تعبیر خواب

تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب حمام و حمام کردن چیست؟

تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

حمام‌ کردن‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نیازشما به‌ تن‌ در دادن‌ به‌ شکلی‌ از تمیزی‌ باشد. اگر اخیرا در زندگی‌ روزمره‌تان‌ تغییر و تحولاتی‌ ایجادکرده‌اید و یا از شر عواطف‌ و احساسات‌ آزارنده‌ ومزاحم‌ خلاص‌ شده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند تأییدی‌ بر آن‌ محسوب‌ شود. حمام‌ کردن‌ در خواب‌ نمایانگر پاکسازی‌ خویشتن‌ بیرونی‌ و دور کردن‌ مسایل‌ یامشکلات‌ آزارنده‌ یا بغرنج‌ است‌. در ادامه با تعبیر خواب حمام کردن همراه ما باشید.

تعبیر خواب حمام

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

حمام رفتن را توفیق زیارت امام می داند که مایه پاک شدن روح است از آلودگی گناه

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است بر زن دلالت داشته باشد. اگر حمام تمیز و بهداشتی و بوی آن مطبوع باشد، بینندهی این خواب با همسرش، زندگی خوشی دارند و اگر حمام اینگونه نباشد، همسرش با وی ناسازگار خواهد بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

در اتاق خود حمام کردن : بی وفایی

صابون زدن در حمام : لذت

حمام کردن با لباس : نشانه ضعف

کثیف کردن آب وان : شما به خودتان آسیب خواهید رساند

تماشای دیگران در حمام : غم و غصه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گلهای زرد یا سفید در حمام ، علامت آن است که از دل نومیدی ، شادی پایداری پدیدار خواهد شد .

اگر دختری خواب ببیند در حمام است ، نشانه آن است که به کسب لذتهای فرار و بیهوده گرایش دارد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب حمام : خشم بزرگی شما را فرا می گیرد .

شما در حمام هستید : اضطراب بزرگ

صبح زود به حمام می روید : بزودی ازدواج میکنید

هنگام ظهر به حمام می روید : در سلامت کامل خواهید بود و لذتهای بسیاری در انتظار شماست .

هنگام عصر به حمام می روید : یک دوست خیانتکار در نزدیکی شماست .

قبل از خوابیدن حمام می کنید : مطیع یکی از دوستانتان خواهید شد .

آب حمام را براه می اندازید : با یکنفر شدیداً مخالفت خواهید کرد .

حمام را برای خودتان آماده می کنید : یک بیماری خطرناک

برای شریک زندگیتان حمام آماده می کنید :

نقشه های بزرگ خود را عملی می کنید .

برای یکی از عزیزانتان حمام آماده می کنید : زندگی شما پر از تجمل خواهد بود .

برای بچه ها حمام را آماده می کنید : خوشبختی

برای یکی از دوستانتان حمام را آماده می کنید : رابطه شما با این دوست قطع خواهد شد .

با لباس حمام می کنید : مشاجرات عشقی

با کسی که دوست دارید در حمام هستید : پول هنگفتی نصیبتان می شود .

در حمام لخت می شوید ولی حمام نمی کنید : مشکلات متعدد عشقی در پیش دارید .

 

تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حمام کردن (استحمام)

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر شخصی جوان خواب ببیند حمام می کند ، نشانه‌ آن است که به جنس مخالفی دل داده است ، و در هراس است که مبادا در اثر تبلیغات منفی دیگران نسبت به فرد مورد نظر عقیده اش تغییر یابد .
 • اگر زنی حامله خواب ببیند استحمام می کند ، دلالت بر آن دارد که سقط جنین خواهد کرد . و اگر مردی در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببیند ، به این معناست که مورد بی وفایی خواهد شد . بعد از چنین خوابی هر نوع معامله ای باید با احتیاط و محافظه کاری انجام شود .
 • اگر بیوه زنی خواب ببیند استحمام می کند ، نشانه آن است که از پیمانهای قبلی خود دست برداشته است و در انتظار شوهری دیگر است .
 • اگر دختران خواب ببینند در حال استحمام هستند ، باید از گرفتن دوست بپرهیزند .

آنلی بیتون می گوید:

دیدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است که دوستانی بداخلاق و گله مند خواهید داشت .

اگر خواب ببینید از حمام بخار بیرون می آیید ، علامت آن است که تمامی نگرانیهای شما موقتی خواهد بود .

 

تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب حمام کردن در آب سرد و گرم

در سر زمین رویاها آمده:

با آب یخ حمام می کنید : آینده ناراحتی بزرگی را برای شما در پیش دارد .

با آب سرد حمام می کنید : غم بزرگ

با آب گرم حمام می کنید : از یکی از عزیزانتان جدا می شوید .

با آب ولرم حمام می کنید : پول هنگفت

لوک اویتنهاو می گوید :

حمام کردن در آبهای سرد : کامیابی

حمام کردن در آبهای گرم : شما سرما خواهید خورد

آنلی بیتون می گوید:

استحمام با آب گرم معمولاً نشانه آن است که وقایع بدی در انتظار شماست .

استحمام با آب سرد و پاکیزه نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود . و با شادمانی زندگی خواهید کرد .

 

تعبیر خواب حمام کردن در رودخانه، چشمه، دریا و آب گل آلود

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با آبی گل آلود در حال استحمام هستید ، دلالت بر آن دارد که دشمنان در نزدیکی شما هستند .

آب تنی و شستشو در آب دریا ، نشانه آن است که بعد از کسب دانش ، شغلی مورد علاقه به دست خواهید آورد

لوک اویتنهاو می گوید :

 • درون وان یا خزینه : یک بیماری مهلک
 • در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت
 • در یک چشمه حمام کردن : بازیافتن سلامتی
 • در یک محیط باز حمام کردن : ازدواج با شخصی ثروتمند
 • حمام کردن در آبهای عمیق : مراقب خودتان باشید

 

تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

داستان

از علامه طباطبایی سوال شد: که تعبیر خواب دوش گرفتن در حمام و با لباس چیست؟ اگر کسی خواب ببیند که همراه با پوشاک و یا پوشش وارد حمام شده و قصد دوش گرفتن دارد این چه معنایی دارد ایشان پاسخ دادند آب روشنی است دیدن چنین رویایی نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه داست اگر زن بود نشانگر آرزوی داشتن ظاهر خوب،برای رسیدن به موفقیت و خوشبختیست، که غالبا بر اساس غرایز جنسی دمی باشد و اگر مرد یا پسر بود نامزدی یا ازدواج با اشخاص جوان میباشد و برای افراد مسن از لحاظ مادی خوش اقبال است اگر ببینی زیر دوش آب گرم با لباس هستی و خیس شده ای نشانه ی غلبه بر یک دشمن یا پیدا کردن دشمنی جدید است اگر زیر دوش آب سرد بودی به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست اگر ببینی کسی یا کسانی به اجبار از تو میخواهند که با لباس وارد حمام شوی و دوش بگیری خواب بیننده با وجود تمام تلاشش موفق به غلبه بر یک دشمن نمی شود اگر ببینی با زیرپیراهن و یا شرت دوش میگیری به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه یی شوم می باشد اگر فقط پیراهن به تن داشتی نشانگر صبر و بردباریست که می تواند موجبش غیرعاقلانه فکر کردن باشد در این صورت یا شخص بی شعور است یا دوستان ابلهی دارد اگر با همسر و یا معشوقت باهمدیگر و با لباس دوش گرفتی خواب ببننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد

 

تعبیر خواب حمام کردن با دوستان

آنلی بیتون می گوید:

اگر همراه دیگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببینید، نشانه آن است که باید از دوستان شرور دوری کنید، این خواب بدنامی و رسوایی به دنبال دارد.

 

تعبیر خواب چرک کردن بدن در حمام

منو چهر مطیعی تهرانی:

اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید خواب شما می‌گوید که خرج شما زیاد می‌شود و هزینه زندگیتان بالا می‌رود.

 

تعبیر خواب دیدن وان حمام

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می‌گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می‌توانید در آن آرام بگیرید.

 

تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب حمام و حمام کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حمام کردن با شیر

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با شیر استحمام می‌کنید، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است.

 

تعبیر دیدن گرمابه در خواب

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گرمابه رفتن رنجوری پدید آید

دیدن گرمابه غم واندوح بود

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به گرمابه رفته اید ، علامت آن است که دور از جمع دوستان و اعضاءِ خانواده خود به جستجوی سعادت خواهید رفت .

اگر خواب ببینید کسانی در گرمابه مشغول استحمام هستند ، علامت آن است که دوستانی دلپذیر همراه شما خواهند بود.

 

در مورد تعبیر خواب حمام کردن تعبیر های مرتبط دیگری وجود دارد که می توانید در این بخش مشاهده کنید

 تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب آبتنی ، تعبیر خواب آبگیر 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. من یه دخترم و خواب دیدم تو حمام بودمو آلت تناسلی مرد داشتم!!دراز بود و ازش چندشم میشد و اذیتم میکرد
  تعبیرش چیع؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا