تعبیر خواب

تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

3/5 - (2 امتیاز)

تعبیر دیدن ابلیس در خواب چه معنی و تفسیری دارد؟

 تعبیر خواب شیطان - معنی دیدن ابلیس در خواب
تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

دیدن شیطان یا دیو در خواب ، نشان دهنده ی بعد منفی و سایه های شخصیتی شماست . در واقع بعدی از شخصیت شما که انکار شده یا شما از آن آگاهی ندارید . رو به رو شدن با این سمبل در خواب ،این خواب میتواند بیانگر این معنا باشد که شما اخیرا ، افکار یا اعمالی داشته اید که باعث به وجود آمدن احساس گناه یا عذاب وجدان در وجود شما شده است .در ادامه با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

تعبیر خواب شیطان

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب شیطان : یک سفرپراز شادی در پیش دارید .
 • یک دختر جوان خواب شیطان ببیند : یک ازدواج خوشبخت در انتظار اوست .
 • یک شخص پیر و بیمار خواب شیطان ببیند : باید منتظر مشکلات فراوان باشد .
 • اشخاص فقیر خواب شیطان ببینند : یک مصیبت بزرگ درانتظار آنهاست .
 • بچه ها خواب شیطان ببینند : بیماری
 • شیطان شما را وحشتزده می کند : بدشانسی در عشق
 • با شیطان صحبت می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند .
 • با شیطان جنگ می کنید : خطر بزرگی شما را تهدید می کند .
 • شیطان شما را با خود می برد : یک فاجعه بزرگ در پیش است .
 • شما شیطان را زخمی می کنید : پول براحتی بدست می آورید .
 • شیطان شما را دنبال می کند و شما از او فرار میکنید : مورد تعقیب قضائی قرار می گیرید .
 • -شما شیطان را هنگام دعاکردن مشاهده می کنید : بر وسوسه خود غلبه می کنید .

تام چت ویندرا می گوید:

دیدن ابلیس در خواب، به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذت‌بخش و پر سود برسد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن شیطان در خواب، به عالمی بدعتگرا یا اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر میشود.

اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به رباخواری مبتلا میشود.

لوک اویتنهاو می گوید :

شیطان : جستن از خطر

حرف زدن با شیطان : اطراف شما پر است از افراد به ظاهر دوست

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای شیطان عبارتند از:

1 دیدار دشمن

2 فساد و تباهی در دین

3شهوت و هوی و هوس نفسانی

4 دوری از طاعت و بندگی خداوند

5 از انسان‌های درستکار دوری کردن

6 مصرف چیزی حرام

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است، یـعـنـی به انجام گناه و فساد مشغول می‌شوی.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن شیطان خلال دین باشد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده‌ای و او را شکست داده‌ای، تعبیرش این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.

 تعبیر خواب شیطان - معنی دیدن ابلیس در خواب
تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

تعیبر خواب دوستی و صحبت با شیطان

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی با شیطان ارتباط و مصاحبت برقرار کردی، تعبیرش این است که گناه بزرگی انجام می‌دهی.

اگر ببینی با شیاطین صحبت می‌کنی، یـعـنـی با دشمنان افراد درستکار متحد خواهی بود و خداوند شما را به خواسته‌هایتان نمی‌رساند، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّیْطَانِ لِیَحْزُنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَلَیْسَ بِضَارِّهِمْ شَیْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللَّهِ… _ نجوی تنها و تنها از ناحیه شیطان است تا کسانی که ایمان آورده‌اند اندوهگین شوند ولی هیچ ضرری به ایشان نمی‌زند مگر به اذن خدا… (مجادله-10).

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُواْ فَاِذَا هُم مُّبْصِرُونَ _ کسانی که پرهیزکاری پیشه کردند چون با پندار شیطانی برخورد کنند [شیاطین با آنها تماس بگیرند] (خدا را) یاد کنند و در دم به بصیرت آیند (اعراف-201).

