تعبیر خواب

تعبیر خواب سیب – دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

دیدن سیب در خواب تعبیر های گوناگونی دارد که قصد داریم شما را تعابیر آن آشنا کنیم. مشاهده‌ یک‌ سیب‌ سرخ‌ آبدار در خواب‌ بخصوص‌ اگر در حال‌ خوردن‌ آن‌ باشید ، نشانگر جد و جهدو کوششی‌ موفقیت‌ آمیز در آینده‌ است‌. سیب‌ گندیده‌ در خواب‌، به‌ بیننده‌ هشدار می‌دهد که‌ احتمالا خواسته‌اش‌ برای‌ او مضر و دردسر آور است‌. نیز، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ یک‌ ارتباط دوستانه‌ ناسالم‌ ونادرست‌ است‌. اگر در خواب‌، مشغول‌ خوردن‌ سیبی‌ سبز باشید، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ مجبورید سخت‌کوشی‌ و تلاش‌ بیشتری‌ از خود به‌ خرج‌ دهید تا پاداشی‌ مثل‌ دیگران‌ دریافت‌ کنید. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب سیب - دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سیب – دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سیب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود

اول: فرزند

دوم: منفعت

سوم: بیماری

چهارم: کنیزک

پنجم: مال و خواسته ونعمت

ششم: فرمانروائی

هفتم: همت اهتمام بیننده

هشتم: خیر غایب و حاضر

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند که سیب داشت و از او بخورد، دلیل است که به قدر آن که خورده بود او را همت بود، در آن شغل که بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن سیب از خویشان خود شاد شود

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینیدکه سیب دارید : پول فراوانی بدستمی آورید و خوشبخت خواهید شد .

کمپوت سیب می خورید : یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ می دهد .

 

تعبیر خواب خوردن سیب

تعبیر گران می گویند:

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن سیب هستید معنی‌اش این است که در آستانه‌ی تجربه‌ی یک موفقیت مهم هستید. این موفقیت حاصل تلاش بسیار زیاد و پشتکار خواهدبود. هیچ چیز در زندگی آسان به دست نمی‌آید، بنابراین وقتی به اندازه‌ی کافی برای چیزی انرژی بگذارید، حتما نتیجه‌ی آن را می‌بینید.

 

تعبیر خواب سیب ترش و شیرین

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی سیب ترش می‌خوری، خبر ناخوشایندی می‌شنوی و اگر ببینی سیب شیرین می‌خوری، خبر خوش میشنوی.

در سر زمین رویاها آمده:

سیب شیرین می خورید : پول توام با وقایع بسیار خوشایند

سیب ترش می خورید : نگرانی و نا امیدی به پایان می رسد

 

تعبیر خواب سیب فاسد و کرم زده

معبران می گویند:

سیب فاسد در خواب نشانه‌ی شکست است. چیزی که روی آن کار می‌کردید در حال شکست خوردن است و ظاهرا شما نمی‌توانید آن را بپذیرید. پروژه‌ای که روی آن کار می‌کردید یا رابطه‌ای که برایتان خیلی مهم است در حال شکست خوردن است، و شما هیچ کاری از دست‌تان بر نمی‌آید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید، نشانه آن است که کوشش‌ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن سیب کرم زده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

معبرین غربی می‌گویند:

اگر در خواب سیب فاسدی را مشاهده کردید و سپس آن را خوردید این خواب نشانه خوبی نخواهد داشت ولی در مورد نتیجه آن در بیداری خیلی هم نگران نباشید تقدیر شما دست خودتان است. صبور باشید و قدرت خود را باور داشته باشید همه راه‌ها برای پیشرفت شما باز است.

 

تعبیر خواب خوردن سیب فاسد

معبران می گویند:

خوردن سیب فاسد نشانه‌ی بیماری یا ضعف سلامتی است. شاید به یک بیماری مبتلا هستید و مدام از آن غافل می‌شوید. شما رفتن به مطب دکتر را دوست ندارید و گلایه کردن از درد یا ناراحتی را ترجیح می‌دهید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می‌خورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می‌زنید، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید.

 

تعبیر خواب سیب - دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سیب – دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سیب به رنگ های مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد.
 • دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد.
 • سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد، دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

 

تعبیر خواب سیب سبز

از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • دیدن خواب “سیب سبز “ نشان دهنده رفاه و آرامش شما است . البته توجه داشته باشید که این آرامش همیشه نشانه خوبی نیست. ممکن است در اطراف شما کسانی هستند که با شما رو راست نیستند . شما به این موضوع شک دارید و آنها را می شناسید ولی به صورت کور کورانه به آنها اعتماد کرده اید. با وجود اینکه این اعتماد کورکورانه باعث آرامش روحی شما شده است ولی می تواند باعث ضررهای جبران ناپذیری شود.
 • اگر سیب سبز را خوردید و مزه آن ترش بود نشان دهنده این است که شما اهداف بلند مدت و بزرگی در سر دارید و اطمینان دارید که با رسیدن به این اهداف می توانید یک عمر راحت زندگی کنید. ولی راه رسیدن به آین آرزو چندان هموار نیست . شما می دانید که برای رسیدن به این هدف راه سخت و طولانی در پیش دارید و برای همین ممکن است گاهی دودل شوید.

 

تعبیر خواب سیب سرخ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن خواب سیب قرمز معمولا نشان دهنده شور وشوق و انرژی بالای شماست .برخی از روانشناسان سیب قرمز را نماد موفقیت می دانند. دیدن سیب قرمز در خواب نشان دهنده این است که شما دوره جدید و خوبی از زندگی خود را آغاز کرده اید و از ته دل از بابت این موضوع خوشحال هستید. ممکن است کار جدیدی شروع کرده اید و یا در شغل خود پیشرفت خوبی داشته اید. یا حتی ممکن است ازدواج کرده اید .در حقیقت اکثر روانشناسان اعتقاد دارند تعبیر بدی نمی توان از خواب سیب سرخ و قرمز استنباط کرد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن سیب قرمز به درختان سبز، نشانه آن است که برای بیننده خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد.

معبرین غربی می گویند:

اگر در رویا سیب را قرمز و همراه با شاخ و برگ سبز براق ببینید تعبیری بسیار فوق العاده خواهد داشت.

 

تعبیر خواب سیب بر درخت

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می‌کنید.

اگر خواب ببینید سیب‌ها بر زمین افتاده‌اند، نشانه آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می‌دهند

معبران می گویند:

درخت سیب ، دلیل کند بر مرد عجمی تیز طبع.

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن سیب بر روى درخت، نشانه‏ پیشرفت و موفقیت در کارها است.

معبرین غربی گویند:

اگر شما سیب رسیده ای را بر درخت مشاهده کردید اوقاتی که در پیش رو دارید با موفقیت و پیروزی طی خواهد شد و به همه آرزوهای خود خواهید رسید پس به این فکر کنید که در زندگی خود چه می‌خواهید.

 

تعبیر خواب سیب - دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سیب – دیدن سیب قرمز و سبز در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سیب رسیده

معبران می گویند:

اگر سیبی که در خواب دیدید رسیده ‌است، تعبیرش این است که فرصت‌های جدیدی در زندگی به شما داده می‌شود. معلوم نیست این فرصت‌ها از کجا ظاهر می‌شوند اما با به دست آوردن این فرصت‌ها شادتر خواهیدبود.

این فرصت‌ها در رابطه با کسب و کار و حرفه‌تان است، بنابراین شانس بسیار خوبی برای ترفیع یا حتی شغلی با درآمد بالاتر به شما رو می‌کند. مطمئن شوید از این فرصت‌ها هوشمندانه استفاده می‌کنید و اجازه نمی‌دهید از دست بروند.

 

تعبیر خواب تقسیم کردن سیب با دوستان

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب سیبی را با دوستان‌تان تقسیم کردید، شاید در مسیر پیشرفتی عظیم باشید. تا این‌جا تمام کارهایتان طبق برنامه پیش رفته‌است و می‌توانید منتظر چیزهای خوب بیش‌تری در زندگی‌تان باشید. پروژه‌هایی که خیلی روی آن‌ها کار کرده‌اید به بهترین نحو در حال جواب دادن هستند.

 

تعبیر خواب افتادن سیب

معبران می گویند:

اگر به جایی وارد شدید که تعداد زیادی سیب بر روی زمین افتاده بود به این معنی است که به کسانی اعتماد کرده اید که خودتان هم می دانید قابل اعتماد نیستند. ساده لوح نباشید ، این اعتماد کورکورانه باعث شکست شماست. داستان آدم و حوا را برای خود یاداوری کنید. این سیب ها می تواند وسوسه کننده باشد ولی این اشتباه می تواند تمام زندگی شما را نابود کند .

 

تعبیر خواب باغ میوه سیب

ابن سیرین می گوید:

 • اگر کسی در خواب ببینید در باغ بزرگی از سیب ها ایستاده در و حال تماشا کردن است دلیل بر اینکه خود را برای انجام کاری بزرگ و نیکو اماده خواهد کرد و دیگران او را در این زمینه کمک بسیار خواهند کرد
 • اگر کسی خواب ببیند در باغ درخت سیب روی درخت ها رفته است و مشغول کمک کردن و یا چیدن سیب های سرخ و زیبا هست دلیل بر اینکه روزی و رزقش زیاد شود.

 

شما عزیزان می توانید تعبیر خواب میوه های دیگر را در این بخش مشاهده کنید

تعبیر خواب پرتقال ، تعبیر خواب خیار ، تعبیر خواب آناناس ، تعبیر خواب انار

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا