تعبیر خواب

تعبیر خواب چادر – دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (8 امتیاز)

تعبیر خواب چادر – دوختن چادر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب چادر - دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چادر – دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چادر چیست؟ دیدن چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو. اما اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد. در ادامه برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب چادر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چادر درخواب بر سه وجه است.

اول: مقام و منزلت.

دوم: مرد را زن و زن را شوهر،

سوم: سرپرست و مرد خانه.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو .
 • اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران
 • اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب پارچه ، دیدن مغازه پارچه فروشی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چادر شب

ابراهیم کرمانی گوید:

چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

 

تعبیر خواب چادر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

 

تعبیر خواب هدیه دادن چادر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می‌دهد آن چادر رازی است که می‌خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

 

تعبیر خواب چادر نو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می‌رود و نزد شوهر عزیز می‌شود.

 

تعبیر خواب چادر - دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چادر – دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چادر پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.

 

تعبیر خواب چادر مسافرتی

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید در چادری به سر می برید ، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد .
 • دیدن تعدادی چادر در خواب ، نشانه آن است که به اتفاق دوستانی وفادار و صمیمی به چند سفر خواهید رفت .
 • اگر خواب ببینید جایی چادری افراشته اند ، علامت آن است که دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفکر نقشه های آنان را نقش بر آب می کنید

 

تعبیر خواب چادر زدن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید چادری که قصد نصب آن را دارید پاره و غیرقابل استفاده است ، نشانه آن است که با مشکلی جدی روبرو خواهید شد .
 • اگر سپاهی و لشکری هستی، به اندازۀ کوچکی و بزرگی چادر به مال و اموال می‌رسی،
 • اگر بازرگان باشی یـعـنـی به مسافرت می‌روی و از سفر مال و نعمت به دست می‌آوری.

 

مطالب مرتبط: تعبیر دیدن آستری، دیدن پارچه آستری چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چادر در سرزمین رویاها آمده

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک چادر : دیگران برای حل مشکلات قلبی خود به شما روی می آورند .
 • با خانواده خود زیر یک چادر زندگی می کنید : زندگی پر از تغییر و پر از ماجرای در پیش دارید .
 • با دوست مورد علاقه تان زیر چادر زندگی می کنید : مشاجراتی بر سر مشکلات عشقی در پیش دارید .
 • به اتفاق دوستان در سفر هستید و زیر چادر بسر میبرید : یکنفر از راه دور به دیدن شما می آید .
 • بچه ها در اردو زیر چادر هستند : شما دوستان پرنشاطی دارید .
 • یک اردوی ارتشی :سفر بسیار خسته کننده ای در پیش دارید .

 

تعبیر چادردوز

تعبیر گری می گوید:

دیدن چادر دوز  در خواب  بیانگر کسی است که امور و کارهای پادشاهان و افراد بزرگ و سرشناس را به هم پیوند و ارتباط داده و آماده و مهیا می‌سازد.

 

تعبیر خواب چادر سفید کادو گرفتن

مولف می گوید:

دلیل بر اینکه شخص و یا اشخاصی شما را از راه مستقیم و نیک گمران نموده اند و حالا با دوست و یا نزدیکانی آشنا میشوید که هدفشان هدایت کردم شما به سمت مسیر مستقیم و درست است,شیخ طوسی نیز درباره چادر سفید معانی خوبی را نوشته اند و ان را دلیل بر پیدایش انسان هایی درستکار و صادق در زندگی میداند

 

تعبیر خواب چادر سفید خریدن

ابن سیرین می گوید:

اگر در خواب دیدی که مقداری پارچه و یا چادر با رنگ سفید از مغازه و فروشگاهی خرید کرده ای و قصد داری آن را هدیه دهی دلیل بر اینکه مال و روزی ات افزایش میابد و در زندگی ات کار بزرگی را انجام میدهد

 

تعبیر خواب چادر - دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چادر – دیدن چادر پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پاره کردن چادر 

تعبیر گری می گوید:

اگر خواب دیدی که چادری را از وسط به دو نیم کردی و یا بر اثر عصبانیت یا دعوا ان را از سر کسی برداشتی (کشیدی) و پاره کردی دلیل بر اینکه به بلا و یا رنجی بد دچار شوی پاره کردن چادر نماز نیز همین معنا را دارد

تعبیر خواب چادر سفید گلدار پوشیدن 

جابر مغربی می گوید:

پوشیدن چادر سفید با نقش هایی مثل گل یا گلدار بودن دلیل بر بدست امدن آرامش در زندگی شماست یعنی با پوشیدن چادر سفید گلدار بدی ها و سیاهی هایی که در زندگی شما به سبب کارهای گناه و یا ناثواب بودجود امده زدوده میشود و جای خود را به خوبی و نیک سرشتی میدهد

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب لباس ، دیدن لباس پاره در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چادر به سر کردن مرده

معبران می گویند:

اگر خواب دیدی که مرده ای که او را میشناسی یا نمیشناسی چادری را از شما هدیه میگیرد و به سر میکند دلیل بر اینکه عمرت طولانی شود

دقت داشته باشید که در اکثر کتب تعابیر خواب همیشه چادر و یا پارچه ی بزرگ فرق نمیکند با رنگ سفید قرمز سیاه و … به معنی راز تلقی شده است یعنی شما وقتی خواب چادر پوشیدن خود و یا دیگران را میبینید رازی در دل خود دارید که گاه این راز به واسطه خوابتان فاش میشود و یا باقی میماند

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. باسلام خواب دیدم بامعشوقم توی یک اتوبوس هستیم من چادر گلدار سفید نمازسرم بود یهویک پسربچه اون چادرو بایک چادرپاره سفید گلدار عوض کرد دویدم پس بگیرم دیگرنبود

 2. سلام خسته نباشید
  خواب دیدم یکی از اعضا خانواده که در واقع سکته کرده و فلج شده در خوابم خوب خوب شده و می گفت عکس امام علی (ع) رو دادم خواهرم و بجاش چادر گرفتم ولی یکم چهره ش عوض شده بود
  ممنون می شم برام تعبیر کنید

 3. با سلام

  اگر مردی در خواب ببیند که یک خانم آشنا پس از بگو مگو با مردی دیگر و صحبت کردن خود با خانم جهت برطرف کردن موضوع و بعد از آن مشاهده چادر مشکی بر سر کردن خانم در حالی که چادری نمی باشد.
  تعبیر این خواب چیست؟؟

 4. با سلام
  دوستم را که دختر مومن و محجبه ایست و شوهرش هم خیلی روی حجاب و چادر حساس است را در خواب دیدم که بی حجاب شده و آرایش کرده است ولی باشوهرش خیلی خوب و خوش و خوشحال هستن و احساس میکردم که شوهرش خیلی از این اتفاق خوشحال و راضی است!
  لطفا تعبیرش را بفرمایید؟

 5. سلام اگه خانمی که فوت شدن افسرده و چادرشون پاره حتی چادر رو سرشون هم پاره است تعبیرش چیست متشکرم

 6. سلام ،خواب دیدم در یک مسجدی بودیم مراسم بودخیلی شلوغ بود و یکی از اقایان به مادرم گفتن ک چادرت را ب ما بده ک زیر یک فرد مریضی پهن کنیم ،چادر مادرم چادری سفید گلدار بودو ماباهم چادر را از وسط پاراکردیم و نصفش را به ان فرد دادیم
  ممنون میشم تعبیر خواب بهم بگید 🙏🙏تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا