تعبیر خواب

تعبیر خواب پل – دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟

3.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب پل – معنی دیدن پل قدیمی در خواب

تعبیر خواب پل - دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پل – دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پل چیست؟ اگر در رویای خود پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد. رد شدن از پل بیانگر تصمیم مهم یا اتصال بحرانی در زندگی تان است. این تصمیم ثابت خواهد کرد که تغییر مثبتی ایجاد خواهد شد که در امتداد خود موفقیت و ارزش خواهد داشت. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب پل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پل در خواب بر چهار وجه است.

اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.

دوم: پادشاه.

سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.

چهارم: مال بسیار حاصل کردن.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پل در خواب، به هر چیزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنیا و عذاب جهنم شود، تعبیر میگردد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادى نصیبتان مى‏شود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید.

در سرزمین رویاها آمده:

 • یک پل که دو قسمت میشود: دشمنانتان را خواهید بخشید.
 • یک پل قرمز : خطر در کمین است .
 • یک پل در حال سوختن : چندین دوست را یکباره از دست میدهید.
 • یک پل هنگامی که شما روی آن هستید ریزش میکند : پولتان را از دست می دهید.
 • از روی پل می افتید : ناکامی در کار
 • یک پل متحرک بسته : خواسته هایتان را برآورده خواهید کرد.
 • یک پل متحرک باز شده : دشمنانتان را خواهید بخشید.
 • یک پل متحرک در حال پائین آمدن : ضرر مالی .

 

تعبیر خواب رد شدن از پل

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که از پلى مى‏گذرید، یعنى خطرى شما را تهدید مى‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید. افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است.

در سرزمین رویاها آمده:

 • از روی یک پل رد میشوید: در فعالیتهای اجتماعی شما تغییرات کلی رخ خواهند داد.
 • یک مرد در خواب از روی پل رد می شود: او محل زندگیش را تغییر مید هد.
 • یک زن در خواب از روی پل در خواب رد میشود : فعالیتهای بسیار عالی و شاد اجتماعی.
 • یک شخص مجرد از روی پل در خواب رد میشود : او بزودی ازدواج خواهد کرد.
 • از روی یک پل در حال تعمیر رد میشوید: دردسر و مشکل فراوان .
 • با اتومبیل از روی پل رد میشوید : نقشه های فعلیتان را رها کنید.
 • دیگران از روی یک پل رد میشوند: کارهای شما به تأخیر می افتند.

 

تعبیر خواب پل - دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پل – دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب ساختن پل

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

در سرزمین رویاها آمده:

یک پل در حال ساختمان : معاملات و کارهای سودمندی در پیش دارید.

 

تعبیر خواب پل قدیمی

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پلى قدیمى پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ى آن است که براى انجام کارى خود را به خطر مى‏اندازید.

 

تعبیر خواب پل بزرگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.

 

تعبیر خواب پل محکم و استوار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند.

 

تعبیر خواب پل خراب و ویران

در سرزمین رویاها آمده:

شما روی یک پل خراب شده هستید: در اجرای نقشه های جدید بسیار محتاطانه رفتار کنید.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

 

تعبیر خواب پل - دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب پل – دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پل روی رودخانه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانه زیان و پریشانی موقتی است .

اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند عبور می کند ، نشانه آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می کند.

اگر زنی خواب ببیند از روی پلی، در آب پاکیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد ، نشانه آینده ای تاریک خواهد بود .

 

تعبیر خواب پل شکسته

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن پل شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب قدم زدن ، تعبیر خواب راه رفتن ، تعبیر خواب پل صراط

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا