تعبیر خواب

تعبیر خواب گاری – معنی دیدن گاری در خواب چیست؟

1/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب گاری – دیدن ارابه (کالسکه) در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب گاری - معنی دیدن گاری در خواب چیست؟
تعبیر خواب گاری – معنی دیدن گاری در خواب چیست؟

گاری وسیله نقلیه برای جابه جایی است که معمولا به وسیله یک یا چند حیوان کشیده میشود. گاری در خواب دیدن معنی نیکویی ندارد. و شما در زندگی خود ضرر خواهید دید. در ادامه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید تا به تعابیر دیگر آن بپردازیم.

شما عزیزان میتوانید تعبیر خواب کالسکه و درشکه و ارابه را در قسمت پایین مشاهده کنید

 

 

تعیبر خواب ارابه

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ارابه : شانس بشما نزدیک میشود.

یک ارابه میرانید : یک ضرر مالی

یک ارابه با بار سنگین : یک شانس غیره منتظره .

یک ارابه به در خانه شما میرسد : خوشبختی استثنایی

بهمراهی شخصی که دوست دارید سوار ارابه هستید : شانس خارق العاده خواهد بود.

با خانواده در ارابه هستید : از فامیل دور به شما ارث میرسد .

سوار یک ارابه علوفه هستید :بی احترامی و ناکامی

 

تعبیر خواب کالسکه

آنلی بیتون می گوید:

کالسکه وسیله ای برای حمل و نقل انسان از جایی به جای دیگر می باشد.کالسکه را در خواب دیدن معنی نیکویی ندارد.و شما در زندگی خود ضرر خواهید دید.

اگر خواب ببینید سوار کالسکه ای هستید ، نشانه آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهای فراوانی خواهید برد .

اگر خواب ببینید کالسکه ای را می رانید ، علامت آن است که به جایی دیگر نقل مکان می کنید .

تعبیر خواب گاری - معنی دیدن گاری در خواب چیست؟
تعبیر خواب گاری – معنی دیدن گاری در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گاری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید گاری سوار شده اید و خودتان آن را می رانید بر کارهای مربوط به خودتان تسلط می یابید و توفیق حاصل می کنید.
 • اگر ببینید که گاری شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست می دهید. اسب قوه محرکه گاری است و بیننده خواب می تواند بفهمد که قوه محرکه عملی که در دست انجام دارد چیست.گاهی سرمایه است و گاهی نیروی انسانی و گاه تدبیر و قدرت مدیریت.
 • اگر ببینید به گاری که شما می رانید دو اسب بسته شده امکانات شما مضاعف می شود و این در صورتی است که در خواب بدانید گاری شما باید فقط یک اسب داشته باشد. چنان چه در خواب ببینید دیگری گاری را می راند و شما هم بر آن نشسته اید در انجام کاری مشارکت می نمائید.
 • اگر گاری که سوارید بار داشته باشد تاویل آن در صبح فردا در خوابی که شب قبل دیده اید تاثیر می نهد. به این صورت که اگر بگوئید بار می بردم زیان خواهید کرد ولی اگر بگوئید بار می آوردم سودی عایدتان می شود به اندازه همان بار که می گوئید می آوردم.
 • اگر در خواب ببینید که گاری شما چرخ ندارد یا یک چرخ آن شکسته و بیرون آمده در کار خود دچار شکست و تاخیر می شوید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سوار گاریی شده اید ، دلالت بر آن دارد که برای پس انداز تمام اوقات شما صرف کار خواهد شد .

دیدن گاری در خواب ، نشانه رسیدن خبرهای بد از طرف دوستان یا خویشان به شما است .

اگر خواب ببینید گاری می رانید ، نشانه موفقیت در کار و دیگر امور است .

اگر عاشق و معشوقی خواب ببینند سوار گاریی شده اند ، دلالت بر آن دارد که علیرغم توطئه های دیگران به هم خواهند رسید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب گاری : احترام
 • یک گاری بدون سقف : از روی بی فکری کاری انجام ندهید
 • یک گاری سقف دار : نقشه های مسافرت عملی نخواهند شد .
تعبیر خواب گاری - معنی دیدن گاری در خواب چیست؟
تعبیر خواب گاری – معنی دیدن گاری در خواب چیست؟

 

تعیبر خواب درشکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند. معبران کهن در این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیری در حد کار آرائی خودش دارد. چنان چه در خواب ببینید که سوار درشکه شده اید و از جائی به جای دیگر می روید در آینده تحولی در زندگی پیدا می شود که جا به جا می شوید. این جا به جائی هم می تواند اسباب کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری، حتی ممکن است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و یا از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شوید و لی این تغییر و تحول و جا به جائی شما را کوچک تر از آن چه هستید نمی کند و می تواند علتی برای مفاخره باشد. بی آن که واقعا شایستگی داشته باشید فخر می فروشید و مباهات می کنید.

1- اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف شما می آید یا خبری دریافت می دارید و یا مسافری برای شما می رسد و یا تحفه ای می فرستند و سوغاتی می گیرید.

2- اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت یا خودتان به سفر می روید و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می شود.

3- اگر دیدید خودتان درشکه را می رانید کاری بزرگ انجام می دهید

4- اگر احساس کردید درشکه ای که می رانید به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبیر تازه ای می اندیشید و تغییراتی می دهید.

5- اگر سوار درشکه ای بودید که اسب های راهوار داشت و ضع شما بهبود می یابد و به پیروزی هائی می رسید

6- اگر اسب ها رنجور و نحیف بودند و ضع شما از این که هست بدتر می شود.

 

تعبیر خواب گاری - معنی دیدن گاری در خواب چیست؟
تعبیر خواب گاری – معنی دیدن گاری در خواب چیست؟

در سر زمین رویاها آمده:

بچه ها روی درشکه :دوباره اقدام به کارهای بسیار سودمندی خواهید کرد .

دو عاشق روی یک درشکه :آنها بخاطر حسادت مشاجره خواهند کرد .

چندین اسب به درشکه بسته شده اند :مراقب رقیبانتان باشید .

یک مرد اسبهای درشکه را می راند : در کارهایتان با مشکلات روبرو می شوید .

یک زن اسبهای درشکه را می راند : حسادت شما باعث دردسر فراوان خواهد شد .

به اتفاق دوست مورد علاقه درشکه می رانید : شما بسیار سبک مغز هستید .

شما سگهای بسته به یک درشکه را می رانید : دشمنانتان را نابود خواهید کرد .

لیلا برایت می گوید:

اگر کسی دید که بر درشکه ای مجلل سوار است منزلت و بزرگی خواهد یافت.

اگر درشکه ای از حکمران و یا بزرگی به رسم هدیه دریافت کرد، از آن شخص استفاده زیادی خواهد دید.

اگر بر درشکه کهنه ای سوار بود، کاری که دارد از دست می دهد و از قدر و بهای وی کاسته می شود.

اگر درشکه اش در چاله ای افتاد و به زحمت بیرون کشیده شد، برای وی دردسری درست می شود که به سختی از آن خارج می شود.

اگر درشکه اش واژگون شد، ولی به او آسیبی نرسید، خطری در کمین او است ولی آن یک خطر مالی است و جانش در امان می باشد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن درشکه در خواب ، نشانه رضایت و خشنودی است و ملاقاتهای ثمر بخش .

اگر خواب ببینید سوارِ درشکه می شوید ، نشانه آن است که کسالت شما برطرف می شود و با سلامتی و تندرستی به موقعیتهایی سودآور دست می یابید .

اگر خواب ببینید دنبال درشکه ای می دوید ، نشانه آن است که سخت کار خواهید کرد و درآمدی قابل ملاحظه خواهید داشت .

 

تعبیر خواب گردونه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردونه بر هشت وجه است.

اول: عزو جاه (عزت و آبرو).

دوم: ولایت وفرمانروایی.

سوم: مرتبه ومنزلت.

چهارم: بزرگی.

پنجم: هیبت.

ششم: خرمی (شادمانی و سرور).

هفتم: رفعت.

هشتم: آسانی کارها.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر به خواب بیند بر گردون نشسته بود و گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است. اگر دید پادشاه گردونی به وی داد، دلیل که از پادشاه بزرگی یابد.

 

از شما عزیزان دعوت میکنم تا تعبیر خواب های پیشنهادی را مطالعه کنید

تعبیر خواب قرآن ، تعبیر خواب آهن ربا ، تعیبر خواب اتو کردن

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا