تعبیر خواب

تعبیر خواب تخت خواب – دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب تخت خواب و معنی دیدن رختخواب در خواب

تعبیر خواب تخت خواب چیست؟ دیدن تخت خواب در خواب نمادی از خود صمیمی شما و کشف تمایلاتتان است. گاهی اوقات تختخواب نمایانگر خواب و ناخودآگاه شماست. رختخواب شکنجه را نیز به تصویر می‌کشد؛ شکنجه‌هایی چون بیماری خوابی، نگرانی‌های پیش از خواب، درد جسمانی است. در ادامه برای مطالعه تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.

تعبیر خواب تخت خواب - دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تخت خواب – دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب تخت خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تخت خواب بدون هیچ تردید برای مرد به زن بر می‌گردد و برای زن گویای تأثیر وجودی مرد است در زندگی او. حالتی که تخت خواب دارد بیانگر حالت جفت خواب بیننده است. همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّکِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ… _ در حالی که بر فرش‌هایی تکیه کرده‌اند که آسترش از ابریشم است… (رحمن-54).

 

تعبیر خواب تخت خواب تمیز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب تخت خوابی تمیز و گسترده و مجلل با ملافه‌های پاک و اطو کرده دیدید نشان آن است که همسر شما خشنود است یا کاری درخشان در پیش دارد و چنان چه زن نداشته باشید خواب شما می‌گوید زنی با امتیازات بالا و بسیار متشخص در زندگی شما ظاهر می‌شود. چنان چه دختر و پسر جوانی در خواب تخت خوابی مجلل ببینند می‌تواند امیدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسری مطلوب و دل خواه خواهند یافت.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب یک تخت خواب خالی ببینید، یعنی دچار دردسر و مشکلات می‌شوید.

اگر خواب ببینید که بر روی تخت خواب تمیزی دراز کشیده‌اید، نشانه‌ی داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب یک تخت خواب سفید و تمیز ببینید، بیانگر پایان مشکلات و رسیدن به خوشبختی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

تختخواب زیبا : ازدواج موفق

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب خوابیدن ، استراحت کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب تخت خواب کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که تخت خواب کثیف و پاره است خواب شما خبر می‌دهد که یک بیماری انتظار همسرتان را می‌کشد. این برای زن نیز هست که مشاهده پارگی و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصیه می‌کند مراقب سلامت شوهر خویش باشد. ممکن است در خواب که تخت خواب شما نیمی کثیف است و نیمی تمیز این بیانگر اختلاف زن و شوهر است.

لیلا برایت می گوید:

اگر روی تخت خواب کثیفی دراز کشیده باشید، نشانه‌ی داشتن اوضاع نابسامان است.

 

تعبیر خواب خوابیدن در تخت خواب

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب ببیند که در تختخواب خود به آرامی استراحت می کنید : عشق و آسایش به سراغتان می آید.
 • در تختخواب کس دیگری خوابیده اید : وقایع خوشایند در پیش هستند .
 • یک غریبه در تخت شما خوابیده : بیوفائی در زندگی زناشوئی .

 

تعبیر خواب تخت خواب - دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تخت خواب – دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مرتب کردن تخت خواب

آنلی بیتون می گوید:

 • شما در تختخواب هستید ولی نمی توانید بخوابید : بزودی بیمار می شوید .
 • اگر دخترى در خواب ببیند که مشغول تمیز کردن تختخوابى است، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختى است.

 

تعبیر خواب تخت خواب خالی

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب یک تختخواب خالى ببینید، یعنى دچار دردسر و مشکلات مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بر روى تختخواب تمیزى دراز کشیده‏اید، نشانه‏ى داشتن اوقات شیرین و لذتبخش است و اگر روى تختخواب کثیفى دراز کشیده باشید، نشانه‏ى داشتن اوضاع نابسامان است.

 

تعبیر خواب آشفتگی تخت خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چه مردی ببیند تخت خوابش آشفته است این خواب به او می‌گوید که همسرش تعادل ندارد. این عدم تعادل می‌تواند هم جسمی باشد و هم روحی. از چیزی آزرده است که این آزردگی در زندگی و روابط خانوادگی ایشان اثر می‌نهد.

مشاهده آشفتگی تخت خواب به مرد توصیه می‌کند که در بیداری جستجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج می‌برد. برای زن خواب بیننده نیز گویای همین حقیقت است.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب بالش ، دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب تخت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تخت در خواب بر هفت وجه است.

اول: عز و جاه ومقام.

دوم: سفر.

سوم: مرتبت و رتبه و درجه.

چهارم: بلندی ورفعت.

پنجم: ولایت وحکومت.

ششم: قدر و جاه ومنزلت.

هفتم: عالی شدن کارها.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تخت، بر زن و همسر دلالت دارد و اگر دختری آن را در خواب ببیند، شوهر میکند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که بر تخت نشسته است و بر آن تخت چیزی گسترده نبود، دلیل که به سفر شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر بیند بر تخت خفته است و بر آن چیزی گسترده است، دلیل که بزرگی یابد و به قدر و قیمت تخت، دشمنان را قهر کند اما از این غافل است.
 • اگر این کس از اهل فساد است، دلیل که بر دارش کنند، خاصه که خود را به تخت خفته بیند

 

تعبیر خواب شکستن تخت

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند تخت بشکست و او بیفتاد، دلیل که ازجاه و بزرگی بیفتد و حالش بد شود.

 

تعبیر خواب نشستن روی تخت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی ببیند که بر تخت نشسته که چیزی بر آن گسترده نیست نشان آنست که به سفر می رود

 

دیدن تخت شکسته در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید پایه تخت خواب شما شکسته خواهر یا همسرتان بیمار می‌شود یا می‌میرد.

 

تعبیر خواب تخت خواب - دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تخت خواب – دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوابیدن روی تخت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببیند که روی تحت خوابیده یا نشسته و چیزی بر تخت گسترده به قدر و قیمت آن تخت دشمنانش را مقهور می کند و شکست می دهد ولی عاقبت او را بر دار کنند و اگر ببیند که از تخت افتاده از قدر و منزلت ساقط می شود.

 

تعبیر خواب دیدن گربه روی تخت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید گربه ای در بستر و روی تخت خواب شما خوابیده زنی در صدد اغوای شما یا همسر شما است که در نتیجه زندگی و روابط شما را به هم می‌ریزد. بخصوص اگر بیننده گربه روی تخت خواب شما یا زیر آن بچه گذاشته است این می‌گوید که در نتیجه فتنه انگیزی یک زن بین شما و همسرتان جدائی می‌افتد.

 

تعبیر خواب دیدن بیمار روی تخت خواب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بیمار بر روی تخت خواب، بیانگر آن است که برای مدتی دچار مشکلات فراوانی می‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما بیمار هستید روی تخت خوابیده اید : مشکلات و گرفتاری و حتی مرگ .

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب تشک ، دیدن تشک در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعیبر خواب تخت خواب در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک تختخواب مرتب : دل شما از خیلی چیزها پر است .
 • ملحفه های سفید و تمیز روی تختخواب : میهمانان ناخوانده خواهند رسید .
 • یک تختخواب را مرتب می کنید : تغییر مسکن در آینده نزدیک
 • یک تختخواب خالی : خطر مرگ یک دوست
 • بر لبه تختخوابتان نشسته اید : به فکر ازدواج خواهید افتاد.
 • به مدت طولانی در تختخواب باقی می مانید : بدشانسی به شما نزدیک می شود .
 • یک تختخواب نامرتب : یک راز فاش می شود.
 • در تختخواب یک هتل هستید : دوستان غیره منتظره به دیدن شما می آیند .
 • یک تختخواب سفری : صاحب یک ملک خواهید شد.
 • یک تخت می سوزد : رازها بر ملا می شود .
 • اشخاص پیر در تخت هستند : مرگ نزدیک است .
 • بچه ها در تخت هستند : یک زندگی زناشوئی پر از ناراحتی در پیش است .

لوک اویتنهاو می گوید :

از تخت افتادن : احتیاط کنید

از تخت برخاستن : شما سلامتی خود را باز خواهید یافت

 

تعبیر خواب رختخواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن رختخواب در خواب بر چهاروجه است،

اول: زن

دوم: کنیزک.

سوم: ولایت.

چهارم: معیشت و منفعت و تن آسائی.

 

تعبیر خواب رختخواب کثیف

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ملافه‌های تخت خواب زرد بود نگران بیماری همسرتان باشید. اگر سفید بود ولی چرک و لکه دار باز هم خوب نیست.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • رختخواب کثیف : خوشبختی خانوادگی
 • رختخواب خالی : مرگ
 • رختخوابی که آفتاب روی آن باشد: کامیابی

 

تعبیر خواب تخت خواب - دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تخت خواب – دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رختخواب به رنگ های مختلف

● زرد یا سفید و نو:

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی رختخوابت سفید و تمیز می‌باشد، یـعـنـی زن تو عفیف و پاکدامن و دیندار خواهد بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سفید یا زرد شده است، یـعـنـی زن تو از گناه توبه می‌کند و تا حدی بیمار می‌شود که احتمال مرگ او وجود دارد.
 • اگر ببینی رختخواب کهنه‌ات، نو شده است، یـعـنـی زن بداخلاق تو خوش‌اخلاق می‌شود.
 • اگر ببینی روی رختخواب نو دراز کشیده‌ای و بالش‌هائی را هم در آن قرار داده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

● نامناسب:

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی رختخوابت پاره شده است، یـعـنـی زن تو بدکردار خواهد بود، ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

 • یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود،

جابر مغربی می‌گوید:

 • یـعـنـی از دنیا می‌روی و زن تو دین و شرم و حیا نخواهد داشت (تعبیرهای مختلف).

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی رختخوابت کهنه شده است، یـعـنـی زن خوش‌اخلاق تو بداخلاق می‌شود.

● پشمی:

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی رختخوابت از پشم پُر شده است، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

 • اگر ببینی رختخوابی از پشم داری، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی.

● سیاه:

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی رختخواب تو سیاه می‌باشد، یـعـنـی زن تو باعث رنج و غم و ناراحتی تو می‌شود،

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

 • تعبیر رختخواب سیاه برای «پادشاه» خوب می‌باشد، ولی برای عموم مردم تعبیرش بد است.

● کبود:

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی رختخواب تو کبود می‌باشد، یـعـنـی به خاطر زن خودت دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوی.

● سبز:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی رختخوابت سبز رنگ می‌باشد، یـعـنـی با زنی دیندار و پرهیزکار ازدواج می‌کنی.
 • اگر ببینی رختخواب قرمز رنگ تو، سبز رنگ شده است، یـعـنـی زن تو فساد و بدی را کنار گذاشته و درستکار می‌شود.
 • اگر بیند رختخواب قرمز رنگ او سبز  یا زرد شد، دلیل که زنش از گناه توبه کند و بیمار شود، چنانکه بیم مرگ بود.

● قرمز:

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

 • اگر ببینی رختخوابت قرمز رنگ می‌باشد، یـعـنـی زن تو بداخلاق و ناسازگار می‌شود.
 • اگر ببینی رختخواب سبز رنگ تو، قرمز رنگ شده است، یـعـنـی زن تو از درستکاری به بدی و فساد میل می‌کند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پتو ، دیدن لحاف در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب رختخواب کهنه

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

 • اگر بیندکه بسترش کهنه است و نو شده، دلیل که زنش از خلق بد به خلق نیک بازگردد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

 • اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش ها نهاده بود، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد.

 

تعیبر خواب رختخواب سوخته

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که بستر او دریده بود یا سوخته است، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد و عیالش را دین و دیانت و شرم نباشد.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت، دلیل که زن را طلاق دهد یا بمیرد.

 

تعبیر خواب خریدن رختخواب

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که رختخواب خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد، دلیل که زن دیگر خواهد و زن نخستین را طلاق دهد.

 

تعبیر خواب تخت خواب - دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب تخت خواب – دیدن رختخواب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب فروختن رختخواب

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

رختخواب در خواب، به همسر مرد تعبیر میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که رختخواب میفروشد، زنش را طلاق میدهد و اگر زنش بیمار باشد، از دنیا میرود. رختخواب همچنین به کنیز و استراحت تعبیر میشود. نرمی بستر نشانه مطیع بودن زن است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند رخنخواب می فروشد، دلیل است که زن خود را طلاق دد و یا از او غائب گردد و یا از ایشان یکی بمیرد.

 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب اتاق ، معنی دیدن  اتاق خواب در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب تشک دوختن

معبران می گویند:

تشک در خواب به همسر، ولایت و تن آسایی تعبیر می شود. اگر کسی خواب دید برای خود تشک می دوزد، به رفاه خواهد رسید و ازدواج خواهد کرد. اگر کسی ببیند که تشک خود را که پاره شده بود می دوزد، اختلافات او با همسرش حل شده و آشتی می کنند یا اگر در کار او خللی به وجود آمده و باعث سلب آسایش او شده بود، مشکلات او از بین رفته و به رفاه می رسد.

 

تعبیرخواب لحاف دوختن

تعبیرگری می گوید:

اگر کسی خواب ببیند که برای خود لحاف نو و زیبایی می دوزد، با زنی زیبا ازدواج می کند. اگر کسی خواب ببیند که لحاف پاره خود را می دوزد، روابط زناشویی او با همسرش بهبود می یابد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. خواب دیدم، با کیس احساسیم ک مدتی کات هستیم، در رختخواب تمیزی در کوچه خوابیدیم، این درصورتیه ک قبلش درخانه بودیم، وخانم جوان دیگه ای هم بود،ما کنارهم دراز کشیده بودیم، دوست من البته انگار از چیزی دلخور بود، ومن طوری ک انگار نشسته بودم تا آماده دراز کشیدن بشم، یهو دیدم کسی وسط خیابون درحالت مچاله شده خوابیده، هوا روشن بود وما درگوشه ای از کوچه بدون تردد بودیم، ولی خانم دیگر وسط کوچه بودک رفتم بالاسرش دیدم، همون خانمه ک درخانه بود، وقتی صداش کردم گفت زهراخونه نبود، اومدم دنبالش،یادم نیست گفتنشو، ولی فهمیدم ک بخاطاینکه دیده زهرانیست اومده وسط کوچه، شایدبعنوان اعتراض، زهرابهم ۵۰تومن داده بودک برم کله پاچه بخرم، وقتی ازونجا دورشدم دیدم مردم را هرکس از منطقه ای رد میشه زنجیرش میکنن وبرای ترک اعتیادمیبرنش، باراهنمایی یکی از صف اول فرارکردم، ولی درجای دیگه گربه گیرشدم، همش درخواب نگران. ترس داشتم ک زهرا نگذانم میشه منتظرکله پاچه اس، منتظرم میشه بعدچی میشه پول ازش گرفتم، درصف بعدی بودم ک، باخودم گفتم من ک مصرف کننده نیستم واز ترس ودلهره بسیار ازخواب پریدم، حدود۷صبح بود، بعداز مدت زیادی خواب خیلی شفافی بود،
  احوال خودم سخت منتظرزهرام ک ی خبری بهم بده،
  لطف بزرگی میکنید اگر تعبیرکنیدبرام،
  بینهایت سپاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا