تعبیر خواب

تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا

4.5/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب بیابان – دیدن صحرا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا
تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا

بیابان، نمادی از ناباروری (بی ثمری) ، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. زمین بیابان ممکن است استعاره ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. خواب دیدن اینکه شما در یک بیابان راه می روید، بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بد شناسی است. شما ممکن است از این رنج ببرید که به آبروی شما حمله می شود. در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب بیابان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.

اول: روزی و قسمت.

دوم: حیرت و سرگشتی.

سوم: عناد و رنج.

چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.

در مورد رویاى بیابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبیر جندان ناخوشایند نیست .

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن.

اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد.

اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود.

اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.

معبران نوشته اند:

بیابان قسمت و روزی است.

بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر فردی در خواب ببیند که در بیابان بود، دلیل کند که از سختی ها نجات یابد، فراخی بعد از تنگی، توبه از گناه، سود بعد از زیان و تندرستی بعد از بیماری بدست آورد.

تعبیر گران غربیی می گویند:

اگر رویابین‌ درخواب‌ کاروانی‌ را در بیابان‌ به‌ همراه‌ اعراب‌ و شترها ببیند، نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ رویابین‌ سفرهای‌ دراز به‌ سرزمین‌ها ناشناخته‌ خواهد داشت‌

در سر زمین رویاها آمده:

شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند .

در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد .

در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند .

به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان

دیگران در بیابان سفر میکنند :گرفتاری و دردسر

خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی :یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد .

یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید .

یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار شماست .

 

تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا
تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا

 

تعبیر خواب بیابان و صحرا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر کسی ببیند او را به اجبار به بیابان می برند،  تعبیر این است که از شر دشمنان ایمن می شود.
 • اگر ببیند در بیان جان میدهد یا میمیرد،  تعبیر این است که او را فرزندی اید،اگر زن ندارد ،خبری به او رسد.
 • اگر بیابان را تاریک و ترسناک دید،  دچار ضرر و زیان مادی میشود.
 • اگر کسی ببینید همراه با دختری زیبا روی در بیابان گرفتار شده است و طلب کمک دارد،  به فاراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده ی نزدیک را میدهد و در افراد متاهل زن مجبور به پیروی از خواسته ی شوهرش می باشد.
 • اگر کسی ببیند در بیابان با زن و یا دختری نزدیکی جنسی میکند،  تعبیر آن دروغ است که سخن چینان بنام او ببندند و عاقبت کارش به رسوایی بکشد.

 

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

منوچهر مطیعی تهرانی میی گوید:

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.

اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا
تعبیر خواب بیابان + تعبیر خواب صحرا

 

تعبیر گم شدن در بیابان

تعبیر گری می گوید:

گم شدن در بیابان: با کسی خصومت کند و بر او ظفر یابد و مرادش حاصل شود

 

تعبیر خواب دیدن مرده در بیابان

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسی مرده ای را در بیابان مشاهده کند نشانگر آن است که ریسک می تواند به موفقیت ختم شود،ولی نتیجه ی خطرناک داشته باشد

همچنین جمعی از معبران نیز دیدن مردگان در بیابان را به تعبیر سود و فایده بیان کرده اند

 

تعبیر خواب صحرا

معبران می گویند:

اگر بیننده خواب خود را در صحرایی بی آب و علف ببیند، زیان و خسارت است ولی اگر در بیابانی دید که وسیع و سبز و خرم است، از افراد بزرگ به او خیر و منفعت خواهد رسید.

اگر در صحرا از گیاهان بی ثمر مثل خار انباشته بود، فرمانروایی ظالم بر آن دیار حاکم خواهد شد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر درخواب صحرا بیند، دلیل خرمی باشد از قِبَل پادشاه، به قدر بزرگی صحرا.

اگر خود را درصحرائی بزرگ سبز دید، دلیل است که مقرب پادشاه شود. اگر برعکس بود، دلیل است با پادشاه ظالم صحبت نگاه دارد.

 

مطالب مشابه با تعبیر خواب بیابان

تعبیر خواب دشت ، تعبیر خواب باغ ، تعبیر خواب باغچه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام. خواب دیدیم تو یه بیابون از شدت تشنگی دنبال اب میگردم که تو بیابون با یه دوست قدیمی برخورد میکنم که لباس مشکی پوشیده و خییلیی ناراحته

 2. سلام
  من خواب میبینم که توی یه بیابونی هستم که دوروبرم همش بن بسته
  چه کار بدی میکنم که این بن بستا رو میبینم؟
  و تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا