تعبیر خواب

تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه

3.8/5 - (20 امتیاز)
[ type=”blue”]پستان مرد در خواب همسر اوست و پستان زن وی دختر اوست. برخی از معبران می گویند: سینه استطاعت بیننده خواب است. چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه
تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا تصویر پستان و سینه در خواب بر وجود موضوعات زیر در زندگی بیداری بیان شده است:

سینه نماد از خود بخشیدن و ایثار است.

پستان در رویای زنان: تصویر سینه‌ها در رویاهای زنان زنان به گونه‌ای چشمگیر کارکردی جسمانی داشته است

سینه در رویای مردان: بازگشت به دوران طفولیت، امیال جسمانی

 

تعبیر خواب پستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

اول: فرزندان.

دوم: دختران.

سوم: خادمان.

چهارم: دوستان.

پنجم : برادران.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می گرددو مربوط می شود. خون به جای شیر از پستان، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می آید اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می رسد.

برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او.ظ

ابن سیرین می گوید:

درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن، جمله بر دختران کند.

جابر مغربی گوید:

پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، وی دختر اوست

 

[ type=”red”]هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب شستن بدن ، تعبیر خواب بیماری سرطان سینه ، تعبیر خواب چهره

 

تعبیر خواب سینه (پستان) به روایت معبران غربی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن سینه به خواب بر هفت وجه است.

اول: علم وحکمت.

دوم: سخاوت.

سوم: ایمان.

چهارم: کفر.

پنجم: حکمت.

ششم: مرگ.

هفتم: بخل.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سینه استطاعت بیننده خواب است. چنانچه در خواب ببینیم که سینه ای فراخ داریم زندگی ما گشاده می شود و وسعت می یابد و روزی مان فراخ می یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

زیبا وبزرگ بودن سینه در خواب، برای کافر نشانه ی این است که وارد اسلام میشود و برای مسلمان گنهکار، نشانه توبه کردن و روی آوردن به طاعت و پرستش خداوند است و ممکن است نشانه آسان شدن امور سخت و دشوار نیز، باشد. تنگ بودن سینه در خواب به گمراهی تعبیر میشود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند که سینه او فراخ شد، دلیل که کارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود، دلیل که حق تعالی با وی کرامت کند. اگر خط سیاه بیند، دلیل که بی شهامت از دنیا برود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • سینه های شما بزرگ می شوند : بیماری در آینده
 • سینه های تحریک شده : یکی از دندانهای شما را میشکنند .
 • سینه های شما درد می کند : شما آبستن می شوید.
 • سینه های بادکرده : در دوران پیری خوشبخت خواهید شد .
 • سینه های زیبا و سلامت : یک شادی بزرگ در پیش است .
 • یک زن در خواب ببیند که سینه هایش مو در آورده : شوهر او بزودی ناپدید می شود .
 • سینه های پوشیده از مو : شانس در عشق
 • سینه های یک زن : خواسته های شما بزودی بر آورده خواهند شد .
 • سینه های یک مرد : شما بزودی ازدواج می کنید .
 • خواب ببیند که سرتان را روی سینه کسی گذاشته اید: یک رفاقت صادقانه و استوار
 • یک بچه سینه مادرش را می مکد : خوشبختی شما طولانی خواهد بود .
 • اشخاص جوان خواب ببیند که سینه هایشان زخمی شده است : سرنوشت آنها درخشان خواهد شد .
 • اشخاص پیر خواب ببیند که سینه هایشان زخمی شده است : بدشانسی در آینده
 • سینه ای که در یک دوئل بوسیله شمشیر زخمی شده است :یک رفاقت عالی
 • یک سینه تیرخورده : پول

 

تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه
تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه

 

تعبیر خواب پستان حیوانات

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.

 

تعبیر خواب تغییر شکل پستان

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند در تمام بدن خودش پستان دارد، یـعـنـی خانواده و فرزندان او زیادتر می‌شوند، یا اگر فرزند نداشته باشد، یـعـنـی مال و اموال او زیادتر خواهد شد، ولی مردم او را سرزنش می‌کنند.
 • اگر زنی در خواب ببیند زیر پستانش، پستانی دیگر درآمده است، یـعـنـی فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند هر دو پستانش بزرگ شده است، یـعـنـی حال و روز فرزندانش خوب و نیکو می‌شود و یا دخترش را شوهر می‌دهد.

تعبیرگری می‌گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که پستان او بیش از اندازه آویزان شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود .
 • دیدن سینه و پستانی که در خواب قریبنه نباشید و یکی بزرگتر از دیگری باشد نشانه این است که در رابطه زناشویی تعادل ندارید و راضی نیستید و بیشتر خدمات می دهید تا خدمات بگیرید.

 

تعبیر خواب مکیدن پستان زن

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر مردی در خواب ببیند پستان مرد دیگری را می‌مکد، یـعـنـی بیمار می‌شود و اگر زنش حامله باشد صاحب فرزندی پسر می‌شود، ‌‌‌‌‌یا اگر زنی در خواب ببیند پستان را می‌مکد، یـعـنـی در کارهای دنیا به مشکل برخورده و از انجامشان ناتوان می‌گردد.

معبران می گویند:

شیر خوردن نوزاد از رویاهایی است که ذهن و تفکر بسیاری از زنان پس از بیداری به خود مشغول کرده‌است. معمولا این‌گونه خواب‌ها همراه با مکیدن شیر از پستان مادر توسط نوزاد دیده می‌شود. با تعبیر خواب مکیدن در مقاله زیر همراه ما باشید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که از پستان خودش شیر می‌خورد، یـعـنـی در کسب و کار خودش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شود.

 

تعبیر خواب سینه بریده شده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی شود.
 • اگر مردی ببینید پستانش بریده شده خبر از مرگ همسرش است.

 

تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه
تعبیر خواب پستان + تعبیر خواب شیر دادن و مکیدن سینه

 

تعبیر خواب جاری شدن شیر و خون از پستان

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بجای شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر زنی ببیند از پستان او شیر جاری شده است، یـعـنـی رزق و روزی دختر او بیشتر می‌شود و مال حلال بدست می‌آورد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببیند به جای شیر، خون جاری شده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آورد.

تعبیرگری می‌گوید:

 • اگر زنی در خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شود.
 • اگر زن جوانی این خواب را ببیند، یـعـنـی عمرش طولانی خواهد شد، و یا اگر مردی که زن ندارد، در خواب ببیند در پستانش شیر جمع شده است، ازدواج می‌کند و صاحب فرزند می‌شود، ولی اگر زن داشته باشد، یـعـنـی ثروتمند می‌شود.
 • اگر این خواب را پیرزنی ببیند، یـعـنـی دچار فقر می‌شود، یا اگر دختری این خواب را ببیند، یـعـنـی در همان کوچکی از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب شیر آمدن از پستان مردان

منوچهر مطیعی می گوید:

اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است.

 

تعبیر خواب آویزان شدن از سینه (پستان)

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پستان در خواب، به زن یا دختر بیننده ی خواب تعبیر میشود. اگر کسی زنی را در خواب دید که پستانهایش آویزان شده است، [آن زن] دچار زنا میشود. بزرگی پستان در خواب برای زن نشانهی گناه است. وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۲ دیدگاه ها

 1. سلام. من خواب دیدم که پشت بازوی دست راستم یک لکه بوجود امده دقت که کردم دیدم نوک سینه ست. یعنی سه تا پستان در بدن داشتم.

 2. سلام
  امروز بین ساعت۷و۸صب دیدم ب نوه داییم ک ی پسربچه۴ساله هس شیرمیدم از هردو سینم شیرخورد و خابید

 3. سلام
  خواب دیدم در بغل دختری از نزدیکان همسر خودم هستم که لباس بر تن ندارد و خود را با حوله حمام پوشانده است و سر بر سینه او گذاشته و سینه اش را به نیت کامیابی به دهان گرفته ام اما نه شیر و نه چیز دیگری از سینه اش خارج نمیشود .

 4. درود ، من دخترم و خواب دیدم سینه های دختری که چهار تا سینه دارع رو میخورم و بعد آمیزش کردم و از واژنش تکه ای خون خارج شد خواهش میکنم تعبیرش کنین

 5. خواب دیدم‌سینه دختری را میمکم و سرشا از شیر میباشد و شیر را قورت دادم.شیر خوش طعمی بود.بد طعم‌نبود.حتی بعد ا زجدا شدن دهاتم از سینه شیر همچنان سراریز بود از سینه اش.ولی دختر را نمیشناختم.یا یادم‌نمیاید.
  ممنون‌میشم‌تعبیرش رو بفرمایید

 6. سلام من یک خواهر سکسی دارم که فکر کنم از من بچه دار شده باشه اگه من خواب ببینم که دارم پستان خواهرم را میخورم چه معنی داره لطفا سریع تغییر کنید و جواب بدید ممنون میشم

 7. سلام من خواب دیدم زندایی م راننده اتوبوس بود وقتی همه سوار شدیم بهم گفت تو بیا پایین بعد که پیاده شدم بهم گفت پستونتو بذار زیر چرخ اتوبوس میخوام از روش رد شم با دلهره ی شدیدی که داشتم گفتم چشم بعد اون یکی سینمو گذاشتم دهن مادربزرگم با ولع میک میزد خلاصه زندایی که رفت حرکت کنه قبلش لب و زبونمو میک میزد وجودمو استرس گرفته بود و همه هم سوار بر اتوبوس وقتی زندایی م حرکت کرد فقط دیدم چنان فشار خیلی سنگینی داره از روی سینم رد میشه که مثل بمب منفجر شد و له شد و من از شدت درد بیهوش شدم

 8. دیشب خواب دیدم مردی رو که سالهاست عاشقش هستم و ۲۰ سال از من بزرگتره؛دیشب توی خوابم تو سن ۱۸ ۱۹ سالگیش دیدمش.درحالی که خیلی لاغرتر و قدبلندتر بنظر میرسید.خواب دیدم یهو پریدم پیرهن این آقارو زدم کنار نوک سینه اش که خیلی درشت و سفت بود انداختم دهنم گازش گرفتم!!!!تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟توروخدا جوابشو زودتر برام ایمیل کنید دارم عقلمو از دست میدم!!!!!!

 9. سلام خواب دیدم ازپشت بوم همسایه گربه اومد وبازور ازسینه من اویزون شد شیرخورد ومجرد هستم تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا