تعبیر خواب

تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد

3.6/5 - (10 امتیاز)
[ type=”blue”]دیدن گوش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به راهنمایی و کم دیگران پاسخ بیشتری نشان دهید و آن را پذیرا تر باشید. شما ممکن است خیلی به قضاوت و شهود خود تکیه داشته باشید.(اعتماد داشته باشید). شما نیاز دارید که بیشتر به چیزی که به شما گفته می شود گوش فرا دهید. با تعبیر خواب نماگرد همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد
تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد

 

تعبیر خواب گوش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گوش بر هفت وجه است.

اول: زن.

دوم: دختر.

سوم: دوست.

چهارم: رفیق و همراه.

پنجم: پسر.

ششم: غلام.

هفتم: ترس و بیم.

لوک اویتنهاو می گوید :

دراز : بدگویی

آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید

بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد

زیبا : شانس در دوستی

داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی

آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی

گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

در خواب گوشهایتان را بخوبی احساس می کنید : یک راز راکشف خواهید کرد .

اشکالی در گوشهایتان پیش آمده : یک مشکل غیره منتظره

گوشهای شما زیبا هستند : یک دوست صمیمی بسیار به شما علاقه دارد

یک بریدگی روی گوش دارید : یک دوست شما را فریب خواهد داد .

گوشهایتان گرفته است : مشکلات شخصی فراوان

یک مرد خواب ببیند که گوشش گرفته : دردسر از طرف یک شریک

یک زن خواب ببیند که گوشش گرفته : دوستان پشت سر او غیبت می کنند

شما فقط یک گوش دارید : کارتان را از دست خواهید داد

چیز سنگینی به گوش دارید : در زندگی بسختی مبارزه خواهید کرد

گوشتان را پاک می کنید : دوستان به شما وفادار می مانند .

پرده صماغ شما پاره شده است : فن دفاع از خود را خواهید دانست .

یکنفربه شما گوش می دهد : نگذارید دیگران از شما استفاده کنند

شما به دیگران گوش می دهید : بیماری و ناراحتی

به سخنان اشخاص مهم گوش می دهید : به نصیحتهای که به شما شده عمل کنید

به بچه هاگوش می دهید : شادی

شما پشت در گوش می دهید : در رابطه با جنس مخالف موفق خواهید بود

مخفیانه به یک گفتگو گوش می دهید : یک شانس غیره منتظره

دوستان صحبت شما را مخفیانه از پشت در گوش میدهند :بسوی پول کشیده می شوید

اشخاص دیگر پشت در گوش می دهند : پول

 

تعبیر خواب کوچک و بزرگ بودن گوش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید. این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند . حرف بسیارخواهند زد.
 • اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود .
 • اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گوش، بر شنیدن دلالت میکند. اگر کسی در خواب ببیند که گوشهایش بزرگ و زیبا شدهاند، بر هدایت یافتن و بیشتر گوش کردن فرمانهای پروردگار دلالت دارد.

در سر زمین رویاها آمده:

گوشهای شما بزرگ هستند : یک دوست به شما خدمت و کمک خواهد کرد

گوشهای شما کوچک است : یک دوست ثروتمند پیدا خواهید کرد

 

تعبیر خواب سوراخ کردن گوش

در سر زمین رویاها آمده:

گوشتان را سوراخ می کنید : یک شکست در زندگی خصوصی

ابن سیرین می گوید:

اگر بیننده خواب ببیند گوشش را سوراخ کرده است بیانگر این است که  به او اتهام می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

 

[ type=”red”]مطالب پیشنهادی: تعبیر خواب چهره، تعبیر خواب سفید شدن موی سر، تعبیر خواب ریختن موی سر

 

تعبیر دیدن گوش حیوانات

در سر زمین رویاها آمده:

گوشهای حیوانات وحشی : دوستان به شما خیانت می کنند .

گوشهای یک خر : شما در کارتان بسیار صادق و باشرف خواهید بود

گوشهای یک سگ : صداقت و احترام در زندگی زناشوئی

گوشهای یک آهو : موفقیتهای بزرگی نصیب شما می شود .

لوک اویتنهاو می گوید :

گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد

 

تعبیر بیرون آمدن موش از گوش

معبران می گویند:

اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

تعبیر خواب خارج شدن جرم گوش

معبران می گویند:

اگر فردی در خواب ببیند که در هنگام تمیز کردن گوش خود مایعی زرد رنگ از آن خارج شد و یا در زمان تمیز کردن گوش دیگری مایع زرد رنگ خارج گردید به این معنی است که او پادزهر و یا راه حلی را بدست خواهد آورد که از شر حسادت مردم رهایی می‌یابد.

 

تعبیر خواب تمیز کردن گوش

معبران می گویند:

اگر در خواب ببیند که گوشش را از جرم‌ها و چرکی‌هایش تمیز می‌کند بیانگر آن است که خبرهای خوبی در آینده خواهد شنید.

 

تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد
تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد

 

تعبیر خواب خوردن جرم گوش

معبران می گویند:

اگر کسی در خواب ببیند که جرم گوشش را می‌خورد به این معنی است که او مزاحم کودکان خواهد شد. در هر صورت تمیز کردن هر یک از گوش‌ها شنیدن اخبار خوشایند و خوشحال کننده است.

 

تعبیر خواب افتادن گوش

ابن سیرین می گوید:

اگر مردی ببیند یک گوش او افتاده همسرش را طلاق می دهد یا دخترش می میرد و افزوده برخی معتقد ند که اجلش نزدیک است. این است عقیده ابن سیرین اما نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است. و چنانچه بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش را ندارد، در کارش نیرنگ می کنند و او را فریب می دهند.

 

تعبیر خواب گوش درد

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی گوش‌درد داری، یـعـنـی از هر کسی فحش و ناسزا و حرف ناپسند میشنوی.

شیخ طوسی می گوید:

درد گوش سمت راست را داشتن زندگی بی برنامه و یا بی هدف عنوان میکند ، اگر دیدی گوش سمت چپت درد میکند به این تعبیر است که در آینده ی نزدیک بعد از عبور کردن از مراحل سخت به جایگاه خوب و مهم دست پیدا میکنی و تعبیرش راحتی پس از رنج است

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر خواب دیدی هر دو گوشت همزمان درد میکند نیکوست و به این نشانه است که فردی در زندگی شما باعث می شود تا به پیشرفت موفقیت و خوشبختی برسید

محمد ابن سیرین می گوید:

این رویا یک خبر خوش و ایده آل برای دختران و پسرانی است که به یکدیگر عشق می ورزند ولی اسباب ازدواج آن ها فراهم نیست ، پس می توان با توجه به این گفته ، حل شدن مشکلاتی که در مسیر عشق و زندگی وجود دارد را یکی دیگر از معانی این بخش محسوب کنیم

 

تعبیر خواب گوش درد مرده

تعبیر گران می گویند:

یک هشدار و یک خطر جدی و بزرگ در پس آن قرار دارد ، و صاحب رویا را از یک بلای احتمالی باخبر می سازد ، و چنان چه در برخورد و رفتار با دیگران خونسردی و یا کنترل خود را از دست دهند محتمل است حادثه ای پیش اید که جبران آن بسیار سخت و وقت گیر باشد که حتی انتهای آن به منزوی شدن و افسردگی ختم می شود ، همچنین به روایت از خالد اصفهانی دریافت خبرهای غم انگیز و دردناک ، مرتکب جرم شدن تعبیر خواب گوش درد مرده است

 

تعبیر خواب گوش درد نوزادان

تعبیر گران می گویند:

بر خلاف دو معنا یا دو موضوع بالا این یکی همراه با معانی و مفهوم های خوش است اگر ببینی نوزاد خودت گوش درد گرفته و گریه ی زیاد میکند به این نشانه است که همین بچه صاحب اینده ای پربار و درخشان خواهد شد و موجب فخر خانواده ی خویش می شود ، اینده ی آرام و بی حاشیه ، دور گشتن بلا خطر و زیان های مختلف از سمت خانواده ی نوزاد نیز از دیگر معانی آن است ، اگر ببینی نوزاد دیگران گوش درد دارد و آه و ناله میکند به این علامت است که یکی از اطرافیان شما به مقام و پست مهمی گماشته می شود و در مدت زمان کوتای به مال و ثروت خواهد رسید

 

تعبیر خواب گوش درد در دیگران

تعبیر گران می گویند:

همیشه وقتی در رویای خود ببینید یکی از اعضای بدن اطرافیان شما شروع به درد کردن میکند نیکوست و این معنای عکس میدهد یعنی نشانی از آرام شدن ، سبک شدن ، پیروز شدن و یا موفقیت است ، اگر همراه با اشک و یا گریه بود اتفاقا به شادمانی و خنده بدل می شود و اگر همراه با سکوت بود به شلوغی و پر جنب و جوشی بدل می شود

 

تعبیر خواب رفتن حشره در گوش

تعبیرگری می‌گوید:

اگر ببینی مگس در گوش تو رفته است، یـعـنـی شخصی پست و فرومایه به تو حرفی می‌زند که در اثر آن رنجیده و ناراحت می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی پشه در گوش تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

 

تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد
تعبیر خواب گوش + دیدن جرم گوش، کثیفی گوش و گوش درد

 

تعبیر خواب خروج جانور از گوش

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ گوش تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 

تعبیر خواب گوش کثیف

مولف می گوید:

 • اگر مردی متاهل خواب ببیند گوشش چرک یا کثیف شده است دلالت بر این دارد از طرف غریبه های حرف های مبهم یا بیهوده ای را شنیده که ممکن است اسایش و آرامش زندگی او و خانواده اش را بستادند.
 • اگر مرد یا پسر مجردی کثیفی گوش هایش را در خواب ببیند به نشانه ی این است که با جدیدا با افراد و یا دوستانی معاشرت دارد که همیشه سخنان بی ارزش باطل و یا حرام و گناهی را به زبان می آوردند و این سخنان می تواند اعتقادات صاحب رویا را خدشه دار نماید.
 • اگر زن متاهلی در خواب ببیند که دو یا یک گوشش کثیف یا نجس شده است دلالت بر این دارد که اخیرا پشت سر دیگران غیبت و یا حرفی ناحق زده است.
 • اگر ببیند گوش های زن دیگری کثیف است دلالت بر این دارد کسی قصد دارد تا نظم زندگی او را به هم بریزد و یا نشانه ی حسادت دیگران نسبت به موفقیت های صاحب رویا است.
 • اگر دختر مجردی چنین رویایی را تجربه نماید دلیل بر این است که نقشه ای گناه و یا شیطانی را در سر دارد و ممکن است همین روزها ان را عملی کند که سرانجام ان جز پوچی پشیمانی چیزی نیست،
 • همچنین شیخ طوسی نیز در همین مورد گفته اند بدون شک اگر روزی یا شبی شخصی چنین رویایی را ببیند به معنی این است که رفتار و اعمال او در روزهای اخیر غلط و اشتباه است و یا روابطی نادرست و غیر شرعی را با جنس مخالف خود آغاز کرده است.

 

تعبیر خواب کثیفی گوش مرده

مولف می گوید:

علی مدنی درباره کثیفی گوش مرده یا مردگان نوشته اند اگر دیدی مرده ای گوش هایش کثیف است به نشانه ی دین و یا حق الناسی است که به گردن او می باشد و شاید بواسطه ی این خواب ایشان از شما طلب کمک دارند

 

تعبیر خواب بنا گوش ( نرمۀ گوش )

تعبیر خواب بناگوش به روایت امام صادق (ع)

تعبیر دیدن بناگوش در خواب بر چهار وجه است:

اول: پسری نیکو روی

دوم: منزلت و مقام

سوم: دین

چهارم: منفعت از فرزند.

برای مطالعه جزییان بیشتر به تعبیر خواب بنا گوش مراجعه کنید

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۵ دیدگاه ها

 1. با سلام
  من چند شب پیش در خواب دیدم پیرزنی که چهره اش ب خوبی دیده نمی‌شد و غریبه بود در گوش سمت چپم گفت ک حاجت روا میشوی گفت بعد از این که حاجت روا شدی برای من هم دعاکن … من دنبال تعبیر خوابم هستم اما متاسفانه پیداش نکردم لدفا تعبیرش کنید این خواب و در ساعت ۵تا۹ صبح دیدم اگ برام تعبیرش کنید ممنون میشم با تشکر

 2. سلام، دیشب خواب دیدم هندزفری رو توی گوشم گذاشتم ولی یهو دیدم سر هندزفری یک عالمه مایع زرد رنگ چسبیده پیش دکتر رفتم ولی دکتر بهم گفت مثل همیشه باز گوشت عفونت کرده البته دکتر زیاد اعتنایی به من نمیکرد و مدام مشغول صحبت با دیگران بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا