تعبیر خواب

تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب طلاق گرفتن و جدایی چیست؟ طلاق گرفتن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید بین چیزهای زندگی تان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مسئله ای یا جنبه ای مجزا کنید یا اینکه ممکن است بیانگر این باشد که شما از جدایی و تنها شدن می ترسید. برای مطالعه بقیه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

طلاق در خواب، بر ترک کردن و دست کشیدن از راه و روش قبلی، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که همسرش را طلاق میدهد، ثروتمند خواهد شد

 

همانطور که خداوند می فرمایند:

«و ان یفترقا یغن الله کلاً من سعته»؛ یعنی، و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند از فضل و روزی خود آنها را بینیاز میگرداند.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی
 • طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.
 • اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما تقاضای طلاق میکنید: شادی برای فامیل .
 • شما طلاق گرفته اید : امنیت آرامش خاطر.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن به گفته منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر ببینید زن خویش را طلاق داده اید کاری می کنید که از کرده خود پشیمان و نادم می شوید. معبران دیگر نیز با اندکی اختلاف همین عقیده را دارند. اما نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند.زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است
 • چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید. شما را ملامت می کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می کنید از رنج آن برهید.
 • اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده تعبیر عینا همین است که گفتیم. باز هم شما غم و اندوهی دارید که می کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از انقیاد رهید و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج ، ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

در سر زمین رویاها آمده:

 • یک زن طلاق گرفته و نفقه میگیرد: شادی های متعدد.
 • بستگان شما طلاق میگیرند: دوستان پرگوئی میکنند.
 • فرزندان شما طلاق میگیرند: شادی بزرگ در آینده.
 • دوستان شما طلاق میگیرند: در معرض خطر هستید.
 • دشمنان طلاق میگیرند: یک زندگی سعادتمند در پیش دارید.

 

تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلاق | طلاق گرفتن و جدایی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب جدایی معشوق

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
 • اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

 

تعبیر خواب جدایی و جدا شدن از دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب ازدواج مجدد ، گرفتن همسر دوم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن پدر و مادر

معبران می گویند:

اگر کسی خواب ببیند که والدین خود بدون دلیل و یا به هردلیلی مثل دعوا و مشاجره کتک کاری و …قصد طلاق گرفتن از هم دارند دلالت بر این دارد که در آینده نزدیک اتفاقاتی قم میخورد که به سبب آن افسردگی رنج روحی و یا گریه های زیادی در انتظار شماست معبران این رویا را نحس میدانند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

ابراهیم کرمانی و چند معبر دیگر طلاق پدر مادر در خواب را بد دانسته اند و از عذاب و عقاب و بدی کردار و آینده‌ای نامیمون سخن گفته‌اند ولی جدایی را در خواب بدون مقدمه ذهنی و روحی نمی‌بینیم.

مرحوم طبسی می گوید:

اگر دختر یا پسری ببیند که پدر مادرش جدا شده اند نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می‌آید و این مشکلات بیشتر خانوادگی است تا اجتماعی و یا کسبی و شغلی

معبران می گویند:

 • اگر خواب دیدی که مانع از جدایی پدر و مادرت شدی تعبیرش به این طریق است که در آروی زندگی تازه به سر می‌برد که پر از مایه‌های امید و امکانات نیکو باشد.
 • اگر موفق شدی بین آن ها صلح و آشتی ایجاد کنی به هر صورت مقدمه‌ای است برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خوش طالع ت نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

 

نکته مهم دیگر که تمامی تعریفات و توضیحات بالا برای طلاق پدربزرگ و یا مادربزرگ نیز صدق میکند و دارای معنی جداگانه ای نیست

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم با پدرم ازدواج کردم ولی در خواب اصلا قسمت عروسیو خوب ندیدم و مادرمم شب عروسی بود وقتی پدرم شروع کرد به درآوردن لباسم من گفتم ک میخوام برم دست شویی و عقب کشیدم بعد رفتم به دست شویی و بعد از شیو موهای زائد بیرون اومدم و یکدفعه به خودم اومدم و گفتم که اون پدرمه من طلاق میخوام و با عصبانیت پرسیدم چطور میتونه به دخترش چشم داشته باشه مادرمم گفت که منم داشتم فکر میکردم که تو اولش انقدر مخالف بودی چطوری قبول کردی و اوضاع جوری بود که پدرم نمیخواست طلاقم بده و من به زور میخواستم طلاق بگیرم

 2. سلام من خواب دیدم پدر و مادرم میخوان طلاق بگیرن ولی با این تفاوت که دیروز تو واقعیت هم کلی باهم دعوا کردن و من ذهنم مشوش بود. میشه لطفا تعبیرشو بفرمایین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا