تعبیر خواب

تعبیر خواب عبا + تعبیر خواب پوشیدن قبا، ردا و طیلسان در خواب چیست؟

4/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب عیا چیست؟ عبا نوعی چادر یا شنل که بر روی لباس می‌پوشند. به عبا، رداء هم می‌گویند. دیدن عبا در خواب نیکوست. معبران می گویند اگر عبا به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس را دارد ولی اگر جهت عبادت باشد نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می شود. برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب عبا + تعبیر خواب پوشیدن قبا، ردا و طیلسان در خواب چیست؟
تعبیر خواب عبا + تعبیر خواب پوشیدن قبا، ردا و طیلسان در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب عبا

حضرت صادق (ع) می فرماید :

تعبیر دیدن عبا در خواب بر ده وجه است :

1- عزت و سربلندی

2- مقام و منزلت

3- ولایت و فرمانروایی

4- فرزند

5- دولت و کامرانی

6- بزرگواری

7- مال

8- علم

9- دیانت

10- شمشیر .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن عبا در خواب، به بزرگی، جاه و مقام و عزّت تعبیر میشود.

 

تعبیر خواب مخفی شدن زیر عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ببینید زیر عبا پنهان شده اید و عبا به خودتان تعلق ندارد خواب شما می گوید کسی از شما حمایت می کند و راز شما را نگه می دارد ولی اگر عبا به خودتان تعلق داشته باشد واقعیاتی را از دیگران پنهان می کنید و کارهایی را اعم از نیک و بد در خفا انجام می دهید که دوست ندارید کسی آگاه شود.

 

تعبیر خواب عبا پوشیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن و پوشیدن عبا در خواب اگر به عنوان پوشش باشد تعبیر جامه و لباس را دارد که در جای خود نوشته ام ولی اگر جهت عبادت باشد نیکو است و خیر و خوبی تعبیر می شود.

 

تعبیر خواب هدیه دادن عبا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بخشیدن عبا دعوت به نیکی و خیر وصلاح است و گرفتن عبا نشان آن است که دهنده عبا شان و احترام شما را رعایت می کند و به بیننده خواب ارج می نهد.

 

تعبیر خواب عبا خریدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که عبا می خرید کاری نیک انجام می دهید البته اگر به نیت پوشیدن جهت اقامه نماز باشد.

 

تعبیر خواب عبای سوخته و سوراخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عبای سوخته و سوراخ نشان آن است که نسبت به شما بی حرمتی می شود.

 

تعبیر خواب عبای تمیز و کثیف

دانیال (ع) می گوید :

عبا در خواب دلیل بر امین بودن و دیانت و پارسایی است ؛ اگر ببیند عبای خوب و پاکیزه ای دارد دیانتش قوی است و در ادای امانت توفیق پیدا می کند ، واگر ببیند عبا چرک و کثیف است تعبیرش برعکس این است ؛ و نیز عبا دلیل بر فرزند است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

عبای چرک و کثیف بدنامی و بیماری و رنجوری است.

 

تعبیر خواب قبا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن قبا درخواب بر شش وجه است.

اول: پناه.

دوم: قوت.

سوم: حجت.

چهارم: منفعت.

پنجم: حکمت.

ششم: ریاست نمودن شهری.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن قبا پوشیدن زن شایسته حلال باشد

 

تعبیر خواب جنس قبا

● کرباس:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

● حریر:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی قبایی از حریر پوشیده‌ای، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی تعبیر بدی برای دین و ایمان مردها دارد، مگر این که در جنگ و همراه سلاح‌های دیگر پوشیده شود.

● خز:

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر قبایی که از پوست خز می‌باشد، برای مردها خوب است، اما در تعبیر رنگ آن سود و زیانی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ ولی اصفهانی می‌گوید: تعبیر لباس خز، مال حرام و فساد در دین است.

● پوستین:

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی قبایی از پوست داری، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی و از او سود و منفعت به دست می‌آوری .

 

تعبیر خواب عبا + تعبیر خواب پوشیدن قبا، ردا و طیلسان در خواب چیست؟
تعبیر خواب عبا + تعبیر خواب پوشیدن قبا، ردا و طیلسان در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب پوشیدن ردا

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

پوشیدن ردا در خواب، بر ثروتمند شدن دلالت دارد؛ زیرا ردا، بدن را از سرما محافظت میکند و سرما نیز، در خواب به فقر و تنگدستی تعبیر شده است، اما پوشیدن ردا در فصل تابستان بر غم و غصه دلالت دارد.

 

تعبیر خواب قبا به رنگ های مختلف

دانیال (ع) می گوید :

● سفید

اگر ببیند عبایش سفید است فرزندش صالح و درستکار است .

● سرخ

اگر ببیند سرخ است ، فرزندش اهل عشرت و خوشگذرانی است.

●سیاه

اگر ببیند سیاه است و بینندۀ خواب عالم باشد فرزندش قاضی یا خطیب و سخنور می شود.

●زرد

اگر ببینید زرد باشد ، دلیل بیماری است.

● آبی

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی قبای کبود پوشیده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

 

تعبیر خواب طیلسان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن طیلسان در خواب بر ده وجه است.

اول: عز و مرتبه (عزت و سربلندی).

دوم: جاه و منزلت.

سوم: ولایت وفرمان روائی.

چهارم: فرزند.

پنجم: دولت وکامرانی.

ششم: بزرگی و بزرگواری.

هفتم: مال.

هشتم: علم.

نهم: دین.

دهم: شمشیر.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن طیلسان، دلیل جاه و بزرگی است. اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل است که با خلق سخاوت کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که طیلسان او بسوخت، دلیل که از او عزیزی بمیرد. اگر بیند که طیلسان او جون طیلسان پادشاه شد، دلیل مصیبت بود.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن طیلسان به خواب، دلیل امانت است و قوت دین.

اگر بیند که طیلسان پاکیزه داشت، دلیل که دیدنش قوت بود و توفیق یابد در امانت گذاردن. اگر طیلسان چرکین بیند، تاویل به خلاف این است و دیدن طیلسان، دلیل فرزند است.

اگر طیلسان خود را سفید بیند، دلیل بر فرزند مصلح کند. اگر سرخ بیند، دلیل که فرزندش معاشر بود. اگر سیاه بود و بیننده عالم است، فرزند او قاضی یا خطیب گردد.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب لباس ، تعبیر خواب چادر ، تعبیر خواب شستن لباس

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دکمه بازگشت به بالا