تعبیر خواب

تعبیر خواب خروس – کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

4.5/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب خروس – مفهوم دیدن خروس جنگی در خواب چیست؟

تعبیر خواب خروس - کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خروس – کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خروس چیست؟ دیدن خروس در خواب نمادی از مردانگی ، غرور ، شجاعت ، گستاخی و تکبر است. بیانگر این است که شما یا کسی ، با کمترین میزان توجه به دیگران ، خودنمایی می کنید. برای مطالعه مطالب بیشتر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب خروس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

معبران در مورد این خواب گویند:

بیشتر تعبیر خروس بر بنده وبندزاده افتد.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن خروس در خواب، به خطیب تعبیر میشود.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‌اید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که تبدیل به خروس شد، مؤذن خواهد شد. همچنین خروس در خواب، به مردی با جرأت و خوشصدا تعبیر میشود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماکیان وخروس زیادی نعمت باشد

در سر زمین رویاها آمده:

خواب خروس : 1- شروع یک ماجرا 2- تکبر

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن خروس : به شما شک خواهند کرد

 

تعبیر خواب خروس - کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خروس – کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خروس رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌دهد.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب گربه ، دیدن بچه گربه در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب کشتن خروس

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که خروسی را سر میبُرد، به ندای مؤذّن جواب نمیدهد

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

در سر زمین رویاها آمده:

یک خروس را می کشید : دچار مصیبت می شوید .

 

تعبیر خواب خروس جنگی

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانه آن است که به ثروت اندک خود ، قانع و خرسند خواهید بود .
 • دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .

 

تعبیر خواب خروس - کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خروس – کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب صدای خروس

از دیدگاه روانشناسی یونگ

شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که بانک خروس می‌شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند

آنلی بیتون می‌گوید:

 • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.
 • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب خرگوش ، دیدن خرگوش در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب حمله خروس

ازدیگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن جنگ خروسها، به تفرقه و درگیری بین مسلمانان تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانواده خود را ترک می گویید .
 • دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

در سر زمین رویاها آمده:

جنگ خروس : آشوب و ناکامی بزرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

گرفتنش خروس : پیروزی و موفقیت

ابن سیرین می گوید:

 • اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.
 • اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.
 • اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

 

تعبیر خواب خروس - کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خروس – کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب شنیدن صدای خروس

آنلی بیتون می گوید:

 • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .
 • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .

در سر زمین رویاها آمده:

صدای خروس را می شنوید : شانس بزرگ

لوک اویتنهاو می گوید :

شنیدن آوای خروس : دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه میکنند

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب کانگورو ، مفهوم دیدن کانگورو در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خروس لاری

معبران می گویند:

خروس لاری بلند قامت و لخت یعنی بدون بال و پر حاوی پیام و خبری خوش است.

منوچهر مطیعی می گوید:

خروس هایی با نژاد لاری و یا قدبلند در اینجا منظور با پاها و پر و بال کشیده و بلند نحس و شوم است و بسته شدن بخت دختر و پسر جوان و یا طلاق و جدایی زن و شوهر جوان

علامه طباطبایی می گوید:

 • اگر مردی خواب یک خروس لاری بزرگ و سرخ رنگ را ببیند تعبیر جنگ و دعوای بی اساسی است که خودش به راه می اندازد در واقع این حیوان خانگی بیشتر نماد شرارت ظلم کردن و یا داد و فریاد میباشد
 • اگر زنی در رویای خود خروس لاری و مخصوصا با رنگ خونی و قرمز ببیند به نشانه ی ظلمی است که همسر و یا معشوقش به او میکند

 

تعبیر خواب خروس - کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خروس – کشتن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خروس

تعبیر گران می گویند:

خوردن گوشت خروس در خواب نیکو نیست و اگر کسی ببینید گوشتش را میخورد مبتلا به رنج و غم خواهد شد

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب قورباغه ، معنی دیدن قورباغه در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب خروس سیاه

حضرت امام صادق می فرماید:

دیدن خروس با رنگ تیره (مشکی) در خواب های ما به نشانه ی غم رنج بیماری است

جابر مغربی می گوید:

اگر مردی خواب ببییند خروس بزرگ و سیاهی را نگداری میکند دلیل بر اینکه در روزهای اینده با همسر خود وارد یک بحث لفظی شدید میشود

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا