دیدن آب – تعبیر دیدن حمل آب

تعبیر خواب حمل آب

تعبیر خواب حمل آب

در این مقاله از سایت نماگرد مطالبی در مورد تعبیر خواب آب حمل کردن ارائه شده است. تعبیر خواب آب حمل کردن در بسیاری از منابع معتبر به عنوان کمک در یک موقعیت بسیار دشوار تعبیر شده است همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر به سایت نماگرد مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب حمل آب از نظر بزرگان علم تعبیر خواب 

لوک اویتنهاو می گوید:

حمل آب : کمک در یک موقعیت بسیار دشوار

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

 

 تعبیر خواب حمل آب به روایت یوسف نبی علیه السلام :

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

تعابیر مختلف در رابطه با تعبیر خواب آب

در شرایط مختلف دیدن آب در خواب معانی متفاوتی دارد؛ برای دیدن این تعابیر میتوانید به این لینکها مراجعه نمایید: تعبیر دیدن آب بینی در خواب ، تعبیر خواب آب انگور ، تعبیر خواب آب تیره

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایی

 

مطالب متنوع دیگر