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی همراه با شیطان غذا و نوشیدنی می‌خوری، یـعـنـی به گناه گرایش پیدا می‌کنی و از شیطان اطاعت خواهی کرد، ولی اگر بر خلاف این ببینی یـعـنـی به راه راست گرایش پیدا می‌کنی و از دستورات دینی پیروی خواهی کرد.

 

تعبیر خواب کشتن شیطان در خواب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

کشتن شیطان در خواب ، دلیل که نفس خود را قهر نماید و راه صلاح ورزد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب شیطان را بکشید ، نشانه آن است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قید و بند خود را ترک می گویید.

 

تعیبر خواب ابلیس (شیطان) به روایت معبرین

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ابلیس در خواب ، برای کشاورزان نشانه محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست .

برای ورزشکاران نشانه آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانه آن است که در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .

2- اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است که افراد بی قید و بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند . اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

دیدن شیطان نشانه نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .

اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانه آن است که به دام دشمنان می افتید . اگر عاشق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که به وسیله فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند .

 تعبیر خواب شیطان - معنی دیدن ابلیس در خواب
تعبیر خواب شیطان – معنی دیدن ابلیس در خواب

 

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنی بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بی شرم، که همه را بدی آموزد و شر و فساد.

اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دلیل که وی را به خیر صلاح میل بود.

اگر بیند که ابلیس را بر وی غلبه بود، دلیل است کمه به راه شر و فساد مایل بود.

اگر بیند که ابلیس او را نصیحت می کرد و وی را خوش می آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.

اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.

اگربیند که ابلیس را بر گردن غل نهاد، دلیل است که اهل دین و صلاح را رسد.

اگر بیند که ابلیس ضعیف و درمانده بود، دلیل است که علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که ابلیس رامطیع شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد.

اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر آن چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر آن چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید.

اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد.

اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید.

لوک اویتنهاو می گوید :

ابلیس : همراه بد، همراه ناجور

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ابلیس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.

اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.

اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ، نشانه آن است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.

اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ، علامت آن است که در برابر وسوسه های شیطانی تسلیم خواهید شد.

اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ، علامت آن است که هر گونه احساس محبتی که به دیگران دارید ، نادیده خواهید گر فت.

اگر در خواب احساس کنید می خواهید خود را از شر شیطان دور نگاهدارید ، نشانه آن است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانه خود را کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که می توانید منصفانه رفتار کنید.

 

میتوانید تعبیر خواب آسمان و  تعبیر خواب آتش را در این بخش مشاهده و مطالعه کنید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام
  من خواب دیدم که توی کوچمون دارم بازی میکنم فک کنم دختر عموم بود یا دختر خالم بود که داشتم باهاش بازی میکردم
  توی کوچمون پر از بچه بود خیلی زیاد بودن و اصلا نمیشناختمشون بعد یه سری بچه هایی بودن که لباسای عجیبی داشتن انگار لباسای نمایش تنشون بود ماسک هم داشتن لباساشون کهنه بود
  بعد من به داداشم گفتم چرا اینا اینجورین چقد لباساشون عجیبه
  داداشم هیچ واکنشی نشون نداد انگار صدامو نمیشنید
  بعد من دیدم که یه نفر داره نگام میکنه وقتی دیدمش دیدم بین بچه ها وایستاده داره منو نگاه میکنه
  لباساش عجیب بود شبیه لباسای دلقک بود لباساش کهنه بود و رنگ قهوه ای
  بهم گفت اهنگی که اون روز خوندی رو برام بخون( من چند وقت پیش یه خواب دیدم که باز دوباره توی کوچمونم دارم بازی میکنم و همون بچه هایی که تو این خوابم دیدم تو خواب قبلیم بودن من یه اهنگی داشتم میخوندم اهنگش تقریبا مثل اهنگ فیلم« فروزان »یا همون ملکه یخی بود اون قسمتی که مادرشون براشون یه اهنگ میخوند اهنگش شبیه اون بود من داشتم اون اهنگ رو میخوندم)
  بهم گفت اون اهنگ رو بخونم
  منم خواستم بخونم
  یه پسری از کنارش رد
  پسره کت و شلوار شیری رنگ تنش بود
  وقتی از کنار اون رد شد اون غیب شد
  من رفتم سمت پسره فهمیدم کیه
  پسر همسایمون بود از من کوچیکه
  رفته بود پیش داداشمو و دوست داداشم
  اسم پسره امیرحسین بود
  ازش پرسیدم گفتم امیرحسین تو نماز میخونی
  گفت اره
  منم به داداشم گفتم عا دیدی اون شیطان بود چون امیرحسین نماز میخونه از کنارش رد شد براهمون غیب شد
  دوباره داداشم هیچ واکنشی نشون نداد انگار صدامو نمیشنید
  بعد من رفتم خونه
  رفتم تو راه پله مامانم تو حیاط بود و ماشین بابابزرگمم تو حیاط بود و من اصلا به جلوی ماشین توجه نکردم و از کنار ماشین و مامانم رد شدم رفتم تو راه پله که برم خونه
  ولی برگشتم که به مامانم یه چیزی بگم که دیدم یه نفر روی ماشین جلوش دراز کشیده
  لباساش سفید بود موهاش فک کنم مشکی بود روی کاپوت ماشین بود پشتش به من بود
  دستشو گذاشته بود زیر سرش وقتی برگشتم نگاش کردم برگشت منو نگاه کرد
  وقتی دیدمش
  صورتش رنگش پریده بود لباش کبود بود انگار ابرو نداشت
  عین مرده ها بود فک کنم مرده بود و زن بود
  وقتی برگشت نگام کرد گفت اون اهنگ رو بخون
  وقتی خواستم بخونم خودش خوند خیلی صداش خوب بود خیلی خوب میخوند بعد چشمام داشت بسته میشد خوابم گرفت وقتی اون اهنگ رو خوند
  به مامانم گفتم مامان وقتی این اهنگو میخونه خوابم میگیره
  گفتم خوابم میاد میخوام برم بخوابم
  مامانم چیزی نگفت منم رفتم تو اتاقم که بخوابم
  وقتی رفتم تو اتاقم خواستم بخوابم دیدم اون زنه اونجاست گفت اهنگو بخون و خوندم و اونم با من خوند وقتی تازه شروع کرده بودیم داشتیم باهم میخوندیم من بازم چشمام داشت بسته میشد که یهو پاها به طرف بالا کشیده شد چشمامو که باز کردم دیدم زنه روبه رومه هیچ کاری انجام نمیداد وقتی نگاه میکرد و اون اهنگ و میخوند و منم همینطوری میخوندم و دوتا پاهام رو هوا به سمت بالا کشیده میشد ولی کسی نبود که بکشه
  و بی اختیار همینطوری داشتم اهنگ و میخوندم ولی ترسیده بودم بعد فهمیدم که وقتی این اهنگو میخونم اینطوری میشم برای همون گفتم پس بسم الله بگم و چندتا ذکر بگم
  وقتی داشتم میگفتم بسم الله هی بیشتر پاهام کشیده میشد جوری که تا کمر بلند شده بودم وقتی که کامل« بسم الله الرحمن الرحیم »رو گفتم یهو پاهام پرت شد وقتی پرت شدم زمین سریع بلند شدم رفتم تو حال بابابزرگم دراز کشیده بود
  انقد ترسیده بودم با نفس نفس زدن رفتم تو حال چند بار هم افتادم وقتی اومدم تو حال بابابزرگم پرسید که چی شده اون موقع تازه مامانم از تو حیاط اومد تو خونه
  به مامانم گفتم عا دیدی اون شیطان بود تا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم رفت براش تعریف کردم که تو اتاق چی شده
  بعدش دیگه از خواب پریدم
  و این خوابو صبح دیدم
  میشه تعبیرشو بگین
  من خوابای عجیبی میبینم
  و فک میکنم به هم ربط دارن
  چون خواب مردن یه زن رو دیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا