تعبیر خواب

تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب فیل چیست؟ دیدن فیل در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید صبور تر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید. یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید شما نیاز دارید که گذشته را رها کنید. فیل نمادی از قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. در ادامه همچنان همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب فیل به روایت معبرین اسلامی و کهن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن فیل درخواب بر شش وجه است

اول: پادشاه عجمی

دوم: مرد غلام

سوم: مردمکاری (مردی که چهار پا کرایه می دهد)

چهارم: مردباقوت و هیبت.

پنجم: مرد حسود.

ششم: ستمکاری خونخواره.

ابن سیرین می گوید:

 • اگر کسی در خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد.
 • اگر بیند که فیل را بکشت، دلیل که پادشاهی بر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید.
 • اگر بیند که فیل پای بر سر وی نهاد و او را بکشت، دلیل که به هلاک نزدیک شود و حالش بد شود.
 • اگر بیند که بر فیلی نشسته بود و بعد از آن بر فیل دیگری نشست، دلیل که ازخدمت پادشاه خویش به خدمت پادشاه دیگر شود.

جابرمغربی می گوید:

 • اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود.
 • اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و از آن شهر به شهر دیگری می‌رفت، دلیل که مملکت آن دیار از پادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند.

ابراهیم کرمانی می گوید:

 • اگر بیند که بر فیل نشسته بود و آن فیل سلاح داشت و نیک مطیع او بود، دلیل نماید که پادشاه عجم شود یا پادشاه عجم را قهر کند.
 • اگر بیند از گوشت فیل همی خورد، دلیل که به قدر آن گوشت از پادشاه عجم مال و نعمت یابد.
 • اگر بیند به هنگام رزم بر فیل نشسته، دلیل است که دشمنی بزرگ را قهر کند و بر این قول، قصه اصحاب الفیل را، دلیل آورده‌اند.
 • اگر بیند از پشت فیل بیفتاد، دلیل که در بلای سخت افتد.
 • اگر بیند که فیل در میان جنگ بیفتاد و بمرد، دلیل که پادشاه آن دیار بمیرد.

 

تعبیر خواب فیل (تعابیر جدید)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

فیل در رویاهای ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عین حال نرمش و ملایمت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • فیل: ازدواج دیر هنگام، تانی و تأمل
 • سوار شدن بر روی آن: نیکبختی
 • مرگ آن: پروژه‌های شکست خورده

 

تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب حمله فیل

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب نشان دهنده رابطه شما با افراد قدرتمندی است که به طور بالقوه توانایی آسیب رساندن به شما را دارند یا موجب شکست خوردن برنامه ها و ایده های شما می شوند. شما نگران هستید که مبادا وعده های آن ها محقق شود و شما در موقعیت ناخوشایندی قرار بگیرید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

فیل دشمن نمی‌تواند باشد چون سمبل آرامش است پس اگر دیدید که فیلی سر به دنبال شما گذاشته در جریان حادثه ای بزرگ قرار می‌گیرید که عظمت آن شما را می‌ترساند.

 

تعبیر خواب گله فیل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چنانچه در خواب ببینیم گله‌ای فیل عبور می‌کند و ما به تماشا ایستاده‌ایم با جمعی از اعظام و بزرگان برخورد خواهیم داشت. اگر ببینید که در کنار فیل بزرگی قرار گرفته‌اید موقعیتی بدست می‌آورید که می‌توانید بزرگ شوید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تعدادی فیل در خواب، نشانه فراوان است. دیدن فیلی تنها در خواب علامت آن است که شما محقرانه با اطمینان به نفس و استوار زندگی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سوار شدن بر فیل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینیم که سوار فیل شده‌ایم و آن حیوان عظیم الجثه از ما اطاعت می‌کند به قدرت و شوکت می‌رسیم. در هر رشته و هر موقعیتی که هستیم ترقی می‌کنیم و این ترقی، چشمگیر است ولی اگر نتوانستید سوار شوید موفق و کامیاب نمی‌شوید.
 • اگر کسی در خواب ببیند که بر فیلی سوار شده یا صاحب آن گشته است، با سلطان یا فرمانروا ارتباط پیدا میکند و مقامی بلند به دست میآورد یا ممکن است خیانتی را انجام دهد که در نهایت به ضرر خودش تمام شود، زیرا خداوند میفرمایند: «الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل»؛ یعنی، آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟ دیدن فیل برای پرهیزکاران و نیکوکاران خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید سوار فیل شده‌اید، علامت آن است که از فردی قابل اعتماد ثروتی به دست می‌آورید و صاحب مقام و اقتدار خواهید شد به امور کار خود کاملاً تسلط خواهید یافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود.

 

تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب گوشت و شیر فیل

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی گوشت فیل خورده‌ای یا اینکه همراه خودت مقداری استخوان یا پوست فیل داشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از «پادشاه» مردم «عجمی» مال و نعمت بدست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شیر فیل می‌خوری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر بیند از استخوان فیل یا از پوست او چیزی با خود داشت همین، دلیل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

 

تعبیر خواب فیل مهربان

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب نشان دهنده فردی است که به شما بسیار نزدیک است یا نماد فردی است که به تازگی او را ملاقات کرده اید. این فرد انرژی مثبت بسیار زیادی را به زندگی تان وارد کرده و کمک های او شما را قادر می کند تا اهداف و برنامه های خود را محقق کنید.

 

تعبیر خواب فیل در حال راه رفتن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب فیلی را در حال راه رفتن ببینید، نشان دهنده رابطه شما با دیگران است. شما فردی بسیار سخاوتمند و مهربان هستید و همواره سعی می کنید به دیگران در مشکلات و سختی ها کمک کنید. هیچ کمکی وجود ندارد که خانواده و دوستان تان از شما بخواهند و شما از آن ها دریغ کنید.

 

تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب فیل درون آب

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب تعبیری منفی دارد. بی احتیاطی های شما در موقعیت های خاص منجر به بروز مشکلات و دردسرهایی برای فرد دیگری خواهد شد و نتیجه آن نگرانی و اضطراب هایی است که مجبور می شوید تا مدتی با آن ها دست و پنجه نرم کنید.

 

تعبیر خواب غذا دادن به فیل

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به فیلی غذا می‌دهید، علامت آن است که با محبت به زیر دستان خود مقامی در اجتماع خواهید یافت.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب تعبیری مثبت دارد. در فاصله کوتاهی پس از دیدن این خواب بخت و اقبال بسیار زیادی به شما روی خواهد کرد و حتی ممکن است چیزی را برنده شوید یا ترفیع رتبه به دست آورید. شانس و بخت هر جایی که می روید شما را دنبال می کند و هر کاری که شروع می کنید بدون مشکل پایان خواهد یافت.

 

تعبیر خواب فیل سفید

از دیدگاه روانشناسی یونگ

تعبیر دیدن فیل سفید در خواب آن است که شما به زودی به مفهوم نهانی چیزی دست خواهید یافت که مدت ها در حال فکر کردن به آن بوده اید. این موضوع با مسائل مادی در ارتباط نیست و پس از به دست آوردن چنین بینشی شما سرانجام به صلح و آرامش می رسید.

 

تعبیر خواب پیدا کردن فیل در خواب

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب نشان دهنده احساسات و عواطف گروهی است. شما با گروهی از افراد آشنا می شوید که شباهت هایی با خودتان دارند و قطعا در کنار آن ها حرفی برای گفتن خواهید داشت. این وضعیت می تواند با نوعی رفاه یا کمک اجتماعی در ارتباط باشد که شما آن را از دیگران یا دوستان نزدیک یا خانواده خود طلب می کنید.

 

تعبیر خواب کشتن فیل

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب تعبیری منفی دارد و نشان دهنده این است که زندگی شما در حال حاضر فاقد تعادل بوده و شما نمی دانید چطور هر چیز را سر جای خود قرار دهید. شما معمولا وقتی در حال عبور از دوره ای سخت و طاقت فرسا در زندگی خود هستید که اندوه، استرس و ناراحتی بسیار زیادی را برایتان به همراه آورده است این خواب را می بینید.

 

تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب فیل | دیدن فیل در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب فیل که شما را تعقیب می کند

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب ببینید که فیلی شما را دنبال می کند، این خواب نشان دهنده انعطاف پذیری شما است. شما احساس خوبی درمورد خودتان دارید و در برابر سایر افرادی که در تلاش بودند تا شما را متوقف سازند و احساس ناخوشایندی در شما نسبت به خودتان به وجود آورند نیز احساس شکست ناپذیر بودن را تجربه می کنید.

 

تعبیر خواب شکار فیل

از دیدگاه روانشناسی یونگ

این خواب نشان دهنده طبیعت ظالمانه و بی رحم دنیای درونی شما است که در تلاش است تا راهی به دنیای بیرون پیدا کند. شما انرژی های منفی بسیار زیادی درون خود انباشته اید و احساس می کنید هر ثانیه در حال انفجار هستید. برای رها کردن همه این انرژی های منفی سعی کنید با افرادی صحبت کنید که به شما آسیب رسانده اند یا موجب به وجود آمدن چنین احساسی در شما شده اند.

 

تعبیر خواب فیل به دام افتاده

از دیدگاه روانشناسی یونگ

تعبیر این خواب همان طبیعت ترسوی شما است. شما فردی بسیار خجالتی و کمرو هستید، روابط بسته و محدودی با دیگران دارید، راه و روش راحت بودن در روابط را نمی دانید و نمی دانید که چگونه احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید. همه این ها روابط شما با دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد و شما را ناتوان از پیشرفت در برخی از حوزه های زندگی تان می سازد.

 

برای مطالعه تعبیر خواب دیگر حیوانات به قسمت زیر مراجعه کنید

تعبیر خواب ببر ، تعبیر خواب یوزپلنگ ، تعبیر خواب پلنگ ، تعبیر خواب زرافه

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا