در این پست از مجموعه تعبیر خواب نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب خصومت و دشمنی آشنا سازیم. و مطالبی را از منابع معتبر ایرانی و غیر ایرانی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر برای مطالعه تعبیر خواب خصومت و دشمنی تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب دشمن - خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دشمن – خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دشمن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دشمنی به خواب بر سه وجه بود.

اول: بستگی کارها.

دوم: غم و اندوه.

سوم: زیان مالی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد. می توان فهمید که او دشمن است دشمن در خواب ما دوست است و رو به رو شدن با دشمن برخوردی دوستانه و صمیمانه است.

اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می آید و ترسی از او احساس می کنید شادی و شعفی است که او به شما می بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دشمن : آشتی

دشمن بودن با کسی : شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

در سر زمین رویاها آمده:

 • به یک دشمن برمی خورید : شانس بزرگ
 • بهمراهی شما کسی است که از او بدتان می آید : یک مصیبت در پیش است .
 • با یک دشمن حرف می زنید : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
 • یک دشمن شما را می رباید : دوستان باعث پریشانی و خجالت شما خواهند شد .
 • با دشمنان می جنگید : دوستان به شما خیانت میکنند .
 • از یک دشمن متنفرید : پولتان را از دست می دهید.
 • یک دشمن را می کشید : شادی بزرگ و لذتهای فراوان
 • شما از دشمن قویتر هستید : در یک مرافعه یا معامله برنده می شوید .

 

 

تعبیر خواب جنگ با دشمن

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

آنلی بیتون مى‌گوید:

اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى‌کنید.

تعبیر خواب دعوا با دشمن

آنلی بیتون مى‌گوید:

اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‌گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‌کند.

 

تعبیر خواب دشمن - خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دشمن – خصومت و دشمنی در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دشمنی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با شخصی دشمنی میکند، دوست آن شخص خواهد شد. دشمنی کردن با دشمنان خدا در خواب، نشانه ایمان، و دوستی با آنها در خواب، نشانه مخالفت با قرآن و سنت است.

 

تعبیر خواب خصومت و دشمنی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند با کسی خصومت کرد و بر وی غالب شد، تاویلش به خلاف این است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند با والی آن دیار خصومت کرد و بر وی غالب شد، دلیل که از والی آن دیار بدو خیر و منفعتی رسد.

اگر به خلاف این بیند دلیل که از وی بدو رنج و زیان رسد.

اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با مردم بی سبب خصومت می کرد، دلیل که مردم از زبان وی رنجور و اندوهگین شوند.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.