تعبیر خواب

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

4.6/5 - (9 امتیاز)

تعبیر خواب خرس و معنی دیدن خرس قطبی در خواب

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس
تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

تعبیر خواب خرس چیست؟ دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. برای مطالعه ادامه تعابیر با ما همراه باشید.

 

کارل گوستاو یونگ به بیانی دیگر در رابطه با دیدن خرس در خواب می‌گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست. شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.
 • دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز (بیداری مجدد) است
 • دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب خرگوش ، دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرس

تونی کریسپ می گوید:

دیدن خرس در خواب را احساس تهدید یا خطرهای پیش بینی نشده بیان می‌کند. رویایی که می تواند نشانه‌ای از وقوع یک خطر ناگهانی باشد.

محمدبن سیرین گوید: 

خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری یابد.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .
 • اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

خرس به خواب، مردی بدبخت و دیوانه است. اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خرس دشمن قوی پنجه و زورمند است.

لوک اویتنهاو می گوید :

شکار خرس : ماجراجویی نکنید

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک خرس : خبرهای غم انگیز
 • یک خرس در قفس : یک سرنوشت پر از شانس
 • تعدادی خرس : مردم پشت سر شما بسیار پرگوئی می کنند .
 • شما تبدیل به خرس شده اید : خبرهای عجیب به گوشتان می رسد .

 

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس
تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

 

تعبیر خواب خوردن شیر خرس

در سر زمین رویاها آمده:

شیر خرس می نوشید : 1- مردم به شما حسادت میکنند 2- شانس

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب جوجه تیغی ، کشتن جوجه تیغی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن خرس

معبران می گویند:

اگر خود شما موفق به کشتن خرسی شدید بیانگر این است که بر مشکلات و دشمنانتان بدون کمک دیگران فائق خواهید آمد.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک خرس مرده : دوستان ثروتمند خواهید داشت .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می‌شوید یا دشمن را از پای در می‌آورید.

لوک اویتنهاو می گوید:

شکار خرس: ماجراجویی نکنید

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید خرسی را می‌کشید، نشانه رهایی از بند گرفتاری‌های قبلی است.

 

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس
تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرس

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند گوشت او همی خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید که گوشت خرس می‌خورید از همان دشمن یا مشکلی که دارید بهره مند می‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

گوشت خرس می خورید : یک بیماری طولانی

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب شترمرغ ، دیدن شترمرغ در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فرار از خرس

معبران غربی می گویند:

فرار کردن از دست خرس در خواب نشانه‌های خوبی را به همراه خواهد داشت. اگر در خواب دیدی که دیگران خرس قهوه‌ای را از پای در آوردند به این معناست که دشمنان شما تضعیف شده و آسیب فراوان خواهند دید

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

لوک اویتنهاو می گوید:

مورد حمله خرس واقع شدن: زیان

 

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس
تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

 

تعبیر خواب حمله خرس

لوک اویتنهاو می گوید :

موردحمله خرس واقع شدن : زیان

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک خرس به شما حمله می کند :رنج و عذاب را تحمل کنید .
 • خرسی را که به شما حمله می کند از خود دور میکنید : شانس و موفقیت بزرگ .

 

داستان

شخصی با عجله ی فراوان به نزد یوسف نبی (ع) فرا می رسد و به ایشان میگویند همسرم خواب دیده است که چند خرس قهوه ای کوچک به اهل منزل ما حمله می کنند و یکی از فرزندان ما را به ندان گرفته و با خود میبرند ، و هر چقدر من و همسرم تلاش کردیم تا مانع از این کار شویم موفق نشدیم ، کمی جلوتر خرس با بی رحمی تمام بدن فرزند ما را تکه تکه کرد و خورد ، ای پیامبر خدا تعبیر رویایم چیست؟

حضرت فرمودند ، مورد نگران کننده ای بنظر نمیرسد و فقط به این نشانه می باشد که بخاطر کم صبری خودت بخاطر موضوعی تازه با اطرافیانت به دعوا و مشاجره های طولانی خواهی پرداخت و خطری خودت و خانواده ات را تهدید نمیکند و می باید در ادامه ی زندگی با احترام و منطق بیشتری با دیگران به بحث و گفتگو بپردازی

 

تعبیر خواب خرس نر و ماده

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود.
 • اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد.
 • اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود.
 • اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

 

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس
تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

 

تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
 • دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‌ى خود شکست مى‌خورید.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب ببر ، معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان

 

تعبیر خواب خرس سفید

معبرین غربی می گویند:

خرس سفید در خواب دشمنی است که دشمنی او به صورت کوتاه مدت می باشد.

 

تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس
تعبیر خواب خرس + تعبیر خواب کشتن و حمله خرس

 

تعبیر خواب خرس قهوه‌ ای

مولف می گوید:

دیدن خرس قهوه‌ ای در خواب را نمایانگر احساس عصبانیت و یا دشمنی قدرتمند و خشن می‌دانند.

معبران می گویند:

به گفته ی معبران نماد مهربانی ، دلگرمی ، محبت و گرم تر شدن روابط خانوادگی است

 • اگر دیدی از خرس قهوه ای بزرگ یا کوچکی نگاهداری میکنی به این علامت است که صاحب همسری وفادار و محترم خواهی شد
 • اگر آن را بیرون راندی نشانه ی جدایی و دوری ست ، اگر روی آن سوار بودی بیانگر تحقق اهداف یا آرزوهاست
 • اگر با آن جنگیدی علامت آن است که بدست خود زندگی ات را به سمت نابودی پیش میبری و بعضی از گناهان یا رفتاری های بد و بزرگ را کوچک میشماری
 • اگر آن را کشتی زمان مرگ یکی از دوستان یا اطرافیانت نزدیک می شود
 • اگر شاهد زایمان آن بودی و یا در کنار بچه هایش دیدی بیانگر زیاد شدن مهر و محبت بین زن و مرد و بقای زندگیست

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرس سیاه

معبرین غربی می گویند:

خرس سیاه در خواب دشمنی است که تا دشمنی او تا ابد ادامه دارد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا