تعبیر خواب

تعبیر خواب خرچنگ – دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

4.6/5 - (16 امتیاز)

تعبیر خواب خرچنگ و معنی خوردن خرچنگ در خواب

تعبیر خواب خرچنگ چیست؟ خرچنگ‌ها از خانواده سخت پوستان هستند. شکمشان کاملاً در زیر بدنشان پنهان است. روی بدن از پوسته‌ای سخت پوشیده شده‌ است. و دیدنش  در خواب بیانگر پشتکار و سرسختی شماست. شما ممکن است خیلی وابسته و متکی باشید. در ادامه تعابیر دیگر خرچنگ را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای مطالعه تعابیر آن با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب خرچنگ - دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرچنگ – دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرچنگ

ابن سیرین می گوید:

خرچنگ در خواب مردی است یا اصولا شخصی است بدگهر و دون همت و کینه توز و همان طور که از شکلش مشهود است چندین دست و پا دارد. این دست و پای متعدد در خواب های ما بدهکاری خرد خرد است. کشتن خرچنگ در خواب خوب است چون پیروزی بر مشکلات تعبیر می شود. اگر در خواب از خرچنگ نترسید بهتر از این است که بترسید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی بیند خرچنگی داشت، دلیل که دوستی یابد خوش طبع و سازگار که از آن نیکوئی یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خرچنگ در خواب گرفتاری دست و پاگیر است از آن نوع گرفتاری ها که هر طرفش را درست می کنید طرف دیگرش خراب می شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

خرچنگ درخواب، مردی بدخوی دون همت و کینه دار بود.

اگر ببینی که خرچنگ داری، یـعـنـی دوست خوش‌طبع و سازگاری پیدا می‌کنی و به تو خوبی می‌کند.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب خرچنگ : ناکامی در کار و عشق

 

تعبیر خواب خرچنگ - دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرچنگ – دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خرچنگ

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانه آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که گوشت خرچنگ می خورید خوب است چون پول و مالی نصیب شما می شود که متعلق به دشمنی بد خواه است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که گوشت خرچنگ میخورد، دلیل که به قدر آن از کسی مال حاصل کند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که گوشت خرچنگ می خورد، دلیل که او را به قدر آن ازجائی مال حاصل شود به سبب شغل دون.

در سر زمین رویاها آمده:

خرچنگ می خورید : ثروت در فامیل

دشمنان خرچنگ می خورند : مخالفات قصد نابود کردن شما را دارند .

دوستان خرچنگ می خورند :فقط یک دوست وفادار دارید .

بستگان شما خرچنگ می خورند :ناکامی پشت ناکامی .

 

داستان

شخصی به نزد “ابراهیم کرمانی” رسید و به ایشان گفت خواب دیدم تعداد زیادی از خرچنگ های سبز رنگ به خانه ی ما آمده اند و من و همسرم برای آن ها غذا میریختیم بعد از اینکه غذاها را خوردند ناگهان یکی از آن ها به فرزند من که در اتاق بغل خواب بود نیش زد تعبیرش چیست؟

“ابراهیم کرمانی” پاسخ داد ، نیش زدن خرچنگ سبز در خواب به نشانه ی ضرر و یا ضربه ای است که دوست قدیمی یا صمیمی به ما وارد میسازد

 

تعبیر خواب کشتن خرچنگ

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی خرچنگ را کشتی یا از خودت دور کردی، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با شخصی بداخلاق و پست و کوته‌ فکر قطع می‌کنی

 

تعبیر خواب خرچنگ - دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرچنگ – دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن خوراک خرچنگ

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانه آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانه آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت.

 

تعیبر خواب خرچنگ در آب

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانه آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد .

تعبیر خواب خرچنگ مرده

امام صادق (ع) می فرماید:

  • خرچنگ های مرده در خواب های ما به تعبیر زیاد شدن روزی و یا برکت است
  • اگر کسی در خواب خود خرچنگ مرده ای را ببیند به نشانه ی این است که در کار او گشایشی حاصل میشود برای پسرها و یا جوانان بیکار دیدن چنین خوابی به نشانه پیدا مردن یک شغل مهم و یا دولتی است
  • اگر دختر و یا زنی خواب خرچنگ های مرده را ببینید به نشانه ی این است که همسرش را در امور مختلف زندگی بیشتر از قبل یاری میکند بهتر شدن و سفت تر شدن پایه های زندگی معنی خرچنگ مرده در خواب است

 

تعبیر خواب خرچنگ - دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خرچنگ – دیدن خرچنگ مرده در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خرچنگ سفید

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن خرچنگ با رنگ سفید در خواب، بر سه وجه است.

اول: فرزند و مال

دوم: دوست، که به جای فرزند بود

سوم: علم

معبران اسلامی نوشته اند:

خرچنگ های سفید در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می کند.

 

تعیبر خواب خرچنگ سیاه

حضرت یوسف (ع) می فرمایند:

خرچنگ های سیاه در خواب به نشانه ی غم رنج و یا از دست دادن همسر میداند مبتلا شدن به بیماری های گذرا و موقت از دیگر معانی همین رویا است

 

تعبیر خواب خرچنگ قرمز

تعبیر گری می گوید:

خرچنگ های قرمز در خواب برای زنان و دختران به نشانه ی ضرر و یا زیان روحی از طرف جنس مخالف است به بازی گرفتن احساسات و عواطف دختران توسط پسرهای ناباب معنای خواب خرچنگ سرخ یا قرمز است

 

تعابیر مرتبط

تعبیر خواب عقرب ، تعبیر خواب مارمولک ، تعبیر خواب خفاش

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا