خوش آمدید - امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب چک – معنی دیدن چک برگشتی در خواب چیست؟

تعبیر خواب چک – معنی دیدن چک برگشتی در خواب چیست؟

دیدن چک بانکی در خواب بیانگر این است که شما ممکن است حس کنید به دیگران بدهکارید. خواب ممکن است جناسی از این باشد که همه چیز را چک کنید(حساب و کتاب داشته باشید) دیدن چک سفید در خواب، نمادی از ظرفیت استفاده نشده است. ممکن است بیانگر پاداش های بلا عوض است. در ادامه با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب چک - معنی دیدن چک برگشتی در خواب چیست؟

تعبیر خواب چک – معنی دیدن چک برگشتی در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب چک

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی چک مهره به وی داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد.

اگر کسی بیند چک یا قباله یا خط می نوشت، دلیل که حجامت کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند چک مهره کرد، یاداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد.

اگر بیند چک از وی ضایع شد، یا بسوخت، دلیل که مال وی ضایع شود.

 

 

تعبیر خواب چک دادن و چک گرفتن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چکی دریافت می کنید ، دلالت بر آن دارد که از عهده کارهای خود بدرستی برمی آیید.

اگر خواب ببینید به کسی چک می دهید ، نشانه آن است که در شغل خود زیانهای مالی خواهید دید.

 

تعبیر خواب چک جعلی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید چکی جعلی به دوستان خود می دهید ، نشانه آن است که برای پیشبردن نقشه های خود دست به نیرنگ می زنید .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

چهار × 2 =

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.