تعبیر خواب

تعبیر خواب گربه – دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

2.9/5 - (13 امتیاز)

تعبیر خواب گربه و دیدن آن در خانه چیست؟

تعبیر خواب گربه - دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب گربه – دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

به دیدگاه خود نسبت به گربه در زندگی روزانه فکر کنید. شما باید نشانه‌ای را برای نمادپردازی آن‌ها در رویای خاص خود پیدا کنید زیرا آن‌ها ممکن است یا رضایت محض یا رضایت زیرکانه را ارائه دهند. مشاهده‌ی یک بچه گربه به معنی این است که با احساسات رویابین بازی شده است. بازی با یک بچه گربه به معنی این است که شما از چندین ناراحتی کوچک رنج خواهید برد. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ گربه در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:

گربه:

تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند، به همین دلیل است که در بسیاری از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل آن‌ها به فرزند داشتن را نشان می‌دهد

گربه در خواب مردان و پسران:

احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، در برخی رویاهادیدن گربه سیاه قطعا نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا ترس به طور کلی است.

 

تعبیر خواب گربه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گربه بر پنج وجه است.

اول: دزد.

دوم: عمار (سخن چین).

سوم: بیماری.

چهارم: زنی مشفقه (زنی دلسوز و مهربان).

پنجم: جنگ و خصومت کردن (جنگ و دشمنی).

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن گربه در خواب، به خدمتکار تعبیر میشود و گفته شده است که دیدن آن بر دزدی از اهل خانه دلالت دارد. گربه در خواب، بر کتاب یا بیوفایی نسبت به همسر و فرزندان و خویشان نیز، دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.
 • گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است .
 • به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.
 • اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد.
 • اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند.
 • اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود.
 • اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند.

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانه لطمه خوردن از دوستی ریاکار است .

خواب گربه مفید و تمیز ، نشانهزیان مالی است .

اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانه آن است که باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

10ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه ، در خواب ، نشانه آغاز دعوا و کشمش است .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • نوازش کردن آن : ناسپاسی
 • گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی
 • پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده
 • دیدن گربه: دوست نا دوست
 • زدن یک گربه : خیانت

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن کشتن گربه درویش گردد

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک گربه آرام : یک دوست دورو در نزدیکی شماست
 • بچه گربه ها با مادرشان : غم بزرگی شما را در بر می گیرد .
 • یک گربه زخمی شده : ناکامی یکی از دشمنان شما
 • گربه ای که موش گرفته: زنیست که برای شما حسن خدمت انجام می دهد ولی صادق نیست

 

تعبیر خواب گربه - دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب گربه – دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از آلت تناسلی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از آلت تناسلی زنانه تو گربه‌ای بیرون آمده است، صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از آلت تناسلی مردانه تو گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.

 

تعبیر خواب بچه گربه

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی در خواب ببیند بچه گربه ای زیبا ببیند ، نشانه آن است که به دام فریب ماهرانه ای کشیده می شود . اما با تشخیص درست خود را نجات می دهد .

2- اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می کنند .

دیدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشکلات کوچک و انزجار آور و زیان مالی دارد .

اگر خواب ببینید بچه گربه ها را می کشید ، علامت آن است که بر نگرانیها و ناراحتیهای زندگی غلبه خواهید کرد .

اگر خواب ببینید مار ، بچه گربه ای را می کشد ، نشانه آن است که دشمنان سعی می کینند به شما آسیب بزنند . اما به خودشان آسیب میرسانند .

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب بلبل

 

تعبیر خواب زخمی شدن گربه

شیخ طوسی می گوید:

 • اگر ببینی بچه گربه ی زخمی و سفید رنگ به تو حمله میکند تعبیر اخبار و رویداد هایی است که تو از آن خبردار میشوی و دلت می شکند
 • اگر ببینی خودت به گربه ضربه میزنی یا با پرت کردن و له کردن گربه منجر به زخمی شدنش می شوی تعبیر دامی است که دوستان تو برایت پهن میکنند و باعث آسیب جدی مالی و جسمی به تو می شود
 • اگر ببینی بچه گربه ای زخمی بخاطر شدت جراحات میمیرد تعبیر مرضی است سخت و شدید که مدت درمان آن طولانی میشود

 

تعبیر خواب دیدن گربه لاغر و کثیف

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .

 

تعبیر خواب گربه - دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب گربه – دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

چنگ خوردن از گربه: مانع

 

تعبیر خواب گربه سیاه و وحشی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

گربه سیاه: بدبختی

گربه وحشی: دوست خطرناک

در سر زمین رویاها آمده:

گربه های وحشی : اطرافیان در پی ضربه زدن به شما هستند

 

هم اکنون مطالعه کنید: تعبیر خواب عقاب

 

تعبیر خواب کشتن گربه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن کشتن گربه درویش گردد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 • اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند.
 • اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.

 

تعبیر خواب گربه - دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب گربه – دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن گربه سیاه

دیدن گربه سیاه در خوابتان بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان احساس ترس می کنید شما ممکن است اشتباها گربه سیاه را با شیطان ، تخریب و بد شانسی اشتباه بگیرید به ویژهاگر گربه سیاه گاز بگیرد چنگ بزند یا شما حمله کند خواب به این معنی است که شما باید چیزی که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید و بگیرید شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید از روبه رو شدن با موقعیت نهراسید.

 

تعبیر خواب دیدن گربه در خانه 

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.

اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می‌برد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد.
 • نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.
 • اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .
 • اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 

تعبیر خواب گوشت و پوست گربه

ابراهیم کرمانی می‌گوید :

اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یعنی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی.

لوک اویتنهاو می گوید:

پوست گربه یعنی پیدا کردن یک شیء گم شده

 

هم اکنون مطالعه کنید:تعبیر خواب بوقلمون

 

تعبیر خواب حمله ور شدن گربه وحشی

معبران می گویند:

اگر گربه‌ای در خواب به شما حمله ور شد بیانگر دشمنی فردی با شماست که از هر روشی برای تخریب و از بین بردن شهرت شما استفاده خواهد کرد تا شما را تحقیر کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ور می‌شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.

در سر زمین رویاها آمده:

گربه های وحشی به شما حمله می کنند : خیانت و پرگوئی از طرف اطرافیان شما

لوک اویتنهاو می گوید:

گربه وحشی: دوست خطرناک

تعبیر خواب چنگ زدن گربه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

چنگ خوردن از گربه: مانع

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می‌زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آوردنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۹ دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم با همسرم تو اتاق خواب هستیم و کنار تخت دو تا بچه گربه ی سفید و ملوس و براق هستن و انگار همسرم ازشون خوشش نمی اومد او دو تا بچه گربه رو گرفت و انداخت تو حمام و آب رو باز کرد روشون میخواستم بدونم تعبیرش چیه
  ممنون

  1. سپیده عزیز
   شما با مشکلاتی مواجه میشود که موجب ناراحتی شما میشود و همسر شما سعی در کاهش مشکلات شما و حل کردن مشکلات شما دارد

 2. خواب دیدم مار و گربه ای در حال دعوا هستند و یک اسکناس پول رو هی می کشند (سرش دعوا دارن)که یهو پاره می شه گربه ناپدید می شه اما مار نه گویی که مار گربه رو کشته یا…بعدش پول میشه سیب و اون سیبه رو بر میدارم و سبزه وسطش مثل کیوی بعد منو داداشم هر کدوم یه نصفه رو برمی داریم که وقتی میخورم شیرینع حس میکنم که زهرش توش مونده و مار دوروورمه یهو میاد فک کنم که من ار خواب میپرم و میلرزم با بسم الله گفتم(آخرش واقعیه هااا از خواب پریدم😂😂)

  1. سلام وقتتون بخیر
   من خواب دیدم ۳ تا بچه گربه از تو حیاط اوردم داخل اتاقم و از مامانم اجازه گرفتم که تا یکم سرپا بشن ازشون نگهداری کنم خیلی کوچولو و آروم و ناز بودن یکی دو روز هم پیشم بودن و هنوز بهشون غذا نداده بودم و گرسنه بودن همش میگفتم مامان اینا غذا نخوردن گرسنن یکبار هم شیطونی کردن هر ۳ تاشون رفتن زیر پتو تختم و باهم داشتن با گوشیم بازی میکردن

 3. سلام من خواب دیدم گربه ای سیاه به خانه ما آمد ( اما لاغر نبود )سروصدا کرد رفتم و او را به زور بیرون انداختم اما می بارید و گربه به طور وحشیانه این طرف و اون طرف رفت

 4. سلام.
  همسرم چند شب پیش خواب دید ک مادرشون به همه پسرا(پسراشون متاهل هستند)نفری یک بچه گربه داده.
  پنج تا بچه گربه برای پنج تا پسراشون.
  ممنون میشم تعبیر کنید

 5. سلام
  من دو دفعه اس که خواب میبینم گربه تمیز و قشنگی میاد پیشم من اونو میارم تو خونه کلی بازی میکنیم بهش محبت میکنم و خانوادم میگن هم واسه سلامتیت ضرر داره هم‌گناه داره و رهاش میکنم تو کوچه که بره..دفعه اول دقیقا گربه رو سپردم دست مامانش که کلی خوشحال شد و ازم تشکر کرد و گربه و خود من گریمون افتاد…دفه دوم هم خودم رهاش کردم تو کوچه و گریم افتاد.بین من و اون گربه محبت زیادی بوجود میاد ک سخته ولش کنم
  میشه بگید غیر از تعابیر بالا خواب من چه تعبیری میتونه داشته باشه

 6. باسلام
  من سحر خوابیدم صبح یه ساعت بیداربودم بعد خوابیدم فک کنم نزدیک ظهر یا ظهر رد کرده رود خواب دیدم یه گربه پرید رو شونم و میخواست چنگ بزنه به صورتم من بزور گرفتمش و زدمش به دیوار، گربه کشته شد و دیدم مغز گربه بصورت کامل از سرش اومده بود بیرون و تو بشقاب کنارش میدیدم
  ممنون میشم تعبیر کنید

 7. خواب دیدم یه لونه واسیه مرغام درست کردم و رفتم مسافرت برگشتم دید توفصل سرما چندتا گربه اومدن اونجا بچه زاییدن منم از گربه بدم میاد همشونو انداختم بیرون

 8. سلام من خواب دیدم که پدرم یا مادرم از اسانسور اومدن بیرون و یه گربه نارنجی برام خریدن بعد نمی دونم چی شد من تو خونه یه زنه بودم که فک کنم ۴ تا گربه داشت منم از یکیش خوشم اومد(طلایی سفید بود)و با خودم گفتم کاشکی بابا واسم اون گربه رو نمی خرید.
  من تو واقیت می خوام گربه بخرم ربطی به این خواب داره؟

 9. سلام
  من چند وقته مدام خواب میبینم یه گربه سفید بهم حمله ور میشه و میخوره بهم
  چندین بار هم دیدم
  تعبیرش چیه؟!
  ممنون

 10. با سلام
  خواب دیدم تعداد زیادی بچه گربه روی بدن همسر سابقم هستند و از پستان او شیر می خوردند و اونم با اونها بازی میکرد.
  ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

 11. سلام
  این خوابی که میخوام تعریف کنم خوابی هست که حدود ساعت پنج بعد از ظهر دیدم روز هشتم ربیع الاول و چهارم آبان ماه. خواب دیدم تو پارکینگ خونه ( ک البته خونه خودمون نبود ولی تو نواب حس میکردم خونه خودمون هست) یک گربه مرده هست بعد از یکی دو دقیقه گربه انگار زنده شد بود و هیچ اثری از خون مرده شدن نبود و داشت حرکت میکرد که بعدش بیدار شدم
  تو یک ماه گذشته دعوای بدی با کسی ک دوسش داشتم داشتم و میگه ک دیگه منو نمیخواد ولی من نمیتونم از فکر کردن دست بردارم

 12. سلام.خواب دیدم میخاستم به گربه(رنگی)که از پنجره اومده بود تو خونه گوشت بدم اما جنازم که افتاده بود تو خونه انداختم جلوش.گربه وقتی میخاست جنازمو ببره انگار اونو از یه پوسته ای جدا کرد و وقتی میخاست از پنجره ببره بالا فقط سرمو کند و رفت.بعدش یه گربه سیاه از پشت پنجره اومد و بقیه جنازمو بلند کرد و رفت.بعدش دیدم همون گربه که سرمو کند،با دهان خونی اومده تو خونه و من خیلی ناراحت شدم و به خانوادم گفتم چرا گذاشتید بیاد تو؟ بعدش خودم با این که گربه مقاومت میکرد بیرونش کردم! بعدش رفتم کنار پنجره و دیدم یه حیوان حلال گوشت بزرگ سفید رنگی (جثه اش شبیه گوزن بود) از ترس رفته بالای درخت و من با خودم گفتم چقدررر ترسیده که اینجوری رفته بالای درخت!

 13. خواب دیدم درمنزل مادم منو خواهرو برادرم در اتاق استراحت میکردیم هوا هم روشن بود من زیر پنجره به پهلو خوابیده بودم دیدم بچه گربه اومد روبه روی من شروع گرد لوس کردن میو میو میکرد من هم احساس کردم نیاز به توجه دارد من هم با ترس به گربه نوازش کردم وگربه خوشحال شد اومد بغل من و من هم بهش غذا دادن بچه گربه یه لحظه شبیه پسر بچه شد ه و بولیزو شلوار تنش بود بعد از چند لحظه دوباره شبیه گربه شده تعبیرش چیخ

 14. خواب دیدم درمنزل مادرم منو خواهرو برادرم در اتاق استراحت میکردیم هوا هم روشن بود من زیر پنجره به پهلو خوابیده بودم دیدم بچه گربه اومد روبه روی من شروع گرد لوس کردن میو میو میکرد من هم احساس کردم نیاز به توجه دارد من هم با ترس به گربه نوازش کردم وگربه خوشحال شد اومد بغل من و من هم بهش غذا دادن بچه گربه یه لحظه شبیه پسر بچه شد ه و بولیزو شلوار تنش بود بعد از چند لحظه دوباره شبیه گربه شده تعبیرش چیخ

 15. سلام، خواب دیدم من و همسرم وارد یه محوطه بزرگ مثل باشگاه شدیم که وسطش بساط چای و قهوه و فست فود و قلیون و همه چی بود مثل نمایشاه و غرفه های مختلف، ما دور غرفه ها میگشتیم یه میزی بود که یه زوج جوان پشت به میز عکس میگرفتن و تو عکساشون یه گربه هم دیده میشد و عکسشون خراب میشد و اونا متوجه گربه روی میز نبودن ولی ما میدیدیم و گفتیم که گربه اینجاست و نمیذاره، بعد مثل اینکه زمان نمایشگاه تموم شده باشه یهو دیدیم همه رفتن بیرون و درو بستن و اون مخوطه کاملا خالی شد و فقط ما دوتا بودیم، ما هم چون دور بودیم نتونستیم به در برسیم بعد که همه رفتن این گربه شروع به کتک زدن ما کرد ، میپرید روی سر و پشت گردن ما و ما با وحشت دورش میکردیم ومینداختیمش زمین دوباره میپرید رو سر و گردنمون با تکرار همین چالش به در رسیدیم و دست بردیم در دیدیم در بازه و همه ادما بیرون در به کارشون مشغولن و صدای ما رو نشنیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا