تعبیر خواب به دار آویختن – معنی دارز زدن در خواب

تعبیر خواب به دار آویختن - اعدام کردن در خواب

تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

خوابی که بیداری آن هم ترسناک و بد است. امیدوارم  نه در بیداری و نه در خواب اعدام ببینید. بزرگان علم تعبیر خواب اعدام شدن در خواب را بیانگر فرمانبرداری دیگران از آن می‌دانند و اگر ببیننده خواب ببیند او را به پای دار میبرند و جمعیت زیادی او را تماشا میکند تعبیری خوبی دارد چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت. با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب به دار آویختن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • آویختن اینجا به معنی آویخته شدن آمده نه با میل و رغبت و اراده، چنگ زدن به جائی آویزان شدن. منظور اینجا از آویختن به دار آویخته شدن است که چون در خواب نامه های سنتی تحت این عنوان ذکر شده.
 • اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته اند از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می رسد و چند سر و گردن از اقران خویش بالاتر می رود.
 • اگر کسی در خواب ببیند که او را به دام آویخته اند و مردم ازدحام کرده اند و به او نگاه می کنند به هیچ وجه بد نیست و بر عکس بسیار نیکو است چون بیننده خواب به شمارش آن ها که پای دار جمع شده اند ستایشگر و آفرین گو خواهد داشت و بر کسانی که تعدادشان کم نیست برتری می یابد.
 • روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است ولی در یک مورد بد هست و آن این که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پائین افتاده. این در بیداری برای مرد به دار آویخته شده بد نیست اما در خواب نشان آن است که از مقامی ساقط می گردد و احترامش از بین می رود.

 

بخوانید : تعبیر خواب آسمان و دیدن آسمان نورانی و پر ستاره در خواب

 

تعبیر خواب جامع و کامل به دار آویختن

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند کسی را بر دار کردند و مردم در وی نظاره می کردند، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود.
 • اگر بیند کسی به نظاره او نبود، شرف و بزرگی یابد، لیکن در راه دین مدبر و فاسق است.
 • اگر بیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط بود بخورد.
 • اگر بیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.

محمد بن سیرین می گوید :

روزی مردی نزد من آمد و گفت :به خواب دیدم که مردی را  هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند گفتم : اگر این خواب راست می گویی ، امروز امیر شهر را معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند .پس همان روز چنان شد و دیگر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد .

 

تعبیر خواب به دار آویختن - اعدام کردن در خواب

تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

 

تعبیر خواب دار زدن ، اعدام کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رویاى دار زدن بر جهار وجه است :

1- ریاست و مهترى

2- مال

3- غیبت مردم کردن

 

بخوانید : تعبیر خواب آسیاب و انواع تعابیر آسیاب بادی و آبی و  دیدن آسیابان در خواب 

 

تعبیر خواب اعدام شدن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

 • اگر کسی ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
 • اگر کسی ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
 • اگر کسی  ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود
 • اگر کسی  ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد
 • اگر کسی  ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد.

 

تعبیر خواب به دار آویختن - اعدام کردن در خواب

تعبیر خواب به دار آویختن – اعدام کردن در خواب

 

مشاهده اعدام دیگران در خواب

آنلی بیتون می گوید:

 • مشاهده اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد .
 • اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانه آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود .
 • اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند .

 

بخوانید : تعبیر خواب آب و هوا و دیدن شرایط نامساعد آب و هوا 

 

لیلا برایت می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که دوست صمیمى شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى جدایى از فرد مورد علاقه شما است
 • اگر در خواب ببینید که کسى را اعدام کرده ‏اید و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ى پیروزى در کارها است.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید .
 • اعدام خود شما : باید احساستان را بیشترکنترل کنید.
 • اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد .
 • اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند.
 • اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

کلیه حقوق برای وب سایت نماگرد محفوظ می باشد و کپی فقط با ذکر لینک پست مجاز است.