تعبیر خواب

تعبیر خواب خون – معنی دیدن خون در خواب چیست؟

4.5/5 - (6 امتیاز)

انواع تعابیر خواب خون و معنی دیدن خون در خواب در منابع معتبر چیست؟

تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی
تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی

تونی کریسپ در کتاب خود فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن خون در رویا می‌گوید:

تصویر خون در رویا نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجود ماست. پس خون یا هر نوشیدنی سرخ رنگی تجربه جمعی زندگی بشری را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، تجاربی که همه ما می‌توانیم در آن‌ها با هم شریک باشیم در قالب خون مشترک مجسم می‌شوند. در ادامه همراه ما باشید تا به تعبیر های مختلف خون از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب بپردازیم.

تعبیر خواب خون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است.

در سرزمین رویا ها آمده:

خون روی پنبه : در انتخاب دوستانتان بسیار دقیق باشید.

 

تعبیر خواب دیدن خون بجای شیر

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی شیر میدوشی، ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی شتر را می‌دوشی ولی به جای شیر، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی مال و اموالی از «پادشاه» به تو می‌رسد که حرام است.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که از پستان او به جای شیر خون جاری شده است، یـعـنـی دختر او مال حرام به دست می‌آورد

 

تعبیر خواب لباس خونی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم لباس‌هایمان خون آلود شده بدنام می‌شویم و به ما تهمت می‌زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می‌آید که ما هم در آن سهیم هستیم. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می‌کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن لکه‌های خون بر لباس، نشانه دشمنانی است که می‌خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده‌اید، جلوگیری کنند.

 

تعبیر خواب خون ریزی

در سر زمین رویاها آمده:

از یک نقطه بدن شماخون بسیار بیرون میآید : در یک دام گرفتار میشوید.

خون شما روی زمین می چکد :موفقیت بزرگ .

از بینی شما خون می آید : 1- دیگران شما را به چشم تحقیر نگاه می کنند خیالات واهی را از سر خود بیرون کنید.

از بینی دیگران خون می آید : با یک مخالفت مواجه میشوید.

از بینی فرزندان شما خون می آید : بیشتر مراقب سلامتی خودتان باشید.

از بینی بستگان شما خون می آید : به یک کمک مالی احتیاج پیدا میکنید .

از بینی دوست شما خون می آید: یک هدیه به شما میدهند.

از بینی یک دشمن خون می آید : خطر به زندان افتادن شما را تهدید میکند.

 

تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی
تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی

 

تعبیر خواب خون ریزی دندان و دهان و فک

●  دندان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد

اگر ببینی خلط خون‌آلود بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی دچار مقداری کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می‌آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می‌شویم.

● دهان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از دهانت خون بیرون می‌آید، یـعـنـی کسی با تو از روی دشمنی بحث و جدل و بگومگو می‌کند، ‌‌‌‌‌ و اگر شلوارت با آن خون‌آلوده شده است، آن بحث و جدل از جهت زن‌ها می‌باشد.

● فک

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌

 

تعبیر خواب خون ریزی بینی

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خون آمدن از بینی این است که «پادشاه» آنجا به تو مال و اموال می‌دهد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد) ‌‌‌‌‌

اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است، یـعـنـی مال حرامی به تو می‌رسد،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است، یـعـنـی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بر اثر عطسه کردن خون از بینی تو جاری شده است، یـعـنـی در حق تو حرف زشتی می‌زنند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که از بینی‌اش خون می‌آید،

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید ، دلیل است که در حق او ، سخنی زشت گویند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می‌آید از نظر اجتماعی گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنیم و احتمالاً شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می‌گیرد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

خون دماغ شدن در خواب، بر غم و اندوه و بلا دلالت دارد.

 

تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی
تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی

تعبیر خواب خون ریزی انگشت

خالد اصفهانی می‌گوید:

اگر ببینی از انگشت سبابه‌ات خون می‌ریزد، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی.

 

تعبیر خواب خون ریزی چشم

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی به جای اشک، خون از چشم تو جاری می‌شود، یـعـنـی به خاطر کاری که انجام داده‌ای دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.

 

تعبیر خواب خون ریزی سر و صورت

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چهره‌ات خون‌آلود می‌باشد، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی. اگر ببینی از زخم و جراحتی که به سرِ تو وارد شده خون جاری می‌شود، یـعـنـی کار تو با کسی به قضاوت و داوری می‌کشد.

 ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.

 

تعبیر خواب خونریزی دمل

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، یـعـنـی قسمتی از اموال تو از دست می‌رود.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی دمل را شکافته و چرک و خون آن را مکیده‌ای، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال جمع‌آوری خواهی کرد.

اگر ببینی روی دمل دارو و مرهم می‌گذاری و لباس را از خون دمل پاک می‌کنی، یـعـنـی از مال حرام توبه و اجتناب خواهی کرد.

 

تعبیر خواب خارج شدن خون از اندام تناسلی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ «فرج» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی شوهرت با تو در حال حیض آمیزش می‌کند

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ «آلت مردی» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی با زن حائض آمیزش می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی «آلت مردی» تو شکافته شده است و خونریزی می‌کند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی و همچنین فرزندت از دنیا می‌رود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از «آلت مردی» تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو سقط جنین می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی از «مقعد» تو خون می‌آید، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از «مقعد» تو خون آمده و بدنت خونی شده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال حرام به دست می‌آوری،

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در هنگام ختنه کردن خون می‌آید، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی صاحب فرزندی ناقص می‌شوی.

جابر مغربی نیز می‌گوید:

اگر خون آمده و بدنت خونی شده، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی
تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی

تعبیر خواب مکانی پر از خون

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی در کوچه یا شهری خون جاری شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد.

اگر ببینی از ناودان‌ها خون سرازیر شده است، یـعـنـی در آن مکان خونریزی زیادی خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می‌کنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر ببینی از کوه پایین افتاده‌ای، یـعـنـی حال تو بد می‌شود و به آن اندازه‌ای که افتاده‌ای، بدن تو دچار رنج و ناخوشی می‌شود، یا اگر ببینی به شدت زخمی شدی و خون آمده است، یـعـنـی به اندازه زخمی که دیده‌ای دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

تعبیر خواب جاری شدن خون

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است.

اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر اندامی از اندام‌های او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند.

اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم از بدنمان خون می‌رود گرفتار غم و اندوه می‌شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می‌گردیم.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید.

اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی زخمی شده‌ای و زخم تو خونریزی دارد، یـعـنـی کسی در مورد تو حرفی دروغ می‌گوید، ولی بعداً دروغ بودن آن معلوم می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

یکی از تعبیرهای زخم، کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال است، خصوصاً اگر ببینی خون از آن بیرون آمده و خونریزی کرده است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی بدنَت زخم‌های زیادی وجود دارد که خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می‌شوی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی طوری به تو “پس گردنی” زده‌اند که از آن خون جاری شده است، یـعـنـی با کسی دشمنی و خصومت می‌کنی و در اثر آن دچار ضرر و زیان می‌شوی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی طوری تو را “شلاق” زده‌اند که اثرش بر بدنت مانده است، یا اینکه دست و پایت را محکم بسته‌اند و آنقدر زده‌اند که از بدنت خون آمده، تعبیر تمام این حالت‌ها بد می‌باشد و همچنین تعبیرش این است که به اندازۀ خون جاری شده، کسی تو را با حرف‌هایش می‌رنجاند و غمگین می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بدون آنکه دست و پایت را ببندند به تو “شلاق” می‌زنند و در اثر آن از بدنت خون جاری و خون‌آلود شده است، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب خون خوردن

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر ببینی از آب رودخانه‌ای خون‌آلود می‌خوری، یـعـنـی به خاطر طمعکاری گرفتار دادگاه و قضاوت پادشاه می‌شوی.

اگر بینی خون می خوری ،یـعـنـی مال حرام مصرف می‌کنی یا خون کسی را به ناحق می‌ریزی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی آب رودخانه خون‌آلود شده و تو از آن آب می خوری ، یـعـنـی در آن سرزمین بین «پادشاهان» جنگ و خونریزی شدیدی بوجود می‌آید

 

تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی
تعبیر خواب خون + تعبیر خواب خون ریزی بینی

تعبیر خواب خون (ناشی از جراحت)

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد.

اگر بیند که بر تن وی جراحت‌ها بود و از آن جراحت‌ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می‌آید.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خون غم واندوه بود

دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.

دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.

 

تعبیر خواب خون بالا آوردن

لیلا برایت مى‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى‌آورید.

بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‌کند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگیرى و نزاع است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی استفراغ کرده‌ای و خون بالا آوردی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی

 

تعبیر خواب خون آشام

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک خون آشام : به خاطر پول ازدواج خواهید کرد.

یک متأهل خواب خون آشام را ببیند : ازدواجش کار خطائی بوده است .

یک خون آشام به شما حمله میکند : خبرهای بسیار خوشی دریافت خواهید کرد.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب خوابیدن ، تعبیر خواب اذان گفتن ، تعبیر خواب بد اخلاقی و خوش اخلاقی

 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

  1. سلام وقت شما به خیر
    من بعد از اذان صبح خواب دیدم که شب بود و داشتم از کوچمون عبور می کردم تا به خونمون برسم که متوجه شدم تعداد زیادی پسر توی ورودی کوچه ایستادن، ناخودآگاه از ازشون ترسیدم و میخواستم فرار کنم که یکی از اون ها از پشت منو گرفت و میخواست با یک چاقوی نوک تیز، بینی من رو سوراخ کنه. اونجا ناخودآگاه متوجه شدم این پسرا شیطان پرست هستن و شروع به جنگیدن با اون ها کردم، تمام پسرها چاقوهای کوچک و بزرگی توی دست داشتن که من با هرکدومشون میجنگیدم چاقو رو ازش میگرفتم و به نفر بعدی حمله میکردم. در حین مبارزه فقط میتونستم زخمیشون کنم و خونی هم نمیدیدم که از بدنشون خارج بشه. بعد فرار کردم و رفتم خونه یکی از آشناهای دورمون، اونجا فهمیدم پسری که در واقعیت دوستش دارم و چندماهی هست ازش بیخبر هستم، با یکی از فامیل های این خانواده ازدواج کرده. وقتی خبر ازدواجش رو شنیدم، غم عجیبی تو خواب منو فرا گرفته بود و همش با خودم میگفتم شاید اشتباه شده و این کسی که میگن ازدواج کرده، اون پسر نیست. در ادامه خوابم دیدم که یک رودخانه از خون پسرانی که من زخمیشون کرده بودم توی محل ما جاری شده، و همه اون پسرها سوار یک کشتی روی اون رودخانه قرمز رنگ بودن و داشتن از محل زندگی ما دور میشدن و همینطور که در حال رفتن بودن، شجاعت کسی که تونسته اونارو بزنه هم تحسین می کردن. مردم هم کنار رودخانه جمع شده بودن و به کشتی در حال دور شدن نگاه می کردن. مجسمه سنگی من رو هم کنار رودخونه ساخته بودن که البته اصلا شبیه به چهره من نبود ولی میدونستم که متعلق به من هست. ممکنه اگه خواب من تعبیری داره بهم بگید تعبیرش چی هست؟ خیلی برام مهمه که بدونم. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا