تعبیر خواب

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

4/5 - (7 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب نان آشنا کنیم. دیدن نان در خواب نشانه نعمت، خیر و برکت برای بیننده خواب است. اما با توجه به گفته اکثر معبرین دیدن نان کهنه در خواب معنی و تعبیر خوبی ندارد. در واقع نشان دهنده‌ی آن است که رابطه‌ای که دارید در حال کهنه و کسالت‌بار شدن است. ممکن است دیگر هیچ عشق و علاقه‌ای بین شما و معشوق‌تان وجود نداشته باشد.

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نان از دیدگاه روانشناسی یونگ

  • دیدن نان در خوابتان بیانگر نیاز های اولیه ی زندگی است. نان ممکن است ویژگی های مثبتی را بیان کند و جیز های بزرگی که در این سفر زندگی(در طی طول عمرتان)، آموخته اید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید که بر یک موقعیت چیره شوید یا بالا بروید(در راس امور قرار گیرید)
  • اگر خواب نان دیده‌اید، اما مشخصات دیگری مربوط به این خوراکی را یادتان نمی‌آید، یعنی این که باید به اهدافی که در زندگی گذشته‌ی خود داشته‌اید برگردید. همچنین، خواب نان دیدن در حالت کلی می‌تواند به معنی آن باشد که شما از آنچه در حال حاضر دارید راضی هستید، بنابراین دلتان نمی‌خواهد به چیز‌های منفی که در زندگی‌تان وجود دارند فکر کنید.

 

تعبیر خواب نان

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای نان عبارت‌اند از:

اول: زندگانی و معیشت خوب و خوش

دوم: مال حلال

سوم: حکومت

چهارم: خیر و برکت.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

تعبیر خواب هیچ چیز بهتر از نان نمی‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب نان این است که به قدر و قیمت نان، ده الی هزاردرهم به دست می‌آوری.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر سیر بودن از نان بهتر از گرسنگی می‌باشد.

اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی دچار غم و اندوهی می‌شوی. اگر ببینی نمی‌توانی نان بخوری، به زودی از دنیا می‌روی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می‌رساند و خدمت می‌کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می‌نماید. اگر نان تازه است خوب است. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می‌نمایند.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در سفره تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، به اندازه آن غنیمت به دست می‌آوری

اگر ببینی به سگ نان می‌دهی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی به کسی نان داده‌ای باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدایی می‌کنی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌

اگر ببینی از جلوی درها گدایی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود.

اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای بیمار خواهی شد.

جابر مغربی می گوید:

اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

در سر زمین رویاها آمده:

نان گرم : خوشبختی

یک تکه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی

مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام

تعداد زیادی نان حمل می کنید : صدمات مالی خواهید دید.

 

تعبیر خواب نان به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن قرص نان در خواب، علامت صرفه جویی و قناعت است.

دیدن تکه ای کیک در خواب، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.

اگر خواب ببینید تکه‌های نان ناگهان زیاد می‌شود، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.

اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‌ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‌دهید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

دیدن نان: موفقیت در امور

حمل کردن نان: ضرر و زیان

نان شیرینی ادویه ای: سرخوشی سبکسرانه

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پختن نان

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

خواب نان پختن نشانه‌ی خوبی نیست. در واقع، این نشانه‌ی تصادفی است که ممکن است برای تان اتفاق بیفتد. خطرات بسیاری اطراف شما وجود دارد و باید مواظب باشید. همه کسانی که دور و برتان را پر کرده‌اند دوستان شما نیستند، پس نباید به همه اعتماد کنید.

این خواب به شما هشدار می‌دهد که کسی قصد آسیب زدن به شما را دارد یا ممکن است شما در آینده به کسی آسیب بزنید. مراقب باشید و قبل از انجام هر کاری خوب فکر کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود .

لوک اویتنهاو می گوید:

نان پختن : موفقیت

 

تعبیر خواب انواع نان (گندم، جو و…)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر خواب نان جو، زهد و پرهیزکاری می‌باشد.

تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.

تعبیر نان عدس و باقلا و نخود، غم و اندوه و فقر و تنگدستی می‌باشد.

تعبیر نان گاورس، پرهیزکاری و تنگنا و مضیقه در زندگانی و معاش و معیشت می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تأمین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر نان‌های تمیز، خرمی و نشاط می‌باشد

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیر نان گرم معاش و معیشت و نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی تعبیر نان خشک برخلاف آن است

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‌ی کسب ثروت است.

اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‌خورید، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نان خوردن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیده‌اید که مشغول خوردن نان هستید، نشانه‌ی خوبی است. این خواب حاکی از آن است که شما فرد خوشبختی هستید که از خانواده‌ی خوبی برخوردار است. با اعضای خانواده رابطه‌ی بسیار خوبی دارید و حاضر هستید برای‌شان هر کاری بکنید. خانواده برای شما اهمیت بسیار زیادی دارد، در نتیجه سعی می‌کنید همیشه پر استقامت و توانمند باشید تا هارمونی و آرامش خانه و خانواده‌ی خود را حفظ کنید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی هنگام نان خوردن سکسکه کرده‌ای، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی نان‌های زیادی داشته‌ای ولی چیزی نخوردی، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی.

اگر ببینی نمی‌توانی نان بخوری، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی زیتون تلخ و شور را با نان می‌خوری، یـعـنـی با رنج و سختی به مقداری سود و منفعت اندک می‌رسی.

در سر زمین رویاها آمده:

شما نان می خورید : دوستان به شما کمک خواهند کرد .

لوک اویتنهاو می گوید:

خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی

خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت

خوردن نان سیاه : بدبختی

خوردن نان گرم : بیماری

خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید

خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید

 

داستان

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»

دیدن نان سفید روزی حلال باشد.

 

تعبیر خواب نان کپک زده

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خواب نان کپک زده دیده‌اید، ممکن است به معنی این باشد که دشمنانی در اطراف‌تان هستند که باید مراقب آن‌ها باشید. این خواب به شما هشدار می‌دهد که فاصله‌تان را با آدم‌ها حفظ کنید و وقت‌تان را با کسانی صرف کنید که واقعا دوست‌تان دارند و باعث می‌شوند احساس راحتی کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرده‌های نان (ترید)

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر ترید، غم و اندوه و نگرانی است.

اگر ببینی ترید می‌خوری به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار ضرر و زیان مالی می‌شوی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نان خرد شده در آبگوشت، بر زندگی و کسب دلالت دارد. اگر کسی دید که کاسه اش پر از نان خرد شده است، نعمت فراوان دنیوی به او میرسد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد .

اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب خرده های نان : یک هدیه دریافت می کنید

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تنور، تعبیر خواب آرد، تعبیر خواب برنج

 

تعبیر خواب خریدن یا بدست آوردن نان

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی نان خریدی و به خانه بردی، تعبیرش روزی حلال و فراوانی مال و اموال می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی دو یا سه عدد نان به دست آورده‌ای از غم و ناراحتی خلاص می‌شوی.

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی در خواب دید که نان خرید و به خانه برد ، نشانه روزی حلال است و زیاد شدن مال است

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب خریدن نان نشانه بهره بردن از چیزی یا موقعیتی است

مؤلف می گوید :

خواب خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و می باشد ( در صورتی که گرم و تازه باشد )

در سر زمین رویاها آمده:

شما نان می خرید : شانس

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پرت کردن و دور انداختن نان

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر چنین خوابی دیدید، نشانه‌ی بدی است. این یعنی اینکه چیزی یا کسی را که دوستش دارید ممکن است از دست بدهید. اتفاقی بدی در انتظار شما است و باید برای مدیریت آن در آینده آمادگی داشته باشید.

 

تعبیر خواب نان و پنیر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی نان و پنیر می‌خوری در مسافرتی که انجام می‌دهی مال اندکی را با غم و اندوه به دست می‌آوری ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

دچار بیماری می‌شوی ولی به زودی بهبود پیدا می‌کنی

 

تعبیر خواب تکه کردن نان

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید که نان تکه می‌کنید به معنی آن است که روابط‌تان با دیگران در آینده فوق‌العاده خواهد بود. نمادشناسی این خواب مثبت است، پس جای نگرانی نیست.

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نان بسیار بزرگ

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر خواب نان بسیار بزرگی دیده‌اید، نشانه‌ی خوبی است. این خواب حاکی از آن است که می‌توانید انتظار دستاورد مالی را در آینده‌ای نزدیک داشته باشید. پول زیادی به دست خواهید آورد و حتی ممکن است در یک لاتاری برنده شوید.

 

تعبیر خواب نان کوچک

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر نان کوچکی را در خواب دیده‌اید، معنی‌اش آن است که از همه نظر اوضاع‌تان بهتر خواهد شد. نقشه‌ها و آرزو‌های زیادی خواهید داشت و دوست دارید که بدانید آن‌ها چه هستند. ممکن است در حال حاضر در زمینه‌ی اعتماد به نفس مشکلاتی داشته باشید، اما نهایتا اوضاع را عوض خواهید کرد و به خودتان افتخار می‌کنید که به چنین موفقیتی دست پیدا کرده‌اید.

 

تعبیر خواب نان خوشمزه

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر چنین خوابی دیده‌اید، معنی‌اش آن است که دوستان بسیار خوبی دارید که حاضر هستند برای شما هر کاری انجام بدهند. شما فرد خوش‌شانسی هستید، چون آدم‌های بسیاری دوست‌تان دارند.

 

تعبیر خواب نان تازه

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر خواب نان تازه و گرم دیده‌اید، نشانه‌ی بسیار خوبی است. در دوره‌ی زمانی پیش رو می‌توانید انتظار ملاقات با کسی را داشته باشید که واقعا عاشقش هستید. به خاطر همین بسیار خوشحال و سرشار از شادمانی و شعف خواهید شد.

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نان کهنه

از دیدگاه رواشناسی یونگ

از طرف دیگر، خواب نان کهنه دیدن نیز ممکن است. این خواب اصلا معنی و تعبیر خوبی ندارد. در واقع نشان دهنده‌ی آن است که رابطه‌ای که دارید در حال کهنه و کسالت‌بار شدن است. ممکن است دیگر هیچ عشق و علاقه‌ای بین شما و معشوق‌تان وجود نداشته باشد.

اگر چنین خوابی دیدید، توصیه می‌کنیم به ماندن در رابطه‌ای که دارید فکر کنید یا چیز بهتری پیدا کنید که شور و هیجان بیشتری برای‌تان به ارمغان بیاورد.

 

تعبیر خواب نان به رنگ های مختلف

قهوه ای

نان قهوه ای : رضایت

سیاه

نان سیاه : ضرر در کار

 

تعبیر خواب نان سفید

 از ددیگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب نان سفید دید‌ه‌اید، پس ما خبر خوشی برای‌تان داریم. در آینده‌ای نزدیک می‌توانید منتظر سعادت و خوشبختی فراوان باشید. اوضاع بر وفق مراد پیش خواهد رفت و در زمانی که پیش رو دارید از بخت و اقبال خوبی برخوردار خواهید شد.

ممکن است که در حال حاضر مشکلات بسیاری در زندگی داشته باشید، و به خاطر همین احساس اندوه و اضطراب دارید، اما به زودی همه چیز عوض خواهد شد و شما از همیشه خوشحال‌تر خواهید بود. به خاطر همین توصیه می‌کنیم شروع کنید به مثبت فکر کردن و باور داشته باشید که اتفاقات خوبی به زودی برای تان رخ خواهد داد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نان سفید، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نانهای سفید، بهترین آنها را انتخاب میکند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب میکند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع میکند و خود طالب علم باشد، به علم موردنیاز خود دست مییابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر میشود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد .

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب نانوایی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن نانوا در خواب، بر زندگی خوش یا بر پدر و دوست داشتن دلالت دارد و اگر کسی در خواب ببیند که نانوا شده است، پول فراوانی به او بخشیده میشود و اگر ببیند که نانوا به او نان میدهد، بهره ی دنیوی به او میرسد و غم و اندوهش برطرف میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک نانوائی : پولدار خواهید شد .

شما در یک نانوائی هستید : امسال سال خوبی برای شما خواهد بود .

یک نانوا مشغول کار در نانوائی : خبرهای بسیار خوش

شما نانوا هستید : منفعتهای مختلف مالی در کار

 

تعبیر خواب نان خشک

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب نان خشک دیده‌اید، هشداری است که مواظب پول و اموال خود باشید. ممکن است در آینده دچار مشکلات مالی بشوید. این خواب در واقع هشداری است که خرج کردن پول را شروع کنید. اگر برای سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کرده‌اید، بهتر است منتظر زمان بهتری برای انجام این کار باشید. دوره‌ی کنونی در رابطه با امور مربوط به پول زمان مناسبی نیست.

محمدبن سیرین گوید :

دیدن خواب نان خشک نشانه غم و ناخوشی است .

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر دیدن نان خشک در خواب نشانه غم و اندوه است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید .

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خوردن نان خشک نشانه آنست که شما دشمنانی دارید.

 

تعبیر خواب تقسیم کردن نان با دیگران

از دیدگاه رواشناسی یونگ

اگر در خواب نان را با کسی قسمت کردید، این خواب نیز خیر است. معنی آن این است که می‌توانید منتظر اتفاق‌های خوبی در آینده‌ی نزدیک باشید. اگر چنین خوابی دیدید، نشانه‌ی آن است که باید از فرصت خود استفاده کنید و تمام چیز‌هایی را که دیگر خوشحال‌تان نمی‌کنند تغییر بدهید. اما این خواب می‌تواند تعبیر دیگری هم داشته باشد.

در واقع، می‌تواند به معنی آن باشد که در دوره‌ای که پیش رو دارید در وضعیت مالی بدی به سر خواهید برد. مشکلات زیادی بر سر راه‌تان خواهد بود، بنابراین باید برای موقعیت‌های بدی که در آینده با آن‌ها روبر می‌شوید آمادگی داشته باشید.

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب بریدن نان

معبران می گویند:

اگر در خواب دیدید که نان را می‌برید، نشانه‌ی خوبی نیست. این خواب می‌تواند نماد مشکلات و دردسر‌هایی باشد که به زودی گرفتارشان خواهید شد.

این مشکلات چندان بزرگ نخواهند بود، اما برای‌تان بهتر است که در آیند بیشتر مراقب باشید. اگر چنین خوابی دیدید نشانه‌ی آن است که زمان برای گرفتن تصمیمات مهم و برداشتن قدم‌های بزرگ در زندگی مناسب نیست.

 

تعبیر خواب خروج نان از بدن

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که از «فرج» او نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و درمانده می‌شود

ابن سیرین نیز می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند که از «آلت مردی» او نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و بیچاره می‌شود

 

تعبیر خواب نان دان به کسی ( بخشیدن نان)

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی به کسی نان داده‌ای، یـعـنـی باعث آسایش و راحتی او می‌شوی.

 

تعبیر خواب نان سوخته

معبران می گویند:

دیدن نان سوخته در خواب بیانگر غم و غصه و اندوه می باشد

 

تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب نان | دیدن و خوردن نان در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گدائی کردن نان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدائی می‌کنی، یـعـنـی خیر و سود و منفعت به تو می‌رسد. ‌‌‌‌‌

اگر ببینی از جلوی درها گدائی می‌کنی ولی چیزی نمی‌دهند، یـعـنـی کارهای تو گره خورده و متوقف می‌شود.

 

تعبیر خواب نان شور

معبران می گویند:

اگر نان آنقدر شور باشد که دلتان را بزند بیانگر این است که بدست آوردن مال غیر حلال است

 

تعبیر خواب گرفتن نان از مغازه

از دیدگاه رواشناسی یونگ

تعبیر خواب گرفتن نان از مغازه ه به علامت باز شدن بخت ، زیادی روزی ، منفعت های مختلف مالی ، از بین رفتن بدهکاری های مختلف ؛ بهتر شدن سطح زندگی و در مواردی نیز به علامت شفای بیمار محسوب و تعریف می شود

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دکمه بازگشت به بالا