تعبیر خواب گنجشک چیست؟ گنجشک ظاهرا بی آزار است ولی برای مزارع و سر درختی ها و میوه ها زیان رسان است که روستائیان بیشتر با آن آشنا هستند. در خواب گنجشک مردی است پر هیا هو اما فاقد اصالت و ریشه و مالی است که دیر نمی پاید و زود از چنگ دارنده آن می رود. برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گنجشک - دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گنجشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است.

اول: پادشاه.

دوم: والی.

سوم: مردی بزرگ قدر.

چهارم: غلام خوبروی.

پنجم: قاضی.

ششم: بازرگان.

هفتم: مرد راهزن.

هشتم: مرد با خصومت.

نهم: مردی که به جماع کردن مولّع بود.

منوچهر مطیعی می گوید:

برخی از معبران گنجشک ماده را به زن تعبیر کرده اند که اگر پرهای رنگین داشته باشد خوب روی است و چنانچه مثل قناری زرد باشد بیمار گونه است. به طور سمبلیک هوس های زود گذر در خواب به صورت گنجشک خود را نشان می دهند و این چیزی نیست که بتوان به آن خوشدل بود و دل بست چرا که چون گنجشک زود می پرد و می رود و فقط بانگ و صدایش را از خانه همسایه می شنویم. چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می کنید که بر او مسلط می شوید و پیروزی حاصل می نمائید.

لوک اویتنهاو می گوید :

گنجشک : دعوا و تشنج

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گنجشک در خواب، بر مردی خوشگذران و شوخ و ماجراجو که مایه خنده مردم است، دلالت دارد و ممکن است به فرزند پسر نیز، تعبیر شود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

گنجشک در خواب مردی باقدر وجاه است. اگر صاحب خواب مستوره است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گنجشک در خواب ، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد ، با علاقه و محبت به داستانهای غم انگیز دیگران گوش می سپارد و با بخشندگی به دیگران ، محبوبیتی به دست می آورید .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

دیدن گنجشک در خواب دلیل بر مردی با قدر و جاه کند

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیر گنجشک، چنانچه یک عدد باشد، فرزند است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه ببینید که گنجشکی در قفس دارید با مردی مدعی قدرت برخورد می‌کنید که بر او مسلط می‌شوید و پیروزی حاصل می‌نمایید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گنجشک و مرغان کوچک خوش دلی است

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن گنجشک در خواب، نشانه آن است که زندگی شما لبریز از عشق و آسایش خواهد شد، با علاقه و محبت به داستان‌های غم انگیز دیگران گوش می‌سپارد و با بخشندگی به دیگران، محبوبیتی به دست می‌آورید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • گنجشک: دعوا و تشنج
 • گرفتن آن: ملاقات غیر منتظر

 

حکایت

ابوخلده حکایت کرد: پیش محمدبن سیرین بودم که مردی بیامدو گفت: به خواب دیدم که در آستین گنجشکان داشتم و یکی یکی را بیرون می آوردم و می کشتم و شهادت می گفتم و آن را در چاه می انداختم، تاویلش چگونه بود؟ محمدبن سیرین گفت: خانه کجا داری؟ گفت: فلان محله و فلان کوچه. محمدبن سیرین گفت: یک ساعت بنشین تا بازآیم. پس برخاست و نزد پادشاه رفت و او را آگاه کرد که حال خبیثی است و درمیان مردم است. مردمان پادشاه را به خانه او درآمدند و در آنجا جستجو کردند، دیدند که قریب به پنجاه مرد را کشته و در آنجا انداخته، بدانستند که آن مرد ایشان را می کشته و در چاه می انداخته. پادشاه وقت بفرمود تا او را کشتند و مردم از تعبیر این به شگفت ماندند. تعبیر گنجشک درخواب به کودک خورد بود و تاویلش از نیک و بد آن بر کودک بود.

 

تعبیر خواب آواز گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گنجشک بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبر خوبی می‌شنوی

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر شنیدن آواز گنجشک این است که سخن‌های شگفت انگیزی می‌شنوی و دچار حیرت خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گنجشک‌های زیادی بانگ و فریاد و آواز می‌کنند با مردی که اهل دعوا و ستیزه و آشوب است سر و کار پیدا می‌کنی.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر گنجشکان بسیاری را بر درخت دیدید که صدا می‌کردند و جیک جیک می‌نمودند کسانی پشت سر شما بد می گویند و عیب جویی می‌نمایند و چنانچه درخت خانه خودتان بود اهل خانه عیبی در شما سراغ دارند که نمی‌خواهند بگویند یا نمی‌توانند فاش کنند.

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

تعبیر آواز گنجشک‌ها تسبیح و ستایش خداوند می‌باشد.

 

تعبیر خواب گنجشک - دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بدست آوردن گنجشک

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گنجشک‌های زیادی به دست آورده‌ای، به این معنی است که بر گروهی بزرگی و سروری می‌کنی و مال و اموال زیادی به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی گنجشک‌های زیادی به تو بخشیده‌اند، بیانگر این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر عفیف و پاکدامن نباشی و در خواب ببینی که گنجشکی را با دام و تله گرفته‌ای، یعنی به شخصی حقیر و بی‌قدر و منزلت نیرنگ می‌زنی و بر او غلبه می‌کنی.

 

تعبیر خواب گنجشک زخمی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گنجشکی زخمی در خواب ، نشانه اضطراب و پریشان خاطر شدن است.

 

تعبیر خواب تخم گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر تخم گنجشک، خیر و خرمی می‌باشد.

 

تعبیر خواب کشتن گنجشک

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب جوجه گنجشک

محمد ابن سیرین می گوید:

 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را شکار می‌کنی و گردن آن‌ها را هم شکسته و در کیسه می‌اندازی معلم کودکان می‌شوی و آن‌ها را به شدت کتک می‌زنی و مجروح می‌سازی.
 • اگر ببینی جوجه‌های گنجشک را از لانه بیرون آورده‌ای نشانه این است که از حلال و حرام فرزندانی خواهی داشت.

 

تعبیر خواب گنجشک - دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گنجشک – دیدن گنجشک در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت گنجشک

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی گوشت گنجشک ماده‌ای خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه که خورده‌ای از مال و اموال زنی به تو خواهد رسید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت گنجشک می‌خوری از مال و اموال فرزند مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی گنجشک را در دهان خودت گذاشتی و قورت دادی صاحب فرزند خواهی شد.

 

تعبیر خواب گنجشک مرده

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گنجشک را کشته‌ای یا اینکه در دست تو مرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی و فرزندت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب شکار گنجشک

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی گنجشک قرمزی را شکار کرده‌ای، یـعـنـی با زن زیبایی ازدواج می‌کنی یا «کنیزک» زیبایی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گنجشک زردی به دست آورده‌ای، یـعـنـی با زنی که مثل آدم‌های مریض می‌باشد و رنگ پریده و زرد است ازدواج می‌کنی.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • شلیک کردن به سوی گنجشک : انجام عملی بیهوده
 • گرفتن آن : ملاقات غیر منتظره

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب پرنده ، تعبیر خواب پروانه ، تعبیر خواب کبک ، تعبیر خواب قناری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.