تعبیر خواب

تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟

4/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب غرق شدن چیست؟ غرق شدن در خواب‌ نماد یک موقعیت طاقت‌ فرسا در زندگی فردی است که این خواب‌ را می‌بیند. این موقعیت خاص ممکن است فرد را در دریایی از احساسات پرتنش ناشی از یک رابطه‌ی جدید، کشمکش شخصی یا ضربه‌ی روحی و روانی که اخیرا رخ داده‌است، غرق کرده باشد. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب غرق شدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

اول: مال بسیار.

دوم: بخت واقبال درکارها.

سوم: صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

چهارم: منفعت.

جابر مغربی می گوید:

 • اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد.
 • اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • غرق شدن یا فرو رفتن در آب: بدبختی
 • در حال غرق شدن: اتفاق بزرگ
 • غرق شدن: یک خوشبختی بزرگ را از دست می‌دهید، یا ازدواجی بد خواهید داشت
 • شاهد غرق شدن کسی بودن: سود

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید غرق می‌شوید، علامت آن است که زیان مالی خواهید دید. اما اگر در حین غرق شدن به گونه ای خود را نجات دهید، نشانه آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، یـعـنـی در آب غرق می‌شوی ‌‌‌

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی تو را هلاک می‌کند

 

تعبیر خواب غرق شدن در گل ، مدفوع ، شراب ، چشمه جیوه

● گِل:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی بین گِل‌ها غرق شده‌ای، یـعـنـی در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

● شراب:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.

● مدفوع:

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در جاده یا خانه بین مدفوع غرق شده‌ای، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.

● چشمۀ جیوه:

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای، یـعـنـی زن‌ها تو را جادو می‌کنند.

 

تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب نجات دادن فردی که در حال غرق شدن هست ؟

حضرت امام صادق (ع) فرموده اند:

چنان چه کسی خواب دیدی افرادی در حال غرق شدن در آب هستند و بخاطر حس انسانیت تصمیم میگیرد تا آن ها را از مردن نجات دهد به چند عالمت مختلف است

اول: مال زیادی است که یکباره بدست ایشان می رسد و آن را در راه خیر یا درست مصرف میکند

دوم: خوش شانسی و فرصت های زیادی که خداوند مهربان در مقابل ایشان قرار میدهد که باعث آرامش و امنیت می شود

سوم: صحبت کردن با کسانی هست که در زمینه ی علم دانش در مرتبه و موقعیت بالایی قرار دارند

چهارم: منفعت بردن از کارهایی است که با اراده و یا توان خود انجام میدهد

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

نفایس الفنون می گوید:

اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که در آبی غرق شد، به فتنه یا آزمونی سخت دچار میشود یا مرتکب گناهی میگردد.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و مردی، یـعـنـی به دست دشمنان هلاک می‌شوی.

لوک اویتنهاو می گوید:

غرق شدن در دریا: بدبختی که به دست خود موجب شده‌ایم

محمدبن سیرین گوید:

اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند،

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، یـعـنـی غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، یـعـنـی از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.

یوسف نبی علیه السلام می گوید:

دیدن غرق دریا نعمت بود

 

تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

 

تعبیر خواب غرق شدن در سیل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

خوابی که در آن خودتان را در حال غرق شدن در سیل ببینید خوابی بسیار وحشتناک و آزار دهنده است. اما باید بدانید که این خواب تعبیری مثبت دارد و به این ترتیب دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این خواب نشان دهنده آن است که اوضاع مالی شما در آینده ای نزدیک بسیار بهتر از قبل خواهد شد.

 

تعبیر خواب غرق شدن هنگام شنا

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی هنگام شنا کردن در آب صافی غرق شده‌ای، یـعـنـی غرق در عزت دنیوی می‌شوی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی هنگام شنا کردن در آب غرق شده‌ای و مرده‌ای، یـعـنـی در شغل و کار دنیا غرق می‌شوی.

 

تعبیر خواب غرق شدن همسر

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، علامت آن است که از مرگ کسی عزادار خواهد شد.

 

تعبیر خواب غرق شدن فرزند

شیخ طوسی می گوید:

اگر خواب دیدی که بچه ی خودت و یا دیگران به داخل اب رفته و مشغول بازی کردن هست و ناگهان شاهد غرق شدن و دست و پا زدذنش هستی دلیل بر اینکه بخش عمده ای از مال یا ثروتت را از دست خواهی داد و یا اینکه ضرری جبران ناپذیر بر تو وارد خواهد شد.

 

تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟
تعبیر خواب غرق شدن | غرق شدن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب غرق شدن دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دیگران غرق می‌شوند، و شما برای نجات آن‌ها می‌شتابید، علامت آن است که به دوست خود کمک می‌کنید تا به مقام درخوری دست یابد.

در سرزمین رویاها آمده:

دیگران غرق می شوند : شادی و موفقیت

 

تعبیر خواب غرق شدن کشتی

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کشتی تو به ته دریا رفته است، یـعـنـی از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشتی تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب غرق شدن کشتی در دریا : رنج و اندوه بسیار
 • تکه های پراکنده باقیمانده از یک کشتی غرق شده : خطرمرگ
 • مسافرین کشتی غرق شده روی یک قایق : باید مشکلات و دردسرهای زیادی را بگذارید تا به موفقیت برسید
 • مسافرین کشتی غرق شده نجات پیدا می کنند : خطر در کار و امور مالی

 

تعبیر خواب غرق شدن چهار پایان 

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی حیوان چهارپا یا چیزی که متعلق به تو می‌باشد غرق شده است، یـعـنـی در کاری درمانده و ناتوان می‌شوی، ولی سرانجام خلاص خواهی شد.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب دریا ، تعبیر خواب باتلاق ، تعبیر خواب رودخانه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا