تعبیر خوابسرگرمی

تعبیر خواب آجر – تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر

3/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب آجر – دیدن خواب افتادن آجر تا آچر چینی در خواب

تعبیر خواب آجر - تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر
تعبیر خواب آجر – تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر

بطور کلی دیدن آجر در خواب به مال تعبیر می شود اما برای تعبیر دقیق تر باید دید بیننده خواب آجر را با چه شرایطی دیده است مثلا اگر کسی خواب ببینید که در حال درست کردن آجر می باشد نشانه این است که در جمع آوری ثروت دچار مشکل می شود یا اگر کسی در خواب آجر شکسته ببینید نشانه سستی در کار است.در ادامه تعبیر خواب نماگرد می توانید تعبیر خواب افتادن آجر تا چیدن آجر را مشاهده کنید.

 

 تعبیر خواب آجر

محمدبن سیرین می گوید:

آجر در خواب مال بود، مجموع چنانچه در تاویل، هر آجری را هزار درهم نهاده بود.

اگر ببیند آجر زرد و آجر وی خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود.

اگر ببند که آجر در دست فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که هزار درهم بیابد یا کسی بدو دهد.

اگر بیند او را آجر بسیار جمع شده بود، دلیل که او را مال و منفعت بسیار جمع گردد.

 

تعبیر خواب داشتن آجر

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر کسی در خواب ببینید که آجرهای زیادی دارد نشانه دلگرم شدن به کار و شغل و زندگی است.

اگر کسی در خواب آجر به دو رنگ سفید و سرخ ببینید نشان این است که آن شخص در کار خود تردید دارد اما نهایتاً به موفقیت خواهد رسید.

 

تعبیر خواب آجر چینی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر کسی در خواب آجر روی هم بچیند تعبیر خوابش خوب و نیکو است.

اگر کسی در خواب ببینید که شخصی برایش آجر می چیند و برای شما کار می کند خوابش نشان این است که از جانب شخصی که تدبیر و قدرت داد تقویت می شود.

اگر شخصی برای دیگری آجر حمل می کند یا آجر می چیند خوابش نشانه این است که از جانب این شخص تقویت می شود.

 

تعبیر خواب آجر - تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر
تعبیر خواب آجر – تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر

تعبیر خواب آجر شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر کسی در خواب آجر شکسته ببینید نشانه سستی در کار است.

اگر شخصی در خواب مشغول شکستن آجر است خوابش نشانه این است که به ویرانی کار خویش اقدام می کند.

 

تعبیر خواب آجر سفالی

لیلا برایت می گوید:

اگر کسى در خواب آجر سفالى سقف را ببیند، معنى آن این است که در مسائل مالى شانس بسیار خوبى به او روى خواهد آورد.

 

تعبیر خواب خانه آجری از دیدگاه شیخ طوسی:

صداقت صمیمیت و حمایت از دوستان است

تعبیر خواب پرتاب آجر نشانه ی تعلق خاطر پایدار است

تعبیر خواب آجر چیدن دلیل بر صلح دین و خرد و ثواب اخری است که وی را حاصل شود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و کار است .

اگر خواب ببینید مشغول درست کردن آجر هستید ، دلالت بر آن دارد که تلاشهای شما برای جمع آوری ثروت به شکست خواهد انجامید .

 

تعبیر دیدن آجر در خواب

 

تعبیر خواب آجر - تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر
تعبیر خواب آجر – تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که آجر از دیوار می تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود.

اگر بیند آجر را پاره پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.

جابر مغربی می گوید:

آجر پخته به خواب دیدن بد بود، زیرا که آتش به وی رسیده است، از این سبب، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از آجر پخته و گچ بود بد بود .

 

 

تعبیر خواب آجر از دیدگاه ادوارد:

به این معنا است که یکی از اعضای خانواده ی شما دچار مشکل و سختی خواهد شد.

اگر کسی در رویای خود ببیند که با تکه اجری بزرگ به سر یکی میزند و سر او را میشکند و خون جاری شده را می بیند دلیل بر اینکه به بیماری دردناک مبتلا میشود

یا اینکه بر سر راه او افرادی ناباب و با نیت پلید قرار خواهند گرفت که او را کمراه میسازند.

 

درباره ی  تعبیر خواب آجر چینی یا ریختن ناگهانی آجر های دیوار و یا ساختمان های بند و کوتاه چند معنی و تفسیر جالب وجود دارد.

اگر کسی خواب ببیند که ریزش آجر های ساختمانی را مشاهده میکند دلیل بر اینکه بزرگترین آرزوهایی را که در سر می پروراند از دست میدهد شکست های مالی پی در پی نیز از معانی همین خواب است

روزی یکی از جوانان نزد معبری رفت و خواب خود را اینگونه تعریف کرد

در خیابان به همراه چند نفر از دوستانم ایستاده بودم و به بنای بزرگی که از آجر و خشت ساخته شده بود مشاهده میکردیم ناگهان تمام این بنا ریزش کرد و گرد و خاکی زیادی به راه افتاد از دیدن این اتفاق حسابی ترسیده بودیم و پا به فرار گذاشتیم تا بلایی به سرمان نیاید معنی این خواب چیست ؟

شیخ معبر او را اینگونه پاسخ داد: تو در اینده ی نزدیک برای فعالیت مالی ریسک بزرگی میکنی و متاسفانه در این معامله یا در این تجارت خسارت بزرگی خواهی دید

 

میتوانید تعبیر دیدن آب جوش و تعبیر خواب آبادانی را نیز مطالعه کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

یک دیدگاه

  1. در خواب دیدم که با نیسانم آجر میبرم و وقتی به باغم یا زمینم میرسم ماشین در کنار یه چاه که آب نداره چپ میشه و آجرها همشون میریزن تو اون چاه یا گودال میخواستم بدون تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا