خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

در این پست از بخش نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب طبل آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر برای شما عزیزان آماده کرده ایم. معبران می گویند: طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی و پوچی است. و طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه. برای مطالعه ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

 

تعبیر خواب طبل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر بیند طبل می زند، دلیل که کاری باطل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

طبل و صدای طبل در خواب های ما کلا گویای بیهودگی است و پوچی. طبل زدن ارتکاب عمل بیهوده و لغو است نه خلاف و گناه.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن طبل : یک مسافرت دا انتظار شماست ، خبرهایی در مورد کسی که به شما نیازمند است خواهید شنید.

 

تعبیر خواب طبل زدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • طبل زدن کاری است که نه برای خود بیننده خواب سود دارد و نه به دیگران فایده می رساند.
  • اگر بیننده خواب ببیند که طبل می زند عملی آن چنان که گفته شد بیهوده و لغو انجام می دهد. کاری می کند که حتی توجه دیگران را جلب می نماید اما بیهوده است و فاقد سود و فایده .
  • اگر در خواب ببینید که کسی طبل می زند دیگری عمل بیهوده انجام می دهد و بیننده خواب شاهد این کار بی نتیجه خواهد بود. صدای طبل دروغ و یاوه است و لاف زدن و غلو کردن.
  • اگر در خواب دیدید که خودتان طبل می زنید اما صدا ندارد مرتکب عملی خائنانه می شوید. کاری مزورانه و آمیخته به کید و نیرنگ.

لوک اویتنهاو می گوید :

ضربه زدن به یک طبل : شما با یک عمل ناشایست جایگاه خود را تضعیف خواهید کرد

در سر زمین رویاها آمده:

  • شما طبل میزنید : شادی بزرگ
  • یک طبل میخرید : یک ضرر کوچک.
  • بچه ها طبل میزنند: محتاج به پول میشوید.

 

تعبیر خواب طبل پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

طبل پاره گویای شکست و ناکامی است ولی گویای شکستی است که مستحق آن می باشید زیرا در کاری غلو می کنید و لاف می زنید و با شکست و ناکامی رو به رو می شوید.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای طبل

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب احساس کنید که صدای طبل می شنوید ولی خود زننده طبل را نمی بینید دروغ می شنوید یا دیگران درباره شما حرف می زنند و احیانا بدگویی می کنند برخی از معبران نوشته اند فتنه و خیانت است و صدای طبل را به سخنانی تعبیر کرده اند که ایجاد فتنه و آشوب می کند و بلا می آورد.

لوک اویتنهاو می گوید :

شنیدن ضربه هایی که به طبل زده میشود : مشکلات ، در هم ریختگی

در سر زمین رویاها آمده:

صدای طبل میشنوید : شانس و موفقیت .

 

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

تعبیر خواب طبل + تعبیر خواب تبیره

 

تعبیر خواب تبیره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تبیره در خواب، کاری است که به نادانی کرده شود و عاقبت آن کار ظاهر، باطل است و تبیره زدن در خواب، مردی است که دروغ شیرین و آراسته گوید به ظاهر و در باطن مردمان را غیبت کند و سخنان زشت گوید.

معبران در مورد این خواب گویند:

تبیره درخواب آواز خوش و باطل است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید تبیره می زد، دلیل که کارهای باطل کند با شعت، که در او هیچ اصل نباشد و با مردمان هر وعده که دهد جمله دروغ باشد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

  • اگر دید با تبیره پای کوبد و رقص کند، دلیل است بر غم و اندوه.
  • اگر دید او تبیره مفرد همی زد، دلیل که سخن باطل گوید، یا کاری ناصواب کند و بدان مشهور شود

 

تعبیر خواب رقصیدن با صدای تبیره

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با صدای تبیره می‌رقصی و پایکوبی می‌کنی، تعبیرش غم و اندوه است.

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب آهنگ ، تعبیر خواب آواز ، تعبیر خواب سوت

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.