تعبیر خواب

تعبیر خواب سوسک – دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

3.2/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب سوسک از نظر علما و مفسران

تعبیر خواب سوسک - دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوسک – دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن سوسک در خواب معنی‌های مختلفی دارد و به نوع سوسک، جایی که هست و ارتباط شخصی فرد با آنها بستگی دارد. معبرین غربی دیدن سوسک در خواب بیانگر طول عمر، سرسختی و تجدید دانسته ولی معبرین اسلامی بیانگر حادثه غم بار می دانند. برای اینکه دقیقا متوجه خوابی که دیده اید شوید، با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

سوسک‌ در خواب‌، نمایانگر نیازتان‌ به‌ پاکسازی‌ و نوسازی‌ وجودتان‌ به‌ لحاظ عاطفی‌ و روانی‌ است‌.یعنی‌ بایستی‌ جنبه‌ها و ابعاد مهم‌ زندگی‌تان‌ را مورد تجدید نظر و بررسی‌ مجدد قرار دهید. دیدن‌ یا گاهی‌ حتی‌ اندیشیدن‌ به‌ “سوسک” باعث‌می‌شود که‌ شخص‌ احساس‌ چندش‌ و اشمئزاز پیدا کند. هنگامی‌ که‌ خواب‌ این‌ موجودات‌ کریه‌ و خوفناک‌را می‌بینید، ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ در حال‌اشاره‌ به‌ این‌ حقیقت‌ باشد که‌ بیننده‌ خواب‌ باید یک‌ بخش‌ مهم‌ و اساسی‌ از زندگیش‌ را بازنگری‌ کرده‌ ومورد ارزیابی‌ مجدد قرار دهد.

 

تعبیر خواب سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد.

مولف می گوید:

چون سوسک بیشتر از آنکه به انسان زیان جسمی برساند موجب ترس یا وحشت می گردد می توان از آن به یک مزاحم حقیر و پست تعبیر نمود .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب سوسک : پول

تعداد بسیاری سوسک : مشاجره با دوستان

سوسکها را گم می کنید : باید خیلی سریع به کارهایتان نظم و ترتیب بدهید

دیدن سوسک های کوچک و ریز : مشکلات بسیار کوچک برایتان پیش خواهد آمد .

معبرین غربی می گویند:

دیدن سوسک در خواب اغلب نشانه احساس گرم و پر حرارت بودن شما در رابطه با دیگران است. اطرافیان شما بایستی از وجود این حرارت و هیجان آگاهی داشته باشند تا به شما حسادت نورزند.

در بعضی موارد سوسک‌ها خبر از حادثه ای ناگوار و یا غم و اندوه می‌دهند. اگر در خواب دیدید سوسکی از بالا به پایین افتاد پروژه کاری شما متوقف خواهد شد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب سوسک‌های زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن سوسک‌های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

معبرین غربی می گویند:

دیدن سوسک‌های فراوان می‌تواند در خواب سمبل بدست آوردن باشند. فروتنی شما عامل و محرک جذب شدن اطرافیانتان به شماست.

 

تعبیر خواب سوسک - دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوسک – دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن سوسک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب سوسک را بکشید، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر در خواب سوسکى را بکشید، نشانه آن است که در کارتان موفق می‌شوید

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب کفشدوزک ، دیدن کفشدوزک در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن صدای خش خش سوسک

کارل گوستاو یونگ می گوید:

خواب دیدن اینکه صدای خش خش سوسک را می شنوید ، بیانگر این است که کسی تلاش می کند شما را تحریک کند که چیزی بگویید یا کاری کنید که ممکن است پشیمانی داشته باشد شما نیاز دارید که قبل از عکس العمل خویشتن داری کنید

 

تعبیر خواب سوسک مرده

تعبیر گری می گوید:

دیدن سوسک مرده در خواب : هدف و مسیر زندگیتان درست هست ، فقط همه چیز بستگی به تلاش و سیاست شما تعبیر خواب سوسک دارد تا به آنچه می خواهید برسید

 

تعبیر خواب سوسک بالدار و راه رفتن سوسک

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب سوسک پردارى ببینید، به این معنا است که دچار گرفتارى می‌شوید

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می‌رود، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد.

معبرین غربی می گویند:

اگر در خواب دیدید که سوسکی روی سر شما در حال حرکت است نشانه خوب و مناسبی برای روابط عاشقانه و یا کاری شما نخواهد بود.

اگر این سوسک سیاه باشد علاوه بر رخ دادن اتفاق بد یمن، خبر از سحر و جادو هم خواهد داد. پرواز کردن سوسک (سوسک بالدار) نشانه شانس در کار و عشق است.

 

تعبیر خواب سوسک - دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوسک – دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خارج شدن سوسک از بدن

آنلی بیتون می گوید:

خارج شدن سوسک از بدن ( از پوست / زایمان / از دهان / از مخرج و ….) نشانه ثروت است . دیدن سوسک و مار کنار هم نیز همین تعبیر را دارد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن سوسک در غذا

در سرزمین رویاها آمده:

دیدن سوسک در غذا : بدبیاری

خوردن سوسک در غذا یا : روزی و پول

 

تعبیر خواب سوسک سفید

معبران می گویند:

دیدن سوسک سفید در خواب نمادی از عدم تمیز است. خواب به شما می گوید که ممکن است قادر باشید خودتان را از نظر فیزیکی تمیز کنید اما قادر به تمیز کردن معنوی و یا ذهنی خود نیستید

 

تعبیر خواب سوسک - دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوسک – دیدن سوسک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سوسک در خانه یا در رختخواب

مولف می گوید:

دیدن سوسک در خانه یا رختخواب نشانه دشمن یا کسی که به شما حسادت می ورزد که البته نمی تواند به شما صدمه بزند

 

تعبیر خواب سوسک درختی 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن سوسک درختی در خواب بیانگر تاثیرات مخربی است که ممکن است در کار و زندگی بیداریتان داشته باشید شما ممکن است حس کنید که ارزش ها و باورهاتان در معرض خطر است. اگر شما خواب ببینید که سوسک هایی روی سطح بدن شما می خزند، بیانگر مسائل کوچکی است که شما را احاطه کرده ( به گوش شما رسیده است – شما تجربه شان می کنید)

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب مارمولک ، مفهوم دیدن مارمولک در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب سوسک خاکی 

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن سوسک خاکی در خواب نمادی از توانایی شما برای نجات یافتن ، منطبق شدن و تغییر است شما در مسیر درست هستید .بیانگر نگرانی شما از مرگ و پیر شدن است

 

تعبیر خواب کوز

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن کوز، دلیل مال است که به رنج حاصل شود. اگر دید با کوز بازی می کرد، دلیل که با کسی خصومت کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید کوز می کشت، دلیل که از مردی حربی مال حاصل کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید کوز داشت، دلیل که از مردی بخیل منفعت یاید. اگر دید کوز بسیار داشت، دلیل خصومت است. اگر دید از مغز کوز روغن داشت می آورد، دلیل که از بخیلی مال حاصل کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۳ دیدگاه ها

  1. تو خواب دیدم کخ یه نفر.بهم سوسک داد گفت بیا بخور من انداختم دهنم و بعد تفش کردم نمیدومم که زمده بود یا مرده ولی حرکت نمیکرد

  2. سلام وقت بخیر….من خواب دیدم سوسک نسبتا بزرگی از روی دیوار کم کم بالا رفت و افتاد پایین..خیلی میترسیدم …هرچی بعد مادرم دنبالش گشت پیداش نکرد…کلا گم شد…تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا