تعبیر خواب

تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

2.7/5 - (7 امتیاز)

تعبیر خواب برق و برق گرفتگی چیست؟

تعبیر خواب برق - برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برق چیست؟ هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و می شوند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. در ادامه با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب برق

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

که برق درخواب بر پنج وجه است

اول: خزانه دار پادشاه

دوم: وعده بد

سوم: تندى و سرزنش کردن(خیر)

چهارم: رحمت

پنجم: راه راست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.
 • اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید.
 • روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید،
 • مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره.
 • برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

معبران کهن نوشته اند:

برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.

 

تعبیر خواب برق رفتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می‌گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده‌اید نقشی مهم خواهید داشت

 

تعبیر خواب برق - برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب برق گرفتگی

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید که برق شما را به شدت تکان می دهد، با خطری جدی روبرو خواهید شد. دیدن سیم حاوی برق در خواب، نشانه آن است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند را بر هم خواهند زد.

شیخ طوسی می گوید:

 • اگر پدر یا مادری خواب ببیند که فرزند بزرگ یا کوچک خود را برق می گیرد و در اثر این حادثه فوت میشود به نشانه ی خطری است که از جانب یکی از آشنایان و یا بستگان دور این خانواده را تهدید میکند این خطر ممکن است یک تهمت بزرگ یا یک کلاهبرداری مالی باشد؛دیدن این رویا برای مردان خطری بیشتری را نیز به همراه دارد.
 • اگر دیدی فرزند دیگران مثلا فرزند همسایه یا یکی از اقوام نزدیکت را برق میگیرد و تو به او کمک میکنی و جانش را نجات میدهی به نشانه ی خطری مهلک است که از بیخ گوشت عبور میکند اما صدمه ای به تو وارد نمی سازد.
 • اگر ببینی مرده ای را برق میگرد و تو او را می شناسی به نشانه ی تغییر و تحول یکباره و ناگهانی است که در زندگی ات رخ میدهد و باعث آرامش بخشیدن به وضع مالی یا رفاهی تو می شود.
 • اگر ببینی برادر و یا خواهرت دچار برق گرفتگی شده اند به نشانه ی نارضایتی یا ناخشنودی پدر مادرت از شماست.
 • اگر ببینی دوست یا رفیقت را برق می گیرد و تو فقط نظاره گر این اتفاق هستی تعبیر این است که یکی از دوستان صمیمی ات با تو خصومت و دشمنی پیدا میکند و برای تخریب تو دست به هر کاری حتی ریختن آبرویت خواهد زد.

 

تعبیر خواب برق گرفتگی فرزند

علی مدنی می گوید:

برق گرفتگی فرزندان در خواب می تواند نوعی هشدار و یا یک نکته ی بزرگ و قابل تامل برای پدر و مادرها باشد ممکن است خطرات یا حوادثی در کمین باشند،ندانم کاری اشتباه والدین،تصیمیم گیری نادرست در انتخاب شغل از سایر معانی این رویا است

 

تعبیر خواب برق و یا صاعقه در قدیم

محمدبن سیرین گوید:

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته‌اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

 

تعبیر خواب الکتریسیته و برق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می‌تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می‌ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

 

تعبیر خواب برق - برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برق – برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب الکتریسیته

آنلی بیتون می گوید:

احساس الکتریسته اندک در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است که پیشرفتی به دنبال ندارد .

دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب ، علامت آن است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الکتریسته عبور می کنید ، علامت آن است که به نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید .

در سر زمین رویاها آمده:

از الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید .

جریان الکتریسته به شما می خورد : دوستان شما را فریب می دهند .

دیگران از الکتریسته استفاده می کنند : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

از وسائل الکتریکی استفاده میکنید : هماهنگی در بین دوستان

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعیبر خواب ابر ، تعبیر خواب آسمان  ، تعبیر خواب باران

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم من و شوهرم سوار موتور بودیم بعد یهو برق شدیدی مارو گرفت تعبیرش چی میتونه باشه خیلی نگرانم

 2. سلام خسته نباشید من دیشب خواب دسدم پسر عمم که حدود ۱۳ سال سن داره جلوی خونه ی عموم با بدن پاره پاره افتاده روی چند تا میلگرد وچند نفری از فامیل هم از کنارش چندین بار رد شدیم و اعتنایی نکردیم تا لحظه ای که عمم و شوهرش اومدن نگاهش کردن اول ناراحت نبودن و بعد از چند دیقه خونه رو عزا خانه کردن همه گریه میکردن و عزاداری لطفا تعبیرش چی میشه

 3. سلام و درود فراوان ،من خواب دیدم که پشت بام خانه مادربزرگم بودم که در اونجا روی دیوار یه ترانس برق وجود داشت که جرقه میزد اومدم از اون فرارکنم که پشت سرم یه سیم برق دیگه بود که خود به خود منو برق گرفت وتکون خوردم داد زدم کمک کنید بعد بیهوش افتادم زمین و موقعی که به هوش اومدم دیدم داخل خونه هستم در همین لحظه مردم همه فکر کرده بودن مردم و منتظر تشییع جنازه بودن یه دفعه زن داییم اومد خونمون منو دید با خوشحالی به مادرم گفت خدارو شکر زنده اس این خواب روز پنجشنبه ساعت ۵صبح تا ۱۰صبح بوده

 4. سلام من خواب دیدم تو یه خونه ی دَرَندشت قدیمی منو خونوادم ساکن هستیم، انگار اون خونه برامون شگون نداشت و من ازچیزی تواون خونه میترسیدم برای همین تمام اتاقمو ریخته بودم بیرون و میگشتمو بسم الله میگفتم تو این حین چندتا بادکنک بالای کمددیواریم پیدا کردم یکیشونو اوردم پایین و بادشو خالی کردم صداشو در گوشم گرفتم صدای صحبت و جیغ و فریاد یکی از دوستانم بود که چهار ماهه پیش فوت کرده…دیگه بیخیال شدم و ترجیح دادم به بادکنکای دیگه دست نزدنم و صدای ملکیا که چندماهه فوت کرده رو تو اون بادکنکای دیگه به عنوان یادگاری نگهدارم تو خواب برام عجیب نبود که از بادکنک صدا میاد! بعدش با مادرم رفتیم بیرون که مادربزرگم تماس گرفت گفت پدرم اومده ماشین لباسشوییمونو وصل کنه دچار برق گرفتگی شده ، منو مامانم با عجله رفتیم خونه تو حیاطمون خون آبه بود و تا رسیدیم به آشپزخونه وبا جسم بابام که داره به خودش میپیچه و پوستش به بدنش چسبیده و خیلی ترسناک شده روبرو شدیم و همینجوری که گریه میکردم تو خواب…با جیغ از خواب بیدار شدم. جالبیش اینجا بود که مادرپدرم با ما تماس گرفت و خبر برق گرفتگی بابامو داد ولی خودش پیشه بابام نرفته بود….این خوابو ساعت۳نیم نصفه شب دیدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا