تعبیر خواب

تعبیر خواب دکمه – گم کردن دکمه در خواب چه مفهومی دارد؟

4.2/5 - (5 امتیاز)

تعبیر خواب دکمه چیست؟

تعبیر خواب دکمه - گم کردن دکمه در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب دکمه – گم کردن دکمه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دکمه چیست؟ دیدن دکمه در خواب بیانگر ثروت و امنیت است. خواب دیدن اینکه شما دکمه ی لباستان را باز می کنید بیانگر این است که شما خودتان را هم در سطح جسمی هم احساسی هم ذهنی به دیگران عرضه می کنید. برای مطالعه دیگر مطالب همراه ما باشید.

 

آیا دیدن دکمه در خواب به معنای فرزندان است؟

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که لباسی با دکمه‌های بسته و مرتب به تن دارید فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است.
 • هر دکمه می‌تواند معرف یکی از فرزندان باشد.
 • اگر در خواب ببینید که یکی از دکمه‌های شما کنده شده اما آن را در دست دارید که می‌خواهید مجددا بر لباس خویش بدوزید خواب شما میگوید یکی از فرزندانتان بیمار می‌شود. اگر پسر یا دختر بزرگ دارید این خواب خبر از طغیان و نا فرمانی فرزندتان می‌دهد و به شما می‌گوید که او نافرمانی میکند و از این جهت شما را می‌آزارد ولی مجددا به راه می‌آید.
 • اگر دکمه‌های شما باز بود با خانواده خود اختلاف می‌یابید.
 • اگر همه دکمه‌های شما کنده بود از خانواده خود جدا می‌شوید و عزلت می‌گزینید.
 • برای دختران و پسران جوان دیدن دکمه در خواب فرق می‌کند. دختر جوان اگر در خواب ببیند دکمه لباسش بسته است خواب او از آینده اش خبر می‌دهدکه خوب است.
 • دکمه بسته بهتر از دکمه باز است و دکمه دوخته بهتر از دکمه کنده شده است.
 • اگر بیکار هستید و در خواب ببینید دکمه لباس خود را می‌بندید شغلی می‌یابید. اگر فقیر باشیم و چنین خوابی ببینیم مالدار می‌شویم به هر حال دکمه وسیله استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می‌باشد.

 

تعبیر خواب دکمه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اکثر اوقات‌ دکمه‌ها در خواب‌ به‌ لباس‌ متصل‌هستند که‌ نشان‌ دهنده‌ جزیی‌ از جسم‌ شما وظاهرتان‌ می‌باشند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دکمه های لباس در خواب نشانه نومیدی و بیماری و زیانهای فراوان است .

لیلا برایت مى‌گوید:

مشاهده‌ى دکمه در خواب، نشانه‌ى بهبودى در امور مالى است.

 

تعبیر خواب تکمه از دیدگاه روانشناسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تکمه در خواب خیلی چیزها می تواند باشد که بستگی به موقعیت بیننده خواب دارد.

اگر پدر یا مادر دلسوزی هستید و در خواب ببینید که لباسی با تکمه های بسته و مرتب به تن دارید فرزندانی برومند خواهید داشت و وضع زندگی خانوادگی شما قابل اعتماد و خوب است.

هر تکمه می تواند معرف یکی از فرزندان باشد و اگر در خواب ببینید که یکی از تکمه های شما کنده شده اما آن را در دست دارید که می خواهید مجددا بر لباس خویش بدوزید خواب شما میگوید یکی از فرزندانتان بیمار می شود.

اگر پسر یا دختر بزرگ دارید این خواب خبر از طغیان و نا فرمانی فرزندتان می دهد و به شما می گوید که او نافرمانی میکند و از این جهت شما را می آزارد ولی مجددا به راه می آید.

اگر تکمه های شما باز بود با خانواده خود اختلاف می یابید.

اگر همه تکمه های شما کنده بود از خانواده خود جدا می شوید و عزلت می گزینید. برای دختران و پسران جوان دیدن تکمه در خواب فرق می کند.

دختر جوان اگر در خواب ببیند تکمه لباسش بسته است خواب او از آینده اش خبر می دهدکه خوب است. تکمه بسته بهتر از تکمه باز است و تکمه دوخته بهتر از تکمه کنده شده است. اگر بیکار هستید و در خواب ببینید تکمه لباس خود را می بندید شغلی می یابید.

اگر فقیر باشیم و چنین خوابی ببینیم مالدار می شویم.به هر حال تکمه وسیله استحکام و دوام و بقا است و بستن آن حفظ حیثیت و آبرو می باشد

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس ، دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب باز و بستن دکمه

مطیعی تهرانی می‌گوید:

در مجموع باز کردن دکمه ‌در خواب نشان دهنده گشودن دروازه عواطف، احساسات و یا نظریات شماست. یعنی احتمالاخودتان را در معرض امکانات جدیدی قرارداده‌اید و می‌خواهید افکار، تفکرات و برخوردهای قدیمی و به درد نخور خودتان را دور بریزید. از دو جنبه مثبت و منفی می‌توان باز و بسته کردن دکمه‌ها در خواب را بررسی نمود

جنبه مثبت

باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند بازتاب و انعکاس یک نیاز وضرورت برای صرفه جویی و یا «بستن زیپ ودکمه‌های «دهانتان و یا مهار و کنترل‌ احساساتتان باشد.

جنبه منفی

باز کردن‌دکمه‌ها می‌تواند نشان دهنده آن باشد که شایدشما در حال حاضر احساس محدودیت می‌کنید، گویی تحت نظارت و در قید و بند هستید ومی‌خواهید رها و آزاد شوید.

 

تعبیر خواب دکمه سر دست

آنلی بیتون می گوید:

دیدن دکمه سر دست پیراهن در خواب ، نشانه آن است که برای ارضاء غرور خود می کوشید راهی بیابید.

دیدن دکمه سر دستِ الماس گون در خواب ، نشانه کسب ثروت و یاران سازگار.

 

تعبیر خواب دکمه گمشده

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دنبال دکمه‌هایی گمشده می‌گردید، نشانه آن است که در تجارت زیان‌های مالی خواهید دید.

لیلا برایت میی گوید:

اگر در خواب ببینید که دکمه‌ى خود را گم کرده‌اید، به این معناست که در انجام کارى مرتکب اشتباه مى‌شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک دکمه را گم می کنید :یکنفر مخفیانه از شما کینه دارد .

 

تعبیر خواب دکمه - گم کردن دکمه در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب دکمه – گم کردن دکمه در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب دوختن دکمه

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، نشانه آن است که مردی ثروتمند با اخلاق مهربان به خواستگاری او خواهد آمد .
 • اگر مرد جوانی خواب ببیند بر او نیفرمی دکمه هایی براق می دوزد ، دلالت بر آن دارد که در امور نظامی به افتخاراتی شایسته درست خواهد یافت .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که دکمه می‌دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می‌دهید و یکی از آن‌ها در استحکام مبانی کار شما مؤثر و مفید واقع می‌شود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک مجرد خواب ببیند که دکمه می دوزد : فعلاًدر عشق شانس ندارد .
 • یک زن خواب ببیند که دکمه می دوزد :مبلغی پول که ابداًانتظارش را نداشته دریافت خواهد کرد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب پیراهن ، دیدن پیراهن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن دکمه

در سر زمین رویاها آمده:

دکمه می خرید :روح شما بطرز خارق العاده ای کار می کند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا