تعبیر خواب

تعبیر خواب گریه کردن – اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟

4/5 - (6 امتیاز)

تعبیر خواب گریه کردن و اشک چیست؟

تعبیر خواب گریه کردن - اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گریه کردن – اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گریه کردن چیست؟ گریستن یا گریه کردن یکی از واکنش های رفتاری است. توجه شود که گریستن با تولید اشک متفاوت است. و به همین دلیل تعبیری متفاوت دارد. گریستن در خواب به بیان معبرین اسلامی تعبیری بر شادمانی خواهد داشت گریه کردن یا هق هق کردن نشانه ای از رخ دادن حادثه ای خوش به بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب گریه کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر در خواب ببیند نخست گریه کرد و پس از آن خندید، اجلش فرارسیده است . در قرآن کریم آمده: وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَکَ وَاَبْکَى-وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْیَا _ و اینکه او است که اسباب خندیدن و گریستن را فراهم کرده – و این که او است که می‌میراند و زنده می‌کند

آنلی بیتون می گوید:

گریه کردن در خواب ، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد .

دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

لیلا برایت می گوید:

گریه کردن در خواب، نشانه‏ى خوشى‏ها است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گریه کردن در خواب با صدای بلند همراه با پوشیدن لباس سیاه و پاره کردن یقهی لباس بر غم وغصه ناراحتی دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

گریه : دلداری ، تسکین

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گریه کردن زن باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم.

 • یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم.
 • اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است .
 • چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد.
 • اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکند خبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت. نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم.
 • اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینید که گریه می کنید : خوشیهای بزرگ در پیش اند

به اتفاق خانواده گریه می کنید : شادی و لذت

شما غمگین هستید و تنهائی گریه می کنید : لذاید فراوانی نصیب شما می شود .

 

تعبیر خواب گریه کردن - اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گریه کردن – اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گریه کردن برای بخشش

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌ای گریه می‌کنی یا اینکه در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر گریه به علت ترس از خداوند یا گوش دادن به قرآن یا به علت پشیمانی از گناه باشد، بر شادمانی، خوشحالی و از بین رفتن غم و غصه دلالت دارد.

 

تعبیر خواب گریه بدون اشک

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گریه می‌کنی، ولی اشکی از چشم تو جاری نمی‌شود، یعنی دچار ضرر و زیان می‌شوی.

 

تعبیر خواب گریه کردن دیگران

در سر زمین رویاها آمده:

دوستان گریه می کنند : یک هدیه غیره منتظره دریافت می کنید .

اشخاص دیگر گریه می کنند : خبرهای بد ولی بی اهمیت

بچه ها گریه می کنند : خوشبختی وشانس

 

تعبیر خواب گریه و ناله کردن مرده 

محمد ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که ناله و زاری می‌کند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، بطوریکه:
 • اگر ببینی از سردرد ناله می‌کند، آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است.
 • اگر از درد دندان ناله می‌کند، در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است.
 • اگر از درد شکم ناله می‌کند، آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صداى ناله در خواب، به این معنا است که باید بیشتر مراقب‏ خود باشید.

لیلا برایت می گوید:

ناله کردن در خواب، بیانگر بدشانسى است.

 

تعبیر خواب گریه کردن - اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گریه کردن – اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گریه کردن مرده

شیخ طوسی می‌گوید:

در واقع حالت چهره و نوع گریستن و یا زار زدن مرده در خواب مهم است اگر در ابتدا او را خوشحال و شادمان دیدید و سپس شروع به گریه کردن کرد این خواب بد است و معنای خوبی ندارد اما اگر شما مرده ای را در خواب دیدید که فقط گریه میکند و شما نظاره گریه او هستید و قبل از گریه از وی حالات دیگری را مشاهده نکردید این خواب خوب است و معنای بدی ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کند خوب است و جای نگرانی نیست.

ادوارد می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببینید که یکی از خویشان و یا نزدیکانش مانند پدر برادر مادر و یا خواهر مرده اش گریه میکند دلیل بر ناراحتی غم اندوه و بیماری میداند که البته بسیار مورد اهمیت است نوع گریستن و یا زاری کردن از طرف مرده به چه شکل باشد.

 

تعبیر خواب گریه بر سر قبر

معبران می گویند:

اگر خواب ببینید که بر سر قبر کسی که در بیداری زنده است و شما خواب می بینید که مرده، نشسته اید و گریه می کنید، آن شخص در بیداری خانه می خرد و شما به شادی نزد او رفته و به او خرید خانه اش را تبریک می گویید.

اگر خواب ببینید که کسی که در بیداری مرده، سر قبر او دیگران نشسته اند و گریه می کنند، این تعبیر را دارد که آن مرده آمرزیده شده و دیگران از شادی روح آن مرحوم به وجد می آیند چون چنین شخصی آخرتی نیکو خواهد داشت.

 

تعبیر خواب گریه کردن دختر

گریه کردن دختر در خواب به تعبیر رسیدن شادی و خبر خوش از جنبه مادی و دنیوی تعبیر شده است. اگر خواب ببینید دختری که نمی شناسید برای شما اشک می ریزد، دنیا به شما رو آورده و سراسر زندگی شما پر از شادی و نشاط خواهد شد.

 

تعبیر خواب قطره اشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود،

اول: شادی و خرمی،

دوم: غم و اندوه،

سوم: نعمت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.

اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود.

اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند.

اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.

اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اشک سرد، بر خوشی و اشک گرم، بر غم و اندوه دلالت دارد. اشک ریختن در خواب، ممکن است بر تنهایی، بیکسی، غربت و یاد نمودن از خویشان دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

اشک : شادی ، نیکبختی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود

خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد .

 

تعبیر خواب گریه کردن - اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گریه کردن – اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب اشک ریختن دیگران

کتاب سرزمین رویاها

بچه‌ها اشک می‌ریزند: ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.

نامزد یا دوست شما اشک می‌ریزد: آرامش خاطر

بستگان شما اشک می‌ریزند: کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند.

 

تعبیر خواب بعض کردن (بغض گلو)

تعبیر گری می گوید:

اگر کسی در خواب از روی غم برای خود و یا دیگران بغض کند، در بیداری خبری خوش به او خواهد رسید که بسیار خوشحال خواهد شد.

اگر خواب ببینید که کسی در خواب بغض کرده ولی اشکی از چشمان او نمی ریزد، آن شخص آدمی خودخور است که بیهوده خود را آزار و اذیت می دهد و یا آدمی است که در دل شادی بسیاری دارد ولی این شادی را از دیگران مخفی می کند و نمی خواهد که دیگران بفهمند که او شاد است.

 

تعبیر خواب گریه کردن - اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب گریه کردن – اشک ریختن در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب گریختن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.

اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود.

 

تعیبر خواب گریستن

آنلی بیتون می گوید:

گریستن در خواب ، علامت آن است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ، علامت آن است که پس از جدایی غم انگیز ، با کسی آشتی خواهید کرد .

اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید .

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ، علامت آن است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد .

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن گریستن درخواب، دلیل شادی است از حق تعالی.

اگر دید که می گریست و اشک از چشم او نمی آمد، دلیل زیان است.

اگر دید بگریست و خون به جای اشک می آید، دلیل از کاری که گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

 

تعبیر خواب غم و اندوه “ناراحتی”

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن غم درخواب، دلیل خرمی است. اما اگر بیند که از غم رسته بود، دلیل غم است. اگر بیند که غمگین بود، دلیل خرمی است.

شما غمگین هستید : موفقیت شما حتمی است .

همسر شما غمگین است : موفقیت سریع در کارها

شما در یک موقعیت غمگینی بسر می برید : یک سرنوشت پرسعادت در انتظار شماست .

دیگران باعث غم شما میشوند : یک تغییر مهم که نتیجه آن فقط خوبی و بهبودی خواهد بود .

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسباب بازی ، تعبیر خواب اژدر ، تعبیر خواب استخر

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۸ دیدگاه ها

 1. سلام..تو خواب دیدم که توی سیاره ای هستم و زنگ زدم تا بیان منو از اونجا ببرن بعد دیدم کل دنیا و سیاره ها زمین ..ماه و مریخ و.. همه اندازه یه توپ شده بودن و من تو دستم میدیمشون و با خودم انتخاب میکردم که برم ببینم ماه چه جوریه و با دستم انتخاب کردم هم ماه و هم زمین رو رفتم بعد دیدن بلافاصله برگشتم جایی که بودم و گفتم نه اینا خیلی کوچیکن ..ممنون میشم تعبیرشو بگین

 2. خواهش میکنم تعبیر خوابمو بگین من یه دوره است به جدایی از همسرم فک میکنم شب عید فطر از خدا خواستم یکی از اولیا اله به خوابم بیاد و مصلحتمو بگه چیکار کنم همه مشورتا رو کردم بازم بلاتکلیفم بعد خواب دیدم امام خمینی تو حرم امام رضاس لباس سفید تنشه همون کلاه کوچک سیاه هم داشت سرمه به چشماش کشیده و چون اشک ریخته یه مقدار از سرمه از چشماش پایین ریخته و رد سرمه روی صورتش با اشک مونده تعبیرشو لطفا بگین خیلی نیاز دارم

 3. سلام.
  من خواب دیدم ب میگردم خونه صدای گریه. بچه خواهرم تو راهرومیاد. میرم بالا میبینم نوزاد تو بغل مادرم گریه میکنه مادر بزرگ خدابیامرزم هم پشت سر مادرم ایستاده. مادرم بچه رو جوری گرفته انگار میخواد از بالای راه و بندازه پایین ولی دلش نمیاد. من سریع می م بچه روازش میگیرم بغلم تا میگیرم مادرم میزنه زیر گریه.
  واینکه این دختر خواهرم الان ۵ سالست ولی تو خواب من ۳ ۴ ماهه بود

 4. منم خواب دیدم همه دایی و خاله هام اینا دورهم بودیم فقد گریه میکردیم همه هم ناراحت بودن خونه مامان بزرگم بودی
  بد یهو پسرداییم اومد داخل همه بغلش کردن و زار میزدن اونم هی میگف بخدا من تقصیری نداشتم
  میشه بگید تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا