تعبیر خواب

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

4.7/5 - (3 امتیاز)

شتر حیوانیست بسیار صبور و آرام که کار شتر همراه با کار کردن در شرایط آب و هوایی بسیار سخت میباشد. و به همین علت دیدنش در خواب بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید. شما مسئولیت ها، بارها و مسائل زیادی را به دوشتان می کشید. در ادامه تعبیر های مختلف تعبیر خواب شتر را از دیدگاه معبران برای شما عزیزان آماده کرده ایم اگر برای مطالعه آنها تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب شتر از دیدگاه روانشناسی یونگ

 • دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه
 • احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.

 

تعبیر خواب شتر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن اشتر درخواب بر ده وجه بود.

اول: پادشاه عجمی،

دوم: مردی امیر،

سوم: مرد مومن،

چهارم: سیل،

پنجم: فتنه و آشوب،

ششم: آبادانی،

هفتم: نصیب شدن زن ،

هشتم: حج،

نهم: نعمت،

دهم: مال

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید شتری در حال کشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد که با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می‌شود لذا وقتی در خواب‌های ما شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود نمی‌تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
 • نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
 • شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید

 

تعبیر خواب دوشیدن شتر

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.

مطیعی تهرانی می گوید:

شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی شیر شتر می‌خوری، تعبیرش گستردگی و فراخی می‌باشد.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب حمله  و درگیری شتر

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می‌غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می‌گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته‌اید و می‌کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می‌کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می‌کنید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی.

دانیال نبی می گوید:

اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می‌کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شتری به تو لگد زده است، یـعـنـی در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مهار شتر را می‌کشی، یـعـنـی با شخصی تحت فرمان و فرمانبردار، دچار خصومت و دشمنی می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

 

تعبیر خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گوشت شتر می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، یـعـنـی از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر زنی ببیند شتری را خورده است، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند کسی گوشت شتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت شتر.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب کشتن شتر

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.

 

تعبیر خواب شتر ماده 

دانیال نبی می گوید:

 • اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد.
 • اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.

 

تعبیر خواب قربانی کردن شتر

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب شتر سواری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روایی.
 • اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود غمی و اندوهی برای شما می‌رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.

حضرت دانیال می گوید:

اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت

یوسف نبی علیه السلام گوید:

اگر بر شتر سوار شده دولت یابد

اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند.

 

تعبیر خواب بچه شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی شتر، بچه‌ای به دنیا آورده است، یـعـنـی زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند بر شتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب شتر سواری مردان یا پسران 

تعبیرگران می گویند:

 • چنان پسر بچه و یا خردسال باشد نیکو نیست و به این معناست که غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را از بین خواهد برد و از شما انسانی افسرده و خسته می سازد.
 • اگر ببیند به زور دیگران و یا به اجبار شتر سواری میکند به این علامت است که هیچ کس به فریاد شما نخواهد رسید و در بدترین شرایط زندگی تنها خواهید ماند.

 

تعبیر خواب شتر سواری کردن زنان یا دختران

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر زنی در خواب ببیند که بر شتری سوار است، در حالی که ازدواج نکرده باشد، شوهر میکند و اگر ازدواج کرده و شوهرش گم شده باشد، شوهرش نزد او برمیگردد.

مولف می گوید:

بیشتر بیانگر رسیدن به آرزوهای قلبی ، به گردن گرفتن مسئولیت های مهم و با موفقیت آن ها را با پایان رساندن ، طی شدن لحظات و روزهای شیرین و خرم همراه با معشوق و از بین رفتن کدورت غم و یا گرفتاری است و همچنین بیانگر کار و تلاشی است که در انتها نتیجه ی آن موفقیت آمیز خواهد بود

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب شتر گرفتن از کسی

جابر مغربی می‌گوید:

خواب شتر گرفتن از کسی نشانه آنست که به اندازه تعداد و ارزش شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشید، یا از کسی خریده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری،

 

تعبیر خواب گله شتر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که شتر مادهای وارد شهری میشود، آن شهر به فتنه و آشوب دچار میشود؛ زیرا خداوند میفرمایند: «و انا مرسلو الناقه فتنه لهم»؛ یعنی، و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر در خواب ببینی گله شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، نشانه آنست که فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی در بیابان یک گله شتر به دست آورده‌ای، نشانه آنست که بر مردم بیابانگرد، ریاست می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی در باغی ، گله شتر وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.
 • اگر در خواب ببینی گله شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، نشانه آنست که دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌
 • اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، نشانه آنست که از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب اندام و رفتار مثل شتر

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مانند شتر می‌روی، یـعـنـی به سعادت دنیوی می‌رسی.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی سر تو مثل سر شتر شده است، یـعـنـی به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .
 • اگر ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

 

تعبیر خواب آمیزش با شتر

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی.

 

تعبیر خواب دیدن شتر در خانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر کسی در خواب ببیند که شتر ماده ای را در خانه خود دارد، اگر مرد مجرد است ازدواج خواهد کرد. و اگر بیننده خواب مرد متاهلی باشد یا زن باشد، به ثروت خواهد رسید.
 • اگر کسی خواب ببیند که شتر نری را در خانه دارد، با یک آدم کینه ای روبرو است.
 • اگرکسی دید چند شتر در خانه دارد، و همه آن شتران متعلق به خود او بودند، به ثروت می رسد.
 • اگر کسی دید چند شتر در خانه دارد که متعلق به او نیستند و صاحب آن شتران را نیز نمی شناسد، حادثه ای مانند زلزله که همه گیر است و یا بیماری واگیر دار در راه است که باید برای دفع بلا صدقه بپردارید.

 

تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر
تعبیر خواب شتر + تعبیر خواب شتر سواری و حمله شتر

 

تعبیر خواب شتر سفید

مولف می گوید:

شتر سفید به ثروت و یا همسری متعصب و با غیرت تعبیر می شود. اگر خواب دیدید که شتر سفیدی دارید که کاملا مطیع و رام شماست، سفید بخت خواهید بود.

 

تعبیر خواب پوست و پشم شتر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد،

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

تعبیر پشم شتر، مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

تعبیرش ارث و میراث است .

 

اگر برای مطالعه تعبیر خواب های دیگر حیوانات تمایل دارید به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب زرافه ، تعبیر خواب اسب ، تعبیر خواب ببر ، تعبیر خواب پلنگ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا