در این پست از نماگرد می خواهیم شما را با تعبیر خواب دعا کردن آشنا کنیم. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دعا کردن، برآورده شدن حاجت و خواسته می‌باشد. برای مطالعه تعابیر بیشتر در این زمینه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب دعا کردن - دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دعا کردن – دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب دعا کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

  • دعا در خواب، دلیل حاجت روائی بود. اگر بیند خود را دعا همی کرد و آمرزش می خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده حاجتش روا شود.
  • اگر کسی بیند دعا به کسی می نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جای نیاورد.
  • اگر بیند مظلومی را دعا می کرد، دلیل کند که همه خلق را نیکو بود و بدکس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعای خاص همی خواند، دلیل که وی را فرزندی آید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی با التماس و زاری دعا می‌کنی، یـعـنـی اگر درستکار و پرهیزکار هستی، خداوند تو را مورد آمرزش قرار می‌دهد و به خواسته‌ات می‌رساند، یا اگر مفسد و گناهکار هستی، گناه تو را بخشیده و توفیق توبه کردن را به تو می‌دهد، و اگر کافری این خواب را ببیند، تعبیرش این است که خداوند به او توفیق می‌دهد که مسلمان بشود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که دعا می کند یا برایش دعا می کنند، خیر و بهرهای نیک نصیب او میشود و اگر کسی در خواب ببیند که در تاریکیدست دعا به طرف خداوند برداشته است و او را میخواند، از غم و اندوه نجات مییابد.

در سر زمین رویاها آمده:

  • دعای خیربرای شما :مجبور خواهید شد که ازدواج کنید .
  • دعای خیر برای بچه ها : خوشبختی
  • دعای خیر برای خانواده : شادی بزرگ ولی ناخواسته
  • یک مرد روحانی برای شما دعای خیر می خواند : شانس فراوان خواهید داشت

 

تعبیر خواب دعا خواندن

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید دعا می خوانید ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی شما را ترغیب می کنند . و شما در آن هنگام به حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .
  • اگر خواب ببینید دیگران در حال دعا خواندن هستند ، نشانه آن است که خطری دوستان شما را تهدید می کند.
تعبیر خواب دعا کردن - دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دعا کردن – دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب التماس دعا از مرده

معبران می گویند:

اگر کسی ببیند شخص مرده ای از او التماس دارد و یا از او میخواهد تا برایش دعا کند تعبیر این است که همان فرد احتیاج به ذکر و یا دعای تو دارد و اگر غریبه بود و او را نمیشناختی به نشانه ی سفر طولانی است که تو به همراه خانواده ات بزودی در پیش خواهی داشت

ابراهیم کرمانی می گویند:

اگر مرد یا زنی خواب ببیند که دیگران مانند همسایه رفیق پدر مادر برادر یا خواهر از او التماس دارد و یا اینکه خودت از آن ها التماس دعا داری به نشانه ی پشیمانی زیاد از انجام کاری است که سالهای گذشته مرتکب آن شده ای و حالا عمیقا دوست داری تا خطای خود را جبران کنی و دست به کاری بزنی تا این اشتباهت به هر شکل که شده جبران شود

 

 

تعبیر خواب خواندن دعای قنوت

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند

 

تعبیر خواب دعا کردن برای مردم درستکار

جابر نیز می‌گوید:

تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مصلح و پارسا بود، خدا وی را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.

 

تعبیر خواب دعا کردن - دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب دعا کردن – دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب دعا کردن در تاریکی

معبران می گویند:

اگر ببینی در تاریکی دعا می‌کنی، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی.

 

تعبیر خواب دعا نویس

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

 

تعبیر خواب دعا جهت رفع چشم زخم (تعویذ)

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر کسی درخواب ببیند تعویذی از نامهای خدای تعالی با خود داشت، دلیل که از سختی و غم برهد. اگر وامدار باشد وامش گذارده گردد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر زندانی است رهایی یابد و اگر در سفر بود به سلامت بازآید.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب دعا کردن – دعا خواندن در خواب چه معنایی دارد؟
3 رای، میانگین: (4.7) (93.33%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار