تعبیر خواب

تعبیر خواب زنبور – نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب زنبور و معنی نیش زدن زنبور در خواب

دیدن زنبور در خواب خواب نمادی از ارزش ، خوش شانسی ، هارمونی ، خلاقیت و سعادت و برکت است. اگر در خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند. نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید. با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

تعبیر خواب زنبور - نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبور – نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زنبور

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن زنبور درخواب، بر شش وجه است.

اول: هیاهو وغوغا.

دوم: مردم دون (مردم فرومایه).

سوم: لشگر.

چهارم: ملخ (مدح).

پنجم: دشمن.

ششم: فرزندان.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زنبور در خواب ، نشانه آن است که با کینه تمام درباره شما بدگویی خواهند کرد .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مگس ، دیدن مگس در خواب چه معنایی دارد؟

 

محمد ابن سیرین بصری گوید:

زنبور درخواب، مردی سفله و دون همت است.

لوک اویتنهاو می گوید :

در محیط کاری : امید زیبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

مولف می گوید:

زنبور بدگمانی وحسادت وغیره … که موجب مزاحمت وناراحتی شما خواهد شد می باشد

در سر زمین رویاها آمده:

خواب زنبور : خصومت و رقابت

تعداد بسیاری رنبور : خوشبختی طولانی

ثروتمندان خواب زنبور ببینند : در کارهایشان اغتشاش شدید بوجود می آید .

 

تعبیر خواب زنبور - نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبور – نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب زنبور عسل

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.
 • اگر ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی کندوی زنبور عسل داری، یـعـنـی خواستۀ تو از زن‌ها برآورده می‌شود و مال و اموال حلال به دست می‌آوری.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن زنبور عسل در خواب، به خیر و برکت و سود و ثروت تعبیر می شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

زنبورعسل نشانه نیک بختی

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، یـعـنـی حرف‌های باخیر و منفعت می‌شنوی و از آن‌ها فائده و منفعت به تو می‌رسد و بهره‌مند می‌شوی.
 • اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، یـعـنـی مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
 • اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می‌خورند، یـعـنـی به اندازۀ آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن زنبور

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زنبوری را می کشید ، نشانه آن است که دشمنان خود را سرکوب خواهد کرد ، و حق خود را از آنها خواهید گرفت .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی زنبوری را کشته‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن زنبور : بدبختی

 

تعبیر خواب زنبور - نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبور – نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نیش زدن زنبور

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زنبوری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که طعم حسادت و نفرت دیگران را خواهید چشید .

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.

در سر زمین رویاها آمده:

زنبور شما را می گزد : 1– خصومت 2- مراقب دوستان خیانتکار باشید .

لوک اویتنهاو می گوید :

نیش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند زنبور وی را بگزید، دلیل که از زنی بد، وی را آزاری رسد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب عقرب ، نیش زدن عقرب در خواب چه تعبیری دارد؟

 

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب ببینی زنبور تو را نیش زده است، مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند. ‌‌‌‌‌

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه‌ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می‌شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید.

 

تعبیر خواب زنبور - نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبور – نیش زدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جمع شدن زنبورها

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند زنبور بسیاری بر وی جمع شدند، دلیل که در میان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را می گزیدند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، لشکری در آنجا جمع می‌شود.

اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانه تو جمع شده است، با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می‌کنی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پرواز کردن ، پرواز کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. زنبور های عسلی به تعداد کمتر از انگشتان دست دیدم . که داشتند به من در جلوی صورتم نگاه میکردند و جلوی دهنم ایستاده بودند.ولی آزاری نداشتند انگار رفیق بودیم.
  بعضی اوقات هم یکی دوتا شون رفتن تو دهنم و بیرون امدند انگار بازی میکردند.و من در خواب از این موضوع نترسیده بودم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا