تعبیر خواب

تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب گنجشک چیست؟ گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود. برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گنجشک - دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گنجشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: والی.

سوم: مردی بزرگ قدر.

چهارم: غلام خوبروی.

پنجم: قاضی.

ششم: بازرگان.

هفتم: مرد راهزن.

هشتم: مرد با خصومت.

نهم: مردی که به جماع کردن مولّع بود.

منوچهر مطیعی می گوید:

برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است. به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید.

لوک اویتنهاو می گوید :

گنجشک : دعوا و تشنج

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گنجشک در خواب، بر مردی خوشگذران و شوخ و ماجراجو که مایه خنده مردم است، دلالت دارد و ممکن است به فرزند پسر نیز، تعبیر شود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

گنجشک در خواب مردی باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گنجشک در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

دیدن گنجشک در خواب دلیل بر مردی با قدر و جاه کند

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیر گنجشک، چنانچه یک عدد باشد، فرزند است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمایید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن گنجشک در خواب، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد، با علاقه و محبت به داستان‌های غم انگیز دیگران گوش می‌سپارد و با بخشندگی به دیگران، محبوبیتی به دست می‌آورید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • گنجشک: دعوا و تشنج
 • گرفتن آن: ملاقات غیر منتظر

 

حکایت

ابوخلده حکایت کرد: پیش محمدبن سیرین بودم که مردی بیامدو گفت: به خواب دیدم که در آستین گنجشکان داشتم و یکی یکی را بیرون می آوردم و می کشتم و شهادت می گفتم و آن را در چاه می انداختم، تاویلش چگونه بود؟ محمدبن سیرین گفت: خانه کجا داری؟ گفت: فلان محله و فلان کوچه. محمدبن سیرین گفت: یک ساعت بنشین تا بازآیم. پس برخاست و نزد پادشاه رفت و او را آگاه کرد که حال خبیثی است و درمیان مردم است. مردمان پادشاه را به خانه او درآمدند و در آنجا جستجو کردند، دیدند که قریب به پنجاه مرد را کشته و در آنجا انداخته، بدانستند که آن مرد ایشان را می کشته و در چاه می انداخته. پادشاه وقت بفرمود تا او را کشتند و مردم از تعبیر این به شگفت ماندند. تعبیر گنجشک درخواب به کودک خورد بود و تاویلش از نیک و بد آن بر کودک بود.

 

تعبیر خواب آواز گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی می‌شنوی

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر شنیدن آواز گنجشک این است که سخن‌های شگفت انگیزی می‌شنوی و دچار حیرت خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جویی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

تعبیر آواز گنجشک‌ها تسبیح و ستایش خداوند می‌باشد.

 

تعبیر خواب گنجشک - دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای، به این معنی است که بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی گنجشک‌های زیادی به تو بخشیده‌اند، بیانگر این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر عفیف و پاکدامن نباشی و در خواب ببینی که گنجشکی را با دام و تله گرفته‌ای، یعنی به شخصی حقیر و بی‌قدر و منزلت نیرنگ می‌زنی و بر او غلبه می‌کنی.

 

تعبیر خواب گنجشک زخمی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، نشانه اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

 

تعبیر خواب تخم گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر تخم گنجشک، خیر و خرمی می‌باشد.

 

تعبیر خواب کشتن گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب جوجه گنجشک

محمد ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را شکار می‌کنی و گردن آن‌ها را هم شکسته و در کیسه می‌اندازی معلم کودکان می‌شوی و آن‌ها را به شدت کتک می‌زنی و مجروح می‌سازی.
 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را از لانه بیرون آورده‌ای نشانه این است که از حلال و حرام فرزندانی خواهی داشت.

 

تعبیر خواب گنجشک - دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی گوشت گنجشک ماده‌ای خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه که خورده‌ای از مال و اموال زنی به تو خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت گنجشک می‌خوری از مال و اموال فرزند مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی گنجشک را در دهان خودت گذاشتی و قورت دادی صاحب فرزند خواهی شد.

 

تعبیر خواب گنجشک مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب شکار گنجشک

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی گنجشک قرمزی را شکار کرده‌ای، یـعـنـی با زن زیبایی ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گنجشک زردی به دست آورده‌ای، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض می‌باشد و رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • شلیک کردن به سوی گنجشک : انجام عملی بیهوده
 • گرفتن آن : ملاقات غیر منتظره

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب پرنده ، تعبیر خواب پروانه ، تعبیر خواب کبک ، تعبیر خواب قناری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا