تعبیر خواب

۳۶ تعبیر خواب گاو – دیدن انواع گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

3.4/5 - (9 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب گاو آشنا کنیم. حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند. برای مطالعه تعابیر بیشتر در رابطه با تعبیر خواب گاو با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاو از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.

دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید.

خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.

دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید

دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است

دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود

دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر

بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.

گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد.

گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.

خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.

 

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد:

گاو نر:

واکنش‌های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می‌کشانند، اگر با آن‌ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می‌شوند و اگر بکوشیم با آن‌ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می‌برند.این انگیزش‌های غریزی ممکن است خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می‌کنند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده‌اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.

گاو نر مهاجم:

اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

گاو نر کشته شده:

کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص.

اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده : احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند.

سواری بر گاو نر:

احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می‌کند.

گاو ماده:

تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند.

دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند.

اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک گاو : گاوهای عالی و سودمند
 • گاو به آرامی می چرد : مراقب اقدامات و معاملات خود باشید
 • گاوها در حال شخم زدن با گاو آهن : پول فراوانی نصیب شما می شود .
 • یک گاو در حال علف خوردن : یک شادی بزرگ
 • گاوها می دوند : دشمنان ایجاد دردسر می کنند
 • گاوها از یک تپه بالا می روند : ناکامی در عشق
 • گاوها با یکدیگر جدال می کنند : دشمنان بسیاری دارید
 • گاوهای خوابیده : دوستانتان را از دست می دهید .
 • گاوهای بدون شاخ : پیشرفت قابل توجهی در کار حاصل می کنید
 • در یک کنکور کشاورزی یک گاو را به نمایش میگذارید : به شما پاداش داده می شود
 • یک گاو در حال مبارزه : خوشبختی در فامیل
 • یک گاو که می دود : یک راز برملا می شود
 • یک گله گاو در حال آب خوردن : علامت از دست دادن یک چیز مهم
 • یک گاو تنها در حال آب خوردن : شانس

 

تعبیر خواب گاو ماده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.

اول: فرمانروائی.

دوم: مال.

سوم: بزرگی.

چهارم: ریاست.

پنجم: سال نیکو.

ششم: منفعت بسیار.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن گاو ماده در خواب، بر سال دلالت دارد؛ گاو مادهی چاق و فربه بر سالی پربرکت و باثمر، و ماده گاو لاغر بر سالی خشک و بیبرکت دلالت دارد. اگر کسی دید که از گوشت ماده گاو میخورد، بر ثروت و مکنت و اقتدارش افزوده میشود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.

اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاو نر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید.اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که گاوهای نر بسیار دارد، به شرط شایستگی، به او مسؤولیتی داده میشود و اگر کسی ببیند که بر پشت گاو نری سوار است، خیر و برکتی به او میرسد و اگر کسی در خواب ببیند که گاوی به دنبال او صدا میکند، به سفر دوری میرود و اگر کسی ببیند که گاوی او را کشته است، به سمت هلاکت و نابودی پیش میرود. همچنین دیدن گاو نر، به نزاع و فتنه یا کمک نمودن به انجام عملی سنگین دلالت دارد؛ به ویژه، اگر بینندهی خواب کشاورز باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده است، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک گاو نر شما را تعقیب می کند : یک هدیه پر ارزش بزودی دریافت می کنید

شما خود را در مقابل یک گاو نر قرار می دهید : یک دوره شانس شروع می شود

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ذبح کردن، تعبیر خواب گرگ، تعبیر خواب گربه

 

تعبیر خواب اعضای بدن گاو

●استخوان

دیدن استخوان گاو در خواب نشان دهنده بی توجهی پدر به کودک است و بیانگر این است که پدر به نیازهای فرزندانش بی توجه است.

● سر

دیدن خواب سر گاو نشان دهنده خشونت است و شاید به این معنی است که برخی می خواهند به شما آسیب بزنند. پس مراقب باشید

● پوست

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی می‌شوی (زمانی که امیران و فرماندهان لشکر پادشاه در کارهای بسیاری اختلاف می‌کنند).

● شاخ

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، یـعـنـی مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگتر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یـعـنـی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری .

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.

● کله

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کلۀ گاو را می‌خوری، یـعـنـی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاوی داری که سه تا سر دارد، یـعـنـی «غلام» تو سه سال برای تو کار می‌کند.

● پاچه

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پاچۀ گاو خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاوسواری

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

خواب گاوسواری و هدایت یک گاو نشان می دهد در آینده به رهبری بزرگ و پر قدرت تبدیل خواهید شد.

خواب گاو سواری بر روی یک گاو نر ، اگر گاو مطیع و فرمانبر است نشانه آنست که در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر از گاو پائین بیائید نشانه آنست که موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید .

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید.

اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید و اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می‌دهی.

 

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی

لوک اویتنهاو می گوید::

گاو چاق: خوشبختی نزدیک

گاو لاغر: قیمت بالا

در سرزمین رویاها آمده:

یک گاو چاق : 1- شانس شما بیشتر می شود 2- دوره فراوانییک

گاو لاغر : 1- شانس شما کمتر می شود 2- دوره کمبود

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب دوشیدن شیر گاو

معبران می گویند:

اگر در خواب ببینید که شیر گاوی را می‌دوشید، تعبیر آن است که سلامت شما برقرار خواهد شد. اگر بیمار هستید حالتان بهتر خواهد شد یا بطور کلی سلامت عمومی شما بهتر می‌شود.

بعلاوه این خواب نمادی از بارداری است. می‌توانید منتظر باشید تا خبر بارداری کسی به گوشتان برسد یا حتی ممکن است خودتان باردار شوید.

همانطور که می‌دانیم فقط گاو باردار توانایی تولید شیر را دارد و به همین دلیل دیدن چنین خوابی نمادی از بارداری به شمار می‌رود. اگر پیش از این به دفعات سعی کرده‌اید که بچه دار شوید و این اتفاق رخ نداده است، حالا باید بدانید که به زودی خبرهای خوبی در راه خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که شیر گاو به وسیله دستگاهی دوشیده می‌شود، تعبیر آن است که بارداری یا اندام‌های زنانه شما در معرض قرار دارد. در این بازه زمانی بیشتر از خودتان مراقبت کنید و از قرار گرفتن در موقعیت‌های پرتنش خودداری کنید.

شاید هم می‌ترسید به دلیل سختی هایی که برای بچه دار شدن تجربه کرده‌اید قادر نیستید طعم مادر شدن را بچشید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گاوها آماده شیر دادن هستند ، نشانه رسیدن به تمامی امید هاست .

 

تعبیر خواب جنگ با گاو (لگد زدن گاو)

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یعنی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، بیانگر این است که در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.

اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، به زن خودت خیانت می‌کنی.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر گاو وحشی، مردی ثروتمند می‌باشد.

اگر ببینی گاو وحشی را گرفته‌ای، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی. اگر ببینی گاو وحشی شکار کرده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

اگر ببینی گوشت گاو وحشی می‌خوری، یـعـنـی قوت و بهره‌مندی به دست می‌آوری.

در سرزمین رویاها آمده:

یک گله گاو وحشی : افتخار بزرگی کسب خواهید کرد

جگر گاو نر وحشی : خطر شکست بزرگ در کار

 

تعبیر خواب کشتن گاو

معبران می گویند:

کشتن گاو در خواب نماد قدرت و عظمت و خشم شماست. این خواب نشانه ای است که شما برای داشتن زندگی بهتر دست به هر کاری می زنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن گاو : کسب در آمد

در سرزمین رویاها آمده:

شما گاوها را می کشید : ثروت

 

تعبیر دیدن گاو در طویله

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گوشت گاو

لوک اویتنهاو می گوید :

گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافیان

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت گاو پروار و چاق می‌خوری، یـعـنـی در آن سال از ترس و دلهره ایمنی پیدا می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.

اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، بیانگر این است که از ترس و بیم در امان می‌مانی

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، یـعـنـی شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.

گوشت گاو می خورید : یک زندگی راحت و بدون دردسر مالی در پیش دارید

در سرزمین رویاها آمده:

گوشت گاو سرخ کرده : یک زندگی دلپذیر

گوشت گاو بخته : غرق در یک غم بزرگ خواهید شد .

گوشت گاو را در آب جوش می اندازید : راه لذت بردن از زندگی را پیدا می کنید .

شما بیشتر از آنچه می توانید بخورید گوشت گاو دارید : شما هرگز پولدار نخواهید شد .

گوشت گاو می خرید : در بازی برنده خواهید شد .

گوشت گاو خام می خورید : مرگ بسیاری نزدیک است .

آب گوشت می خورید : خوشبختی طولانی

گوشت گاو بدور می ریزید : خطربزرگ شما را تهدید میکند

یک گاو در یک حادثه کشته می شود : ناخوشی و ناتوانی

 

تعبیر خواب گاو دشتی

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن گاو دشتی به خواب، دلیل مردی توانگر است. اگر بیند گاو دشتی را شکار بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر که بچه گاو دشتی بگرفت، دلیل که او فرزندی آید. اگر بیند گوشت گاو دشتی خورد دلیل که دولت و قوت یابد.

 

تعبیر خواب گاو سه سر

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاو میش

محمد ابن سیرین بصری گوید:

گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن گاومیش در خواب، ممکن است به کوشش و تلاش و خسته شدن دلالت داشته باشد و ممکن است نشانهای از خیر نیز، باشد

 

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد.

اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است.

اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید

در سرزمین رویاها آمده:

گاو می خرید : پولدار خواهید شد

گاو می فروشید : بسیار احتیاط کنید وقتیکه روزی پول معامله می کنید

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گاو حامله

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.

 

یوسف نبی مب فرمایند:

پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

آنگاه پس از آن سالی فرا می‏رسد که به مردم در آن [سال] باران می‏رسد و در آن آب میوه می‏گیرند. سوره یوسف آیه «۴۹»

دیدن ماده گاو زن خوب بود

دیدن گاو فربه آنسال خوب می گذرد

دیدن گاو لاغر سال گرانی وکمی غله

دیدن گاو ماده آنسال به فراخی بگذرد

 

تعبیر خواب اسکلت گاو

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن اسکلت گاو بیانگر این اسـت کـه مادرتان یا شکلی از مادرتان «مثل دایه» در زندگی بیداری، فاقد احساسات اسـت. او پاسخگوی نیاز‌های شـما نیست. دیدن یک گله گاو، بیانگر این اسـت کـه نیاز بـه تعلق دارید. خواب دیدن این‌کـه شـما گاوی را میدوشید، بیانگر این اسـت کـه مشتاقید و انگیزه دارید کـه سخت کار کنید.

 

تعبیر خواب اعضای بدن شبیه گاو

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی مثل گاو دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو شده است، یـعـنـی «پادشاه» می‌شوی

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب یک گاو آرام

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

اگر در خواب گاوی بسیار آرام ببینید، تعبیر آن است که شاید احساس می‌کنید کسی شما را کمی محدود کرده است. شاید شغل شما آنچنان سخت و خسته‌کننده است که نمی‌توانید استعدادهای خود را از طریق آن شکوفا کنید.

شاید بخش مهمی از زندگی شما به افرادی وابسته است که شما را محدود می‌کنند و به همین دلیل می‌ترسید که در برابر آنها بایستید و با آنها مبارزه کنید.

 

تعبیر خواب گاوی در حال زایمان

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

این خواب نمادی از خبرهای خوشایند و خوشبختی در تمام جنبه‌های زندگی شما است.

شما در کارهایی که شروع کرده‌اید موفق خواهید بود و هرکجا که می‌روید، خوشبختی به دنبال شما خواهد آمد.

اکنون دوران خوبی برای شروع یک کار جدید و کار کردن روی چیزی است که مدتهاست در آرزوی آن به سر برده اید.

بعلاوه، خوشبختی و صلح و آرامش جاری در زندگی خانوادگی و روابط دوستانه شما نیرومندتر و صادقانه تر از قبل می‌شود. درمجموع، دیدن گاو در حال زایمان در خواب نمادی بسیار مثبت است.

 

تعبیر خواب گاو و گوساله

معبران می گویند:

دیدن گاو و گوساله درخواب بیانگر این است که شما دوست دارید بچه دار شوید. شاید در زندگی واقعی در مورد این مسئله صحبت کرده‌اید یا شاید به آن فکر می‌کنید و آرزوی قلبی شما محقق شدن این رویا است.

 

تعبیر خواب گاو مرده

معبران می گویند:

دیدن گاو مرده در خواب تعبیری منفی دارد. شما در به پایان رساندن کارهای خود با شکست روبه‌رو می‌شوید و حتی ممکن است ماجرای ناخوشایندی را تجربه کنید.

شاید کسی یا چیزی رویاهای شما را برهم بزند یا شاید مدتی بدشانسی بیاورید. دیدن گاو سلاخی شده در خواب نمادی از یک نوع فاجعه یا مصیبتی است که به بار خواهد آمد.

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب یک گله گاو

مولف می گوید:

دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید در زندگی واقعی خود عضوی از یک گروه یا اجتماعی خاص باشید. شاید همیشه خود را غریبه احساس می‌کردید و خودتان را تنها می‌دیدید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک گله گاو : خوشبختی در کار

یک گاو در چراگاه : بزودی به موقعیت بالاتری دست می یابید

 

تعبیر خواب گاوی در حال علف خوردن

معبران می گویند:

علف خوردن گاو در خواب به این معناست که در دوران پیش رویتان بخت و اقبال زیادی به شما روی می‌آورد.

دیدن گاوی در حال علف خوردن در خواب با پیشرفت و دارایی‌های مادی در ارتباط است.

 

دیدن خواب گاو ایستاده

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خواب گاو ایستاده نشان دهنده زندگی مرفه و ثروت زیاد است. همچنین نشان می دهد که شما خسته شده اید و نمی توانید با کسی ارتباط برقرار کنید.

 

دیدن خواب گاو پرنده

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن گاو پرنده در خواب نماد آزادی است و به این معنی است که شما سعی می کنید منحصر به فرد باشید.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای گاو

مولف می گوید:

شنیدن صدای گاو بیانگر این است که به زودی برای شما شانس و اقبالی خوش رقم خواهد خورد . به شما خبر خوشی خواهد رسید تلاش برای رسیدن به هدف را فراموش نکنید .

 

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گاو – دیدن گاو در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب صحبت کردن گاو

معبران  غربی می گویند:

دیدن خواب صحبت کردن گاو به معنی پیامی است که کسی سعی دارد به شما برساند. سعی کنید بر روی نکته ای که گاو می گوید بیشتر فکر کنید.

 

تعبیر خواب گاو های رنگی

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

خواب گاو های رنگی بستگی به رنگ گاو دارد.

به عنوان مثال گاو سفید در خواب نشان دهنده ناب بودن است

 

تعبیر خواب گاو سیاه نر

ابن سیرین:
اگر کسی خواب ببینید گاو سیاهی را خریداری می کند دلیل بر اینکه بزودی خودش و یا یکی از دوستانش ازدواج می کند.

اگر کسی خواب ببینید گاو بزرگ و سیاهی را می زند دلیل بر اینکه از همسرش جدا شود و دچار گرفتاری مالی شود.

اگر در خواب ببینید بر گاو نری با رنگ سیاه سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید.

تعبیر خواب گاو قهوه ای

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

گاو قهوه ای در خواب نشانه ثروت و پول است.

 

تعببر خواب گاو قرمز

از دیدگاه روانشناسی یونگ:

دیدن خواب گاو قرمز نماد احساس و شور عاشقی است.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۱۲ دیدگاه ها

 1. سلام خداقوت من روزاول عیدکه شب اش ساعت ۷:۲۰ دقیقه بایستی سال تحویل میشدیک گاوسیاه وچاق وشاخ هم داشت دیدم اول باهم خوب بودیم داشتیم یه جای میرفتیم وحرف هم میزدیم انگارنزدیک خانه عمه ام وبعدایه جای دیگه ودیدم داره بهم حمله میکنه ومنوشاخ میزنه لطفا تعبیرش چیه باتشکر

  1. سلام سارای عزیز
   البته عید صبح بود. گاو سیاه نشانه همسر هست، که بسته به شرایط به معنای ازدواج یا طلاق و دعوا و مشاجره است و خواب شما بر تشنج با همسر یا یک مرد دلالت دارد

 2. آبیاری می کردم درزمین پدریم، چوپان چهار تا گاو بودم، گاو شاخ دار باهام حرف می زد و گفت که بهش بگو که کمکت بکنه نمیدونم کی.
  از ده سالگی با هیچ حیوانی سروکار نداشتم

 3. سلام. من یه دختر مجرد هستم خواب دیدم سینه‌هام پر شیر شدن و به یه گاو نر بالغ که مادر نداشت از سینه راستم شیر میدادم. خیلی ازش میترسیدم ولی چون دلم براش میسوخت بهش شیر میدادم. یه گاو دیگم بود اونم بالغ و نر بود و وقتی به اون‌یکی گاو شیر میدادم عصبی میشد و میخواست به اونم شیر بدم. ولی ازش خیلی بیشتر میترسیدم و با اینکه گرسنش بود و دنبالم میومد نتونستم شیرش بدم. ازشون میترسیدم ولی خیلی هم دوستشون داشتم. ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین.

 4. سلام من خواب مسجدی رو دیدم که تو روستامون هس البته الان تخریب و بازسازی شده ولی من قبل بازساختشو دیدم ،تو مسجد مجلس عزای امام حسین(ع)برگزار بود در اونجا یک شخص ناشناس که کنارش هم دو تا گاو بود هم خودش و هم گاوها اشک میرختن واو میگف بخاطر امام این گاوها اشک میریزن در همین حین حضار در مجلس که اکثرا هم میشناختم شروع به خنده ومسخره کردن و حتی به امام حسین(ع) هم توهین میکردن و من داد زدم احترام امام نگه دارین و توهین نکنید مجلس یه لحظه ساکت شدن ولی دوباره شروع به خندیدن کردن.

 5. سلام وقت بخیر
  من دیشب(۱۱آبان) یه خوابی دیدم ممنون میشم اگر تعبیرش رو بهم بگید.
  خواب دیدم در حال کندن پوست گاوی هستم که خانمم سرش رو بریده، نمیدونم قربانی بود یا نه، خیلی بی سلیقه داشتم این کارو میکردم، خانمم هم پیشم بود، گاو نیمه جون بود و کاملا نمرده بود ولی من داشتم پوستشو میکندم، من خواستم با یه چاقوی بزرگ سرشو جدا کنم که جونش دربیاد و عذاب نکشه، وقتی رفتم سمتش دیدم اون گاو تبدیل به خانمم شده ولی گاوی درکار نیست، بهش گفتم فدات بشم ببین داری عذاب میکشی بیا بکشمت که راحت بشی، همین لحظه از خواب پریدم

 6. با عرض سلام و وقت بخیر
  من دیشب خواب می دیدم که یه گاو چاغ و فربه در حال خوردن برگهای درخت هست که یهو یه چیزی شبیه کرگدن که مثل کرگدن تک شاخ بود به گلوی گاو ضربه زد و دوباره کمی عقب رفت و دوباره با سرعت بیشتر ضربه دوم رو به گردن گاو زد هرچند که من از پا افتادن گاو رو ندیدم ولی به نظر می رسید که گاو تسلیم شده بود که یهو از خواب بیدار شدم و دیدم ساعت یک و نیمه شبه
  ممنون میشم تعبیر این خوابو بفرمائین

 7. با سلام من دختر مجردی هستم که دیشب نزدیک صبح خواب دیدم گله ای گاو سیاه رنگ از رودخانه ای که در نزدیکی منزلمون هست در حال عبورند و من هم در اون رودخانه هستم استرس از گاو ها هم دارم که اون ها چطوری از رودخانه رد میشوند و نگران بودم که به من نزدیک نشوند چون من از گاو در بیداری وحشت بسیار دارم.و دیگه اینکه هوا خیلی روشن نبود و دسته ای از پرنده های سیاه هم بالای رودخونه در حال پرواز بودند و من بین گله گاو ها و دسته پرنده ها که همگی تیره بودند در میان رودخونه بزور خودمو کنترل کرده بودم.ممنون میشوم برام تعبیر کنید خوابمو.

 8. با سلام من دقیقا نیم ساعت۶:۳۰صبح داشتم خواب میدیدم یه گاو یه بچه هم داره میرم نازش میکنم بعد ک میام اینور خون دماغ میشه همه منو مقصر میدونستن ولس به روم نیاوردن خودمم بیشتر مقصر میدونستم که خون دماغ شده😭

 9. سلام من ی گاو دیدم تو چاه که داشت گوساله زایمان میکرد هر دو را از آب چاه نجات دادم با اینکه کسی می‌گفت نمیتونی زورش
  تعبیرش چیه

 10. با عرض سلام
  من که مجردم و‌یک دخترم ،دیشب که شب جمعه هم بود خواب دیدم که ده گاه سیاه نر توی حویلی ما است و یک گاه سیاه داره همه گاوهای نر را های سیاه رو میخوره یهو شوهر خالم میاد توی حویلی من همین گاو را میگم که ببر ولی هیچ پولی نده من واقعا تعجب کردم امیدوارم که برام تعبیر کنید

 11. سلام یه خواب عجیب دیدم تو رو خدا تعبیرشو بهم بگید
  دیدم چندتا گاو تو زمینمون بودن که متعلق به ما بودن من میگفتم خیلی گرسنه شونه داخل یه زمینی که همش سبزه بود و گیاه، ولی من براشون سیرابی (گوشت) میبردم و اونا میخوردن یکی از گاوا یه گاو غول پیکر و سیاه بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا