تعبیر خواب

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

4.5/5 - (8 امتیاز)
[ type=”blue”]دیدن کتاب در خواب بیانگر آرامش است شما آرام آرام به سمت اهدافتان حرکت می کنید و سرعتتان را ثابت نگه می دارید. کتاب نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. بویژه دیدن یک کناب باز در خواب به معنی این است که شما قادرید به راحتی ایده بدست آورید. اگر کتاب بسته باشد بیانگر وسوسه برانگیزی (جذابیت) و مرموزی شماست. دیدن کتاب در خواب تعابیر مختلفی دیگری نیز دارید برای مطالعه تعابیر بیشتر با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن
تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

 

تعبیر خواب کتاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • کتاب در خواب های ما انعکاسی است از علاقه به دانستن یا تاسف و اندوه ما از آن چه نیاموخته ایم. کسانی هستند که کتاب جزئی از زندگی روزانه ایشان است مثل نویسندگان، معلمان، دانشمندان، محققان و بالاخره ناشران. این مردم با کتاب زندگی می کنند. این ها اگر کتاب در خواب ببینند خوابشان تعبیر تعیین کننده یی ندارد. اما دیگران که با کتاب آمیختگی زیاد ندارند و به ندرت اتفاق می افتد لای کتابی را بگشایند
 • اگر کتاب ببینند باید به دنبال تعبیر آن باشند. برای این ها کتاب همان طور که گفته شد واکنشی است از تمایلشان به دانستن یا تاسفشان از آن چه نیاموخته اند یا نتوانسته اند بیاموزند. گاه برخوردهای ما در زندگی روزانه این احساس را در ما به وجود می آورد که مثلا می توانستیم فلان زبان خارجی را یاد بگیریم ولی وقت صرف نکردیم، همین طور دلمان می خواهد که بدانیم در آسمان ها چه می گذرد، این دو نوع کشش در خواب های ما عکس العملی به شکل کتاب ظاهر می کند.
 • حال اگر در خواب ببینید که کتابی می خوانید و از آن خوشتان می آید با دوستی خردمند و آگاه آشنا می شوید.
 • اگر دیدید به جائی وارد شدید که مثل کتاب خانه کتاب های زیادی آن جا وجود داشت در جمعی حضور می یابید که از نظر فکری و دانش بر شما امتیاز دارند.
 • اگر دیدید کتابی پاره همراه دارید در جائی که باید عقل و فهم شما کار ساز باشد در می مانید و نمی توانید چاره چوئی کنید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

کتاب در خواب، به قدرت و نیرو تعبیر میشود. ممکن است دیدن کتاب در خواب، به نشستن در مجلسی خوب و دلنشین دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

کتاب : مصیبت

کتاب سوخته : از دست دادن دوست

در سر زمین رویاها آمده:

کتابهای در کتابخانه : تجربه ای بدست میآورید که ابداً پیش بینی آنرا نمی کردید.

کتابهای خودتان : خوشبختی.

یک کتاب میخوانید : دوستان خوبتان را از دست میدهید.

یک کتاب فانتزی : دوستان باعث آرامش خیال شما میشوند.

کتابهای دینی میخوانید : رضایت و فراوانی نعمت.

یک کتاب را دوباره میخوانید: چیزی را که پنهان شده بود پیدا میکنید.

کتاب مینویسید : پول و وقتتان را هدر میدهید.

 

تعبیر خواب کتاب خواندن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتابی می‌خوانی، یـعـنـی راه دینداری را انتخاب می‌کنی و کارهای بسته و گره خورده تو باز می‌شود و گشایش پیدا می‌کند.

آنلی بیتون می گوید:

مطالعه کتاب در خواب ، نشانه درستکاری و ثروت است .

اگر خواب ببینید برای درک معنای کتابی وقت زیادی تلف می کنید ، نشانه آن است که به دانش و افتخارات بسیاری دست خواهید یافت .

اگر خواب ببینید کودکان مشغول مطالعه هستند ، دلالت بر تفاهم و هماهنگی رفتار کودکان دارد .

 

تعبیر خواب کتاب هدیه گرفتن

معبران می گویند:

اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید. اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید.

لوک اویتنهاو می گوید:

کتابی هدیه گرفتن : یک اتفاق غیر منتظره

 

تعبیر خواب کتاب دعا (مصحف)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مصحف بر پنج وجه است.

اول: علم.

دوم: میراث.

سوم: امانت.

چهارم: روزی.

پنجم: مال ونعمت.

دیدن مصحف خواندن، دلیل علم و حکمت است. اگر دید قران می خواند یا در آن نگاه می کرد، دلیل که علم و حکمت آموزد. اگر مصحفی بخرید، دلیل که طالب علم شود. اگر مصحف را به آتش بسوخت، دلیل بر فساد دین او بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مصحفِ گشاده. بر سرنهاد یا بر دیده می مالید، دلیل که والی شهر شود. اگر دید ورقهای مصحف میخورد، دلیل که قران بسیار خواند. اگر دید ورقهای مصحف می درید، دلیل که نماز نگذارد. اگر قران را تفسیر می کفت، دلیل که کاری شروع کند و آن کارِ ناروائی بود. اگر بیند مصحف داشت و چون بگشاد هیچ ننوشته بود، دلیل که دل و زبانش راست نباشد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند مصحف بفروخت، دلیل که دین نزد او حقیر بود.

 

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن
تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

 

تعبیر خواب کتاب انجیل

انجیل نام کتابى است که بر حضرت عیسى(ع) نازل شده است. و معبرین دیدن این کتاب را در خواب نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است. (همچنین به کتاب انجیل مراجعه کنبد)

 

تعبیر خواب کتاب تورات

تورات کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان است. در قرآن آیات متعددی از تورات سخن گفته و این کتاب را نازل شده بر حضرت موسی(ع) و کتاب آسمانی بنی‌اسرائیل معرفی کرده است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی تورات می‌خوانی، یـعـنـی از افراد بزرگ و با عظمت توان و قوت می‌گیری. ( همچنین به کتاب تورات مراجعه کنید)

 

تعبیر خواب کتاب قرآن

دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. ( همچنین به کتاب قرآن مراجعه کنید)

 

تعبیر خواب زبور (کتاب حضرت داوود)

محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی به خواب بیندکتاب زبور همی خواند، دلیل که به حق تعالی بازگردد و به کار خیز رغبت نماید. اگر بیند زبور نه ظاهر می خواند، دلیل که زهد و خیرات و ورع برپا کند. (همچنین به کتاب زبور مراجعه کنید)

 

تعبیر کتاب شعر خوانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کتاب شعر می‌خوانی، یـعـنـی کاری انجام می‌دهی که به خاطر آن مردم تو را سرزنش و ملامت می‌کنند

 

تعبیر خواب کتاب افسانه و تخیلی و طنز

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کتاب افسانه و طنز می‌خوانی، یـعـنـی پشت سر مردم غیبت می‌کنی و رسوا می‌شوی

 

تعبیر خواب کتاب تاریخ پادشاهان

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.

 

تعبیر خواب کتاب ریاضیات

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کتاب حساب و ریاضیات می‌خوانی، یـعـنـی همیشه اندوهگین و ناراحت خواهی بود

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب گردنبند، تعبیر خواب النگو، تعبیر خواب انگشتر

 

تعبیر خواب کتاب نحو

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب نحو می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کار و شغل دنیوی می‌شوی.

 

تعبیر خواب کتاب علم و حکمت

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانی، یـعـنـی قرآن می‌خوانی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کتاب حکمت می‌خوانند و تو هم گوش می‌کنی، یـعـنـی به خواندن علم و حکمت علاقه‌مند می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتابی در زمینۀ علم و حکمت خریده‌ای، یـعـنـی کتاب قرآن می‌خری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را می‌خوری، یـعـنـی مطالب بسیاری در زمینۀ علم و حکمت می‌خوانی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب حکمت سوخته است، تعبیرش تباهی دین و ایمان تو می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی ورق‌های کتاب حکمت را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را ترک می‌کنی

 

تعبیر خواب کتاب رنگ آمیزی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن یا رنگ کردن کتاب رنگ آمیزی، نمادی از کودکی است بیانگر این است که شما نگرش بی خیالی دارید، از هر مسئولیتی آزاد هستید

اگر از رنگ آمیزی کردن آرامش می گیرید شاید بیانگر این است که نیاز دارید زمانی را به استراحت و رها کردن ذهنتان اختصاص دهید از طرف دیگر خواب ممکن است هشداری باشد از اینکه شما بیکارید و زمانتان را بیهوده ، برای پیگیری های بی نتیجه تلف می کنید اهمیت رنگی که استفاده می کنید و چیزی که رنگ می کنید را در نظر بگیرید چیزی که در کتاب رنگ آمیزی به تصویر کشیده شده است بیانگر این است که شما نیاز دارید در آن منطقه بیشتر ابراز کنید.

 

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن
تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

 

تعبیر خواب کتاب اصول

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب اصول می‌خوانی، یـعـنـی مشغول کاری می‌شوی و سود و منفعت دینی و معنوی به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب کتاب فقه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کتاب فقه می‌خوانی، یـعـنـی از انجام کار ناشایست دست برمی‌داری. اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب کتاب سیاسی

در سر زمین رویاها آمده:

یک کتاب سیاسی میخوانید : یک آدم مغرور به شما کمک خواهد کرد.

 

تعبیر خواب کتاب پلیسی

در سر زمین رویاها آمده:

کتابهای پلیسی و ماجراهای کارآگاهان: زندگی بسیار آرام و آسوده ای خواهید داشت.

 

تعبیر خواب کتاب درسی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن کتاب درسی در خواب بیانگر این است که هنوز چیزهای زیادی دارید که یاد بگیرید و دانش زیادی مانده که باید کسب کنید موضوع کتاب درسی را در نظر گیرید حاوی نشانه های مهمی است

در سر زمین رویاها آمده:

کتابهای درسی میخوانید: خوشبختی.

 

تعبیر خواب کتاب علمی

در سر زمین رویاها آمده:

یک کتاب علمی : شادی بزرگ.

لوک اویتنهاو می گوید :

کتاب علمی : افتخار بزرگ

 

تعبیر خواب کتاب جغرافی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک کتاب جغرافی : عشق شما پذیرفته نخواهد شد .

یک کتاب جغرافی می خوانید : درکارهای روزانه خیلی بیشتر دقت کنید .

شاگردان درکلاس جغرافی هستند : ناراحتیهای کوچک که باعث نگرانی شما می شوند .

شما معلم جغرافی هستید : خطر در کار

یک کتاب جغرافی می خرید : گرفتاریهای فعلی شما بسیار بی مورد هستند .

 

تعبیر خواب خریدن کتاب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید کسی کتابی به شما داد یا از کتاب خانه کتابی خریدید یک نفر به شما کمک فکری می کند و از هدایت دوستی سود می برید.

لوک اویتنهاو می گوید :

خریدن کتاب : خبر

 

تعبیر خواب چاپ کردن کتاب

آنلی بیتون می گوید:

اگر نویسنده ای خواب ببیند کتابش در حال چاپ شدن است ، دلالت بر آن دارد که چاپ کتابش به تأخیر می افتد و با مشکلاتی در این راه مواجه می شود .

 

تعبیر خواب کتاب کهنه و پاره

آنلی بیتون می گوید:

مطالعه کتابهای کهنه در خواب ، نشانه آن است که باید از شر و بدی بپرهیزید .

 

تعبیر خواب کتاب فروشی

آنلی بیتون می گوید:

دیدن کتابفروشی در خواب ، نشانه آن است که در کنار کارهای دیگر به ادبیات علاقمند می شوید .

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر دیدید کتابی را می فروشید دوستی را از دست می دهید. اگر دیدید کتاب شما ضایع شده یا مثلا در آب افتاده یا سوخته تعبیر همان است که دوستی با شما قطع دوستی می کند.

 

تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن
تعبیر خواب کتاب + تعبیر خواب کتاب خواندن و کتاب هدیه گرفتن

 

تعبیر خواب کتابخانه

از دیدگاه رواشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه شما در کتابخانه هستید بیانگر این است که به دنبال دانش هستید و تشنه ی ایده اید. شما ممکن است کنید که معانی جدیدی به زندگی تان بدهید شما نیاز دارید که موقعیتتان را قبل از اقدام کردن بررسی کرده و ارزیابی کنید

شیخ طوسی می گوید:

هر گاه شخصی در خواب ببیند که قفسه های مربوط به چیدمان کتاب را میبیند (در اینجا منظور همان کتابخانه است) دلیل بر اینکه اندیشه ای بزرگ را در سر می پروراند و یا اینکه قصد یاری رساندن به جمعی نیازمند را دارد

اگر خواب دیدی که تو را به اجبار به سمت کتابخانه ای میبرند و یا با جنس مخالفی (دختر) مشغول به خواندن کتبی مختلف هستی دلیل بر اینکه در سن پایین ازدواج کنی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید در کتابخانه ای هستید ، علامت آن است که از معاشرین و محیط زندگانی خود خسته می شوید . و به دنبال مطالعه و تحقیق کتابهای باستانشناسی می روید .

اگر خواب ببینید برای کار خاصی به کتابخانه رفته اید ، نشانه آن است که با رفتار خود دوستانتان را فریب می دهید .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب محل کتابخانه : پیشرفت سریع خواهید کرد.

شما یک کتابخانه دارید : احتیاج پیدا میکنید که با یک قاضی یا وکیل مشورت کنید.

از یک کتابخانه یک کتاب به امانت میگیرید: ناکامی .

در یک کتابخانه کتابها را مطالعه میکنید: شما تنبل هستید.

یک کتابخانه پر از کتاب : کاری که از روی بی دقتی و سهل انگاری میکنید شما را رنج خواهد داد.

 

تعبیر خواب قفسه کتاب

در سر زمین رویاها آمده:

یک قفسه بندی کتابخانه بدون کتاب : بعلت کوشش زیاد پولدار خواهید شد.

یک قفسه نیمه پر از کتاب : شخصیت و اخلاقی که دارید خوب نیست.

یک قفسه بندی کتابخانه میخرید: شغل خود را از دست میدهید.

یک قفسه بندی کتابخانه میفروشید : مشکلات مالی در پیش هستند.

 

تعبیر خواب کتابخانه به هم ریخته (نامنظم)

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر کتابخانه بهم ریخته است بیانگر این است که اطلاعات زیادی هم زمان به شما می رسد شما در مرتبط کردن همه شان مشکل دارید

 

تعبیر خواب دنبال کتاب گشتن در کتابخانه

از دیدگاه رواشناسی یونگ

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید یک کتاب را در کنابخانه پیدا کنید یا اینکه کتابی که دنبالش هستید قبلا برده شده است بیانگر این است که جنبه خاصی از خودتان غنی نیست یا در دست توسعه است.

 

تعبیر خواب کتاب گرفتن از کتاب فروشی

تعبیر گران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که کتابی را از کتابخانه قرض میگیرد و هنگام تحویل دادن آن را از بین برده بود و یا برگ ها آن را پاره کرده بود دلیل بر اینکه در عرصه دانش با مشکلات و موانع زیادی روبه رو خواهد شد که او را از ادامه باز میدارد، و اگر خواب دیدی که کتابخانه ای فرو می ریزد و یا آتش گرفته است و تو در حال کمک کردن برای خاموش کردن و یا نجات آن از ریزش هستی دلیل بر اینکه به مال و یا ثروتی چشم گیر دست پیدا خواهی کرد که زندگی ات را دگرگون می سازد

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. با سلام
  من در خوابم دیدم که کتابی درمورد امام علی علیه السلام خواندم و از قبل داشتم ولی کتابی درمورد عمر بن خطاب به زور از خاله ام که تعداد بسیاری از آن را پیش خود در محلی بین قفسه و کشو میگردم تا پیدا کنم با اینکه جلومه و از یک کتاب چند مدل بود یعنی طرح جلدش چند مدل بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا