شما عصبانی هستید : شانس بسیاری خواهید داشت
 • شما خیلی عصبی هستید : پول هنگفتی پیدا میکنید
 • شما خشمگین هستید و خود را می زنید : رفاقتهای پرارزشی در انتظار شماست .

در سر زمین رویاها آمده:

 • دیگران در یک حالت عصبی هستند : مراقب دردسر باشید
 • یک دختر جوان خواب ببیند که عصبانی است : نباید به اطرافیان خود اعتماد کند .

 

تعبیر خواب خشم و عصبانیت - مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟
تعبیر خواب خشم و عصبانیت – مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب خشم گرفتن

محمدبن سیرین می گوید:

 • اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند.
 • اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

در سر زمین رویاها آمده:

یک زن خشمگین است : او در عشق ناکام است .

 

خواب خشونت علیه خانواده‌

معبران می گویند:

اگر خواب دیدید کسی از افراد خانواده‌تان مورد خشونت واقع شده است، این بازتابی از نگرانی‌ّهای شما در رابطه با خانه و خانواده‌تان است. اگر آن شخص مادرتان باشد، می‌تواند نشانه‌ی بدیمنی باشد. این خواب ممکن است به معنی آن باشد که بزودی چیزی را از دست می‌دهید. همچنین می‌تواند به رابطه‌ی شما ربط داشته باشد و به معنی آن باشد که اوضاع و احوال‌تان در زندگی خانوادگی چندان خوب نخواهد بود.

 

تعبیر خواب عصبانیت پدر و مادر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.

 

تعبیر خواب عصبانیت معشوق

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

در سر زمین رویاها آمده:

در مقابل نامزد خود خشمگین می شوید : از اعتماد شما سوء استفاده می شود .

 

تعبیر خواب خشم و عصبانیت - مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟
تعبیر خواب خشم و عصبانیت – مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟

تعبیر خواب خشم و عصبانیت علیه فرزندان‌تان

معبران می گویند:

اگر خواب دیده‌اید که در قبال فرزندان‌تان خشونتی صورت می‌پذیرد، به معنی آن است که در عالم واقع احساس درماندگی و ضعف می‌کنید. در مورد چیزی عصبانی هستید، اما قادر نیستید اوضاع و شرایط را عوض کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • فرزندان شما خشمگین هستند : همسایگان شما را دوست ندارند .
 • از فرزندانتان خشمگین می شوید : مسئله ای روی وجدان شما سنگینی می کند

 

تعبیر خواب خشم و عصبانیت مرده

معبران می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند که (پدر برادر مادر خواهر عمه عمو پدر بزرگ و یا مادر بزرگ) فوت شده ی او از دستش دلخور و عصبانی هستند دلیل بر خارج شدن برکت و گرفتاری دنیوی شخص است و باید سعی کند تا بیشتر مراقب اعمال رفتار و کردار خود باشد.

 

داستان

یکی از مردان در سالیان پیش به نزد معبری رسید پریشان و ناراحت خواب خود را اینگونه شرح دارد ای شیخ شامگاه خواب عجیبی دیدم که مرا نگران کرده است پدرم مرده است و دیشب به خوابم آمد مرا ملامت و سرزنش میکرد گویا خیلی خشمگین و ناراحت است چه تعبیری دارد؟ شیخ پاسخ دادند اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای از دست او ناراحت است یا او را سرزنش میکند و از دست او عصبانی شده است دلیل بر اینکه نیاز به فاتحه در دنیای مادی دارد

 

تعبیر خواب عصبانیت و خشمگین شدن از دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می‌کنید و اشیاء را به سویی پرت می‌کنید، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده‌اند، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • دیگران از شما خشمگین می شوند : موفقیت در کار
 • دیگران خشمگین هستند : شما مورد تنفر دیگران هستید .

تعبیر خواب عصبانی شدن از دوست

لوک اویتنهاو می گوید:

از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب

 

تعبیر خواب خشم و عصبانیت - مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟
تعبیر خواب خشم و عصبانیت – مفهوم خشمگین شدن در خواب چیست؟

تعبیر دیدن عصبانیت همسایگان در خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید همسایه‌های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می‌رسند، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد.

 

تعبیر خواب خشم و عصبانیت علیه حیوانات

اگر چنین خوابی دیده‌اید، معنی‌اش آن است که زمان تغییر افکار منفی و مثبت‌اندیشی برای شما فرا رسیده است. ممکن است چیزی در زندگی‌تان وجود داشته باشد که آزارتان می‌دهد، بنابراین مجبور هستید با مشکلات رو در رو شوید تا بتوانید از دست آن‌ها خلاص شوید. فرصت‌های بسیار زیادی پیش روی شما وجود خواهد داشت و نباید آن‌ها را از دست بدهید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک حیوان خشمگین : یک دوست از اسم شما دفاع می کند .
 • تعداد زیادی حیوان خشمگین در قفس : یک دوره خوشی و امنیت شروع می شود .

 

تعبیر خواب پرخاش

معبران می گویند:

اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند، به این معنى است که در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب فحش دادن ، تعبیر خواب بی ادبی ،تعبیر خواب بی اعتنایی

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۲ دیدگاه ها

 1. سلام وقتتون بخیر
  برادر من همکاری داره که قصد داره بعد عید ازدواج کنه و میخواد به اطرافیانش بسپره که دختر خوب معرفی کنن.
  اون آقا اصلا منو ندیده دراین حد میدونه که برادرم یه خواهر داره همین.
  برادرم میگفت شاید غیر مستقیم کاری کنم بیاد خواستگاری من، اما من زیاد امیدی ندارم و از خدا خواستم که امید الکی بهم نده و نشونه بهم بده.
  دیشب خواب دیدم پدرم از برادرم پرسید چقد احتمال داره بیاد خواستگاری، برادرم گفت یک درصد احتمال داره.
  تعبیر این خواب چیه؟خواب خاصیه که باید بهش توجه کنم؟یا بخاطر فکر کردنه؟
  با تشکر

  1. با سلام و احترام
   با توجه به اینکه به نظر ذهن شما زیاد درگیر این مسئله هست و در ذهن خود احتمال رخ دادن این موضوع را کم میبینید به احتمال زیاد خواب صرفا ناشی از تفکرات روزانه شما و بخصوص قبل از خواب است و زیاد نباید به آن توجه کرد

 2. درود بر شما
  برادر کوچکترم که در زندان است و جرم سنگینی داره دیشب خواب بردار بزرگم را دیده (برادرم چند سال پیش فوت شده) که به شدت عصبانی و نگران بوده

 3. سلام من دیشب خواب پدر بزرگم رو‌دیدم که فوت شده.در‌خواب بهش گفتم بابا بنظرت من ادم گنهکاری هستم؟گفت اره خیلی با عصبانیت گف خیلی خیلی گنهکاری و بعد گفت رختخواب تو زندان تو هسش….میشه خوابمو تعبیرکنید؟اقا واقعا خیلی گنهکارم؟من حجابم زیاد خوب نیس و نماز گاهی وقتی میخونم ولی گناه دیگه ای‌ندارم.

 4. سلام .
  من خواب دیدم ، کسی که دوسش دارم .. داره با کس دیگه ای که نمیشناسم دعوا میکنه و عصبانیه و یقه ی اون مرد رو چسبیده و بحث میکنه و داد میزنه .. گویا اون مرد تهمت زده بود یا چیز بدی گفته بود و من هم دقیقا کنارش ایستاده بودم و نگاهش میکردم . وسط این جریان ، یک دفعه برگشت سمت من و با آرامش و کاملا خالی از عصبانیت گفت : صدامو ضبط کن ! ..
  شاید میخواسته از اون دعوا مدرک داشته باشه . اما این درحالیه که توی واقعیت گفته بود کسی نباید صداش رو ضبط کنه ! البته اینو به جمع گفته بود و نه تنها ب من …

 5. سلام .
  من خواب دیدم ، کسی که دوسش دارم .. داره با کس دیگه ای که نمیشناسم دعوا میکنه و عصبانیه و یقه ی اون مرد رو چسبیده و بحث میکنه و داد میزنه .. گویا اون مرد تهمت زده بود یا چیز بدی گفته بود و من هم دقیقا کنارش ایستاده بودم و نگاهش میکردم . وسط این جریان ، یک دفعه برگشت سمت من و با آرامش و کاملا خالی از عصبانیت گفت : صدامو ضبط کن ! ..
  شاید میخواسته از اون دعوا مدرک داشته باشه . اما این درحالیه که توی واقعیت گفته بود کسی نباید صداش رو ضبط کنه ! البته اینو به جمع گفته بود و نه تنها ب من …
  تعبیر این خواب چیه؟؟؟ چرا باید همچین خوابی ببینم ؟

 6. سلام. من حدود دو سال عاشق و در رابطه با پسری بودم که در نهایت منو رها کرد. پس از گذشت سه ماه از تموم شدن اون رابطه، حدود یک هفته ای هست که با آقایی آشنا شدم. در این یک هفته حدود ۳_۴ بار هست که عشق سابقم به خوابم میاد و مدام با حرفاش منو آزار میده و همش عصبانیه. دلیل و تعبیر این خوابها رو نمیفهمم. میشه راهنماییم کنید؟

 7. سلام من باپسری آشنا شدم وقصدمون ازدواجه خواب دیدم پدر ایشون که فوت شدند به خواب من اومد واز دستم ناراحت بود و میگفت پسر منو فراموش کن ودست از سرش بردار.لطفا بگید تعبیرش چی میتونه باشه.

  1. سلام من خواب دیدم برادرام بی دلیل از دستم عصبانی بودن قصد داشتن به من آسیب برسونن اما وقتی می رفتم پیش مادرم دیگه سمتم نمیومدن

 8. سلام من چند وقت پیش با عشقم بریم هم دیگه رو به بهونه ای توی ماشین و پارکینگ بعل کنیم و خودش پیشنهادشو داد همون شب که خوابیدم خواب دیدم رفتیم اون جا و اون اتفاق افتاده ولی تا خواستم بغلش کنم عصبانی شد و خودشو ازم دور کرد و بهم گفت این دیگه چه کاریه میشه بدونم معنیش چیع،؟

 9. سلام
  من حدود نیم ساعت پیش خواب دیدم که من و رفیق صمیمی ام و کلی پسر دیگه توی جاده وایساده بودیم
  یهو یه دختر با یه ماشین شاسی بلند نقره ای اومد میخواست از جاده رد بشه اما یه دسری جلوش رو گرفت نزاش رد بشه
  اونم حرصش در اومد دنده عقب زد از توی چمن و درخت رفت
  بعدش پسره یه چیزی گفت دقیق یادم نیس
  من ناراحت شدم از این صحنه و به دوستم گفتم بیا بریم
  اونم گفت باشه حالا میریم

 10. سلام من خواب دیدم پدر دوستم بدجوری عصبانی بود انگار میخواست منو بکشه خیلی خشم توی وجودش بود بعد نیومد دنبالم انگار و من فرار میکردم عصبانیتش در حد کشتن من بود و دلیل این خشمگینیش رو نمی‌دونم ولی تو خواب فقط یادمه یه دلیل داشت که کلا از ذهنم حذف شده یادم نیست حالا میشه بگید تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا