تعبیر خواب

تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

2.8/5 - (5 امتیاز)
[ type=”blue”]در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب چشم آشنا سازیم. خواب چشم از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر برای مطالعه تعبیر خواب چشم تمایل دارید با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چشم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

چشم در خواب، بر هفت وجه است.

اول: روشنائی.

دوم: دین مبتنی بر هدایت و درستی.

سوم: اسلام.

چهارم: فرزند.

پنجم: مال.

ششم: علم.

هفتم: زیادتی در دین و مال.

محمدبن سیرین می گوید:

چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی روی چشم و دهان و گوش تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن هر دو چشم در خواب، به دین و ایمان یا آنچه، شخص با آن حق رااز باطل تشخیص میدهد، تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب چشم : نتایج بسیار خوب حرفه ای
 • چشمان شما فندقی هستند : دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند .
 • چشمان شما بزرگ هستند : ثروت هنگفت
 • چشمان شما کوچک هستند : شما را از صمیم قلب دوست دارند .
 • رنگ چشمان شما بین آبی و سبز است : منفعت بزرگ مالی
 • چشمان شما غمگین هستند : کارهای بسیار سودمند در پیش است .
 • چشمان یک بیمار : عمر شما طولانی خواهد بود .
 • چشمان شما باز شده و بزرگ هستند : یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد.
 • دید چشمهای خود را از دست می دهید : فرزندان شما در معرض خطر مرگ هستند .
 • خواب چشمان فرزندانتان : پول
 • چشمان زنتان را تحسین می کنید : شما به او وفادار نیستید .
 • چشمان شوهرتان را تحسین می کنید : شما در انتظار یک نوزاد هستید .
 • برای چشمانتان نگران هستید : در همه امور احتیاط را فراموش نکنید .
 • برای چشمان فرزندانتان نگران هستید : یکنفر مخفیانه بر ضد شما کار می کند .
 • چشمان یک زن را می بندند : شما باعث اغفال و ناکامی خودتان خواهید شد .
 • چشمان یک مرد را می بندند : شما بیوه می شوید .
 • شما در بین افرادی هستید که چشمانشان را
 • بسته اند : یک دوست باعث عذاب شما می شود.
 • دیگران چشمانشان با یک پارچه بسته شده : وجدانتان ناراحت و پشیمان خواهد شد.
 • یکنفر با چشمانش به شما خیره شده : مراقب خیانت باشید.

لوک اویتنهاو می گوید :

چشم تیره رنگ : خبر خوشحال کننده

چشم کم سو : ضرر و زیان از هر نظر

چشمان کثیف : آینده بد

نداشتن چشم : ایدهای برباد رفته

چشمان به زیر انداخته شده : در خفا کسی را شدیدا” دوست داشتن

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب درد کردن چشم

لوک اویتنهاو می گوید:

نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که چشم وی درد می‌کرد و کسی او را دارو می‌کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق

اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می‌دهید یا چشمهای شما درد می‌کند، نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب نابینا شدن (کور شدن)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است

اول: درویشی (فقر وبی چیزی)

دوم: بدحالی

سوم: غم واندوه

چهارم: نقصان (نقص در بدن)

پنجم: مال

ششم: تباهى دین

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

معبران می گویند:

اگر ببینی در سیاهی و مردمک چشم تو سفیدی قرار دارد [تقریباً به شکل انسان‌های نابینا]، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ… _ … و دیدگانش از غم سپید شد… (یوسف-84)

معبران می گویند:

اگر خواب دیدی خودت نابینا شدی دلالت بر این دارد که در مهمترین کارهای زندگی ات تصمیمات عجولانه و کورکورانه میگیری که در نهایت به ناکامی و شکست منتهی میشود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

 • اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.
 • اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس رااز راه ببرد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش سفید شده است، به غمی بزرگ دچار میشود یا از کسی که بسیار دوستش دارد، جدا میشود.

اگر کسی در خواب ببیند که پردهای سفید جلو چشمانش را گرفته است، به غمی بزرگ دچار میشود. فرو بستن چشمان و پایین انداختن آنها در خواب، نشانه محافظت از حدود الهی و اجرای فرمانهای خداوند میباشد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که نابینا شده ، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد.

اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب درآمدن چشم

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی چشم تو در کف دستت قرار گرفته است، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی هر دو چشم تو کنده شده است، یـعـنـی از دین و شریعت بی‌بهره می‌شوی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی کسی چشم تو را درآورده، یـعـنـی چیزهایی مثل زن و فرزند و خانه و باغ و… که روشنی چشم تو می‌باشند و مورد علاقه‌ات هستند را از دست می‌دهی، بطوریکه دیگر آن‌ها را نخواهی دید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی کسی دست دراز کرده و یک چشم تو را کنده است، یـعـنـی فرزندت را به گمراهی می‌کشد.

 

[ type=”red”]بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مژه ، تعبیر خواب چهره ، تعبیر خواب ریمل

 

تعبیر خواب آسیب دیدن چشم

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب دیدید که چشم‌تان دچار آسیب شد، در میان افرادی گیر می‌افتید که تمام برنامه‌های شما را خراب کرده و شما را از تمام مسئولیت‌هایی که دارید دور می‌کنند. قبل از این‌که به کسی نزدیک شوید، دقت کنید تا ببینید زندگی و عادات روزانه خود را چگونه پیش می‌برند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی یک چشم تو دچار آسیب شده است، یـعـنـی فرزندانت دچار آسیب می‌شوند.

اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی‌توانی آن‌ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند چشم وی از آهن است، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود

 

تعبیر خواب سبل

یکی از امراض چشم که چیزی مانند پرده بر روی چشم پیدا شود.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی چشم‌هایت طوری سبل [نوعی بیماری چشم] گرفته است که فوق العاده به سختی می‌بینی، یـعـنـی به اندازۀ ضعف بینایی، دین و ایمان تو دچار عیب و نقص و اشکال می‌شود (مخصوصاً اگر رنگ چشم‌های تو در خوابی که دیده‌ای سیاه باشند)
 • اگر ببینی چشم‌های تو آبی می‌باشد و دچار سبل شده است، یـعـنـی در راه «بدعت» خواهی ماند، یا چنانچه ببینی چشم‌های تو شهلا می‌باشد و دچار سبل شده است، یـعـنـی فرزندت بیمار می‌شود یا از تو جدا خواهد شد.
 • اگر ببینی کسی پردۀ سبل را از چشم تو برداشته است و چشم‌هایت بهبود پیدا کرده است، یـعـنـی توسط فرد عالمی توبه می‌کنی و آن عالم تو را به راه دین و ایمان می‌آورد و پارسا و پرهیزکار می‌شوی

‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند:

بیماری فرزندت بهبود پیدا می‌کند یا اگر در غربت باشد به سلامتی برمی‌گردد

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چشم مصنوعی

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینید که چشم مصنوعی دارید : دیگر هیچ کس شما را تحویل نخواهد گرفت و احترام شما پائین می آید .

دیگران چشم مصنوعی دارند : خبرهای بسیار خوش از طرف یک دوست به شما می رسد .

دشمنان چشم مصنوعی دارند : یک تغییر بزرگ در زندگی شما رخ خواهد داد .

 

تعبیر خواب چشم ضعیف

امام جعفر صادق (ع) می فرمایند:

در وجه اول امام جعفر صادق (ع) چشم را به روشنایی تعبیر کرده‌اند و می‌توان اینگونه بیان کرد که ضعیف شدن چشمان مربوط به از بین رفتن روشنایی و راه درست برای بیننده خواب باشد همانگونه که جابر مغربی می‌گوید اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود.

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است

لوک اویتنهاو می گوید:

چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر

 

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی می گوید:

اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.

محمدبن سیرین گوید:

سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب داشتن چشمان بسیار

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی چشم‌های زیادی روی بدنَت است و همه چیز را به خوبی و خیلی واضح می‌توانی ببینی، یـعـنـی در دین و ایمان خیلی درستکار خواهی شد و به وظایف دینی بسیار درست عمل خواهی کرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چشمی اضافه دارد، به دین و ایمانش افزوده میگردد و اگر ببیند که چشمانش از آهن است، اسرارش برملا میشود و به غم و غصهای بزرگ دچار می گردد.

 

تعبیر خواب یک چشم

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.

اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.

اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می‌کند.

اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر مردی را در خواب دیدید که فقط یک چشم داشت، با دوران پر از چالشی در زندگی روبه‌رو خواهید شد که نا امیدی‌های زیادی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین.

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایی خود پندار شود

معبران می گویند:

اگر ببینی وسط صورت خودت یک چشم داری، یـعـنـی از جهت دینی بر ضد تو حرف‌های ناسزائی می‌گویند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب بببیند که فقط یک چشم دارد، نیمی از مال یا دینش را از دست میدهد و به گناهی بزرگ دچار میشود. تاری چشم در خواب، نشانه چشمپوشی از محارم است؛ ممکن است که نشانه نقص و ناتمامی باشد.

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب سه چشم

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.

 

تعبیر خواب چشم زخمی

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی‌توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود

اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.

 

تعبیر خواب چشم های روشن

از دیدگاه روانشناسی یونگ

چشمان روشن در زندگی واقعی زیبا هستند و این ویژگی مثبت را در خواب نیز دارند. چشمان روشن نماد فرشته‌ نگهبان که در زندگی دارید هستند. این فرد، مربی و مشاور شما در همه موارد است و شما بسیار قدردان او هستید.

 

تعبیر خواب چشم های سیاه

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر شخصی که در خواب شماست، چشمانی سیاه داشت، نشانه مشکل در زندگی عشقی شماست. شریک شما سرد می‌شود و بدون دلیل خاصی شما را پس می‌زند. همچنین ممکن است درمورد مسائلی که مدت زیادی است شما را ناراحت کرده اما راجع به آن‌ها صحبت نکرده‌اید با شریک خود بحث کنید.

مراقب حرف‌های خود باشید و تا زمانی که ماجرا را نفهمیده‌اید، حالت تدافعی نگیرید. فقط در این صورت است که می‌فهمید باید چگونه رفتار کنید و چه موضعی بگیرید.

در سر زمین رویاها آمده:

چشمان شما سیاه هستند : تنگدستی

 

تعبیر خواب چشم آبی

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر چشمانی آبی را در خواب ببینید، در کار یا شغل خود به مشکل می‌خورید. این مشکل به دلیل اشتباهی که از شما سر می‌ز‌ند به وجود می‌آید و نمی‌توانید کسی دیگر را برای آن سرزنش کنید.

قبل از این‌که از هر کاری دست بکشید، شاید بهتر باشد روش متفاوتی را امتحان کنید. اگرچه این مشکلات بر سر راه شما قرار می‌گیرند اما به این معنا نیستند که حل نمی‌شوند.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

چشم به رنگ آبی: عشق سوزان

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر چشم آبی، «بدعت» می‌باشد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.

دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می‌دهید.

در سر زمین رویاها آمده:

چشمان شما آبی هستند : شادی خیلی بزرگ

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چشم سبز

از دیدگاه رونشناسی یونگ

چشم سبز در خواب نشانه آرامش خاطر و روحی لطیف است. اگر خواب ببینید که چشم شما سبز شده است، در زندگی با خوشحالی و آرامش خاطر و دیدی روشن نسبت به مسایل زندگی نظاره خواهید کرد. همچنین داشتن چشمانی سبز برای کسی که چشم او سبز نیست؛ نشانه بالا رفتن ایمان و اطمینان او در انتخاب راه درست در زندگی است.

در سر زمین رویاها آمده:

چشمان شما سبز هستند : خوشبختی بزرگی نصیبتان خواهد شد .

 

تعبیر خواب چشم قرمز

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر کسی خواب ببیند که چشم او قرمز شده، با مشکلی در زندگی مواجه است که احتیاج به راهنمایی و هدایت از طرف یک دوست آگاه و دانا خواهد داشت و دید او نسبت به مسائلی بد شده و او را بدبین کرده است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب، چیزی قرمزرنگ در چشمانش ببیند، به حادثهای دچار میشود که او را عصبانی میکند و باعث غم و غصه ی او میشود. چشمدرد در خواب، بر کاهش یافتن رزق و روزی دلالت دارد؛ ممکن است بر بیمبالاتی در امور دینی تعبیر شود.

در سر زمین رویاها آمده:

چشمان شما قرمز هستند : یک بیماری

 

تعبیر خواب چشم قهوه‌ای

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن چشمان قهوه‌ای در خواب، فریب را نشان می‌دهد. کسی که نمی‌شناسید یا کسی که او را خوب نمی‌شناسید ممکن است شما را فریب دهد تا کاری انجام دهید که برای شما خطرناک باشد.

از نزدیک شدن به افراد غریبه اجتناب کنید و اجازه ندهید به زندگی شخصی شما نزدیک شوند. با این کار می‌توانید در برابر آن‌ها و کارهایی که انجام می‌دهند از خودتان مراقبت کنید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چشمانی قهوه ای در خواب، علامت فریب و خیانت است.

دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت.

در سرزمین رویاها آمده:

چشمان شما قهوه ای هستند : خوشبختی

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چشم های خاکستری

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر چشمانی که در خواب دیدید خاکستری بودند، ممکن است از شما سوء استفاده شود. مراقب افرادی که در اطراف‌تان هستند باشید و به هر کسی که می‌بینید اعتماد نکنید. ممکن است این فرد فقط بخواهد اطلاعاتی در مورد شما به دست بیاورد و بعدها علیه خود شما از آن‌ها استفاده کند.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چشمان خاکستری در خواب ، نشانه عشق و توأم با چاپلوسی است .

 

تعبیر خواب تغییر رنگ چشم

از دیدگاه رونشناسی یونگ

اگر خواب ببینید که رنگ چشم شما عوض شده و مثلا به رنگ آبی درآمده، رویایی را در سر دارید که تمام فکر و ذکر شما را مشغول کرده است و به حد عشق به آن فکر می کنید و شاید عاشق شده باشید. اگر خواب ببینید که کسی با چشم آبی به شما نگاه می کند که چشمانش قبلا آبی نبوده، آن شخص عاشق شما است.

اگر چشم آبی در خواب ببینید و ندانید صاحب آن کیست، عشق سوزانی به شما خواهد رسید. اگر چشم خود را پر رنگ و یا تیره تر ببینید، خبری خوشحال کننده به شما خواهد رسید. اگر خواب ببینید که سفیدی چشم شما کاملا از بین رفته و تیره است، در زندگی خود در راه اشتباهی قدم خواهید گذاشت و با خودخواهی به دیگران آسیب خوهید رساند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی چشم‌های سیاه تو آبی شده است، یـعـنـی حال و روز تو بد و دگرگون می‌شود.

 

تعبیر خواب چشم خونی

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن چشمان خون گرفته در خواب نیز می‌تواند برای‌تان بدشانسی بیاورد. ممکن است همه چیز برای مدتی بد پیش برود و شما نتوانید تعادل را در زندگی حفظ کنید. زندگی‌تان زیر و رو می‌شود و نمی‌توانید تمام قسمت‌های آن را جمع کنید.

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی از چشم تو خون می‌ریزد، یـعـنـی به خاطر فرزندت دچار غم و ناراحتی می‌شوی، یا در مال و اموال تو کم و کسری و ضرر و زیان به وجود می‌آید.

 

تعبیر خواب چشم های زیبا

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر کسی را در خواب دیدید که زیباترین چشمانی که تا کنون دیده‌اید را داشت، از فردی که به شما نزدیک است نا امید خواهید شد. این فرد می‌تواند شریک، عضو خانواده یا شخص نزدیک دیگری باشد که ممکن است به شما خیانت کند و احساس بدی به شما ‌بدهد.

در سرزمین رویاها آمده:

چشمهای زیبا : شادی و عشق

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چشم های درشت

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن چشمان بزرگ در خواب، نشانه ثروت و دارایی است. همه چیزهای مربوط به اقتصاد طبق برنامه پیش می‌رود و شما به این دلیل بسیار راضی و خوشحال خواهید بود.

این زمان، زمان خوبی برای سرمایه‌گذاری پولی در پروژه‌های جدید است. هر ریالی را که سرمایه‌گذاری می‌کنید، مقدار بیشتری به شما بازمی‌گردد. فقط مراقب باشید گزینه‌های سرمایه گذاری خود را به درستی بررسی کنید.

 

خواب زنی با چشمان نافذ

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر در خواب زنی را با چشمان نافذ و نگاه گیرا دیدید، نشان‌دهنده بدشانسی است. هر چیزی که در روزهای بعد شروع می‌کنید به یک فاجعه تبدیل می‌شود بنابراین، بهتر است مدتی دست به کاری نزنید و آرام باشید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که چشمانش بسیار تیز و نافذ گشتهاند، نشانه ی این است که اعمال پنهانی او در امور دینی، بسیار بهتر از اعمالی است که آشکارا انجام میدهد و همچنین نشانه ی فراوانی درک و فهم اوست.

 

دیدن فردی با چشمان چپ در خواب

از دیدگاه روانشناسی یونگ

دیدن فردی با چشمان چپ در خواب نشانه خوش‌شانسی است. این دوره بهترین دوران برای انجام کار و چیزهایی که دوست دارید است زیرا هر کاری که شروع می‌کنید، انتهایی خوش خواهد داشت. سعی کنید تمام پروژه‌های قبلی خود را تمام کنید و حتی کار روی پروژه‌های جدید را شروع کنید زیرا این دوره خوش‌شانسی، در بهترین حالت خود است.

این خواب، نشانه خوش‌شانسی در زندگی شخصی نیز هست. اگر هنوز هم آن فرد خاص را ملاقات نکرده‌اید، این دوره، از نظر روابط عاطفی، کمی فعال‌تر است. در میان افراد عالی که ملاقات می‌کنید، شخصی کاملا مناسب شما وجود دارد. بنابراین وقت خود را هدر ندهید و تحقیق را شروع کنید.

در سرزمین رویاها آمده:

چشمان شما چپ است : محتاج به پول خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

چشمان چپ : باعث تحقیر شدن خود

 

تعبیر خواب چشمک زدن

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب چشمک زدن این است که سود بسیاری عایدتان می شود.

 

تعبیر خواب چشم - دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چشم – دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مردمک چشم

از دیدگاه روانشناسی یونگ

اگر خواب ببینید که مردمک چشم شما خیلی تنگ شده، در بیداری باریک بین و نکته سنج خواهید بود. اگر مردم چشم گشاد شده باشد، نوعی بی خیالی و دیدی آرام نسبت به وقایع اطراف خود خواهید داشت.

 

تعبیر خواب چشم پزشک

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، علامت آن است که از پیشرفت در زندگی باز خواهید ماند ، زیرا از وسایل نامطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید.

ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی چشم پزشکی می‌کنی و داروی تو برای چشم‌ها سودمند واقع شده است، یـعـنـی گمراهان را هدایت می‌کنی و از تو سود و منفعت می‌برند، ولی اگر داروی تو موثر نباشد تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد .

 

تعبیر خواب چشمان حیوانات

معبران می گویند:

اگر خواب‌ چشمان‌ حیوانات‌، به‌ خصوص‌ در تاریکی‌، را ببینید، یعنی‌ درجمع‌ و دایره‌ اجتماعی‌ اطرافتان‌، حسادت‌، رقابت‌ و هم‌ چشمی‌ پنهان‌ و مخفیانه‌ وجود دارد. چشمان‌رنگی‌ و روشن‌ یا آبی‌ رنگ‌ در خواب‌، به‌ معنای‌ یک‌ ارتباط دوستانه‌ جدید هستند، در حالی‌، چشمان‌تیره‌ و مشکلی‌ نشانه‌ و نماد یک‌ ارتباط عاطفی‌ جدید محسوب‌ می‌شوند.

 

[ type=”green”]برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۶ دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم انگار چشمم چربی یا تکه گوشت اضافه دارد و من برای بهتر شدن چشمم ان را با قیچی بریدم

 2. سلام
  من خواب دیدم یچیزی چشممو اذیت میکرد وقتی پلکه بالاییمو بلند کردم تا ببینم چیه دیدم ی مگس مرده سیاه تو چشمم بود ولی افتاد و من چندشم شد ب مامانم گفتم وای مامان مگس تو چشمم بود بیا چشممو ضد عفونی کنیم
  ممنون میشم تعبیر کنید

  1. نسیم عزیز
   از سوی شخصی و احتمالا مردی به شما آسیب میرسد، ممکن است از طرف انسان نباشد و بیماری باشد و در هر دو حالت شما مدتی آزرده می شود و بعد از آن از آن شر رهایی می یابید.

 3. سلام .من خواب دیدم که دارم با تلفن صحبت میکنم و راه میرم تا به اینه میرسم توی اینه که نگاه میکنم متوجه میشم که چشم چپم زخمیه نزدیک که میشم میبینم که مردمک چشمم نیست و درون چشمم معلقه و اون پایین چشمم گیر کرده کمی که بیشتر دقت میکنم میبینم که قرمزه و مثل گوشتی که پوستش رو بکنی خونی و قرمزه اولش توجهی نکردم و به صحبتم ادامه دادم و بیشتر دقت کردم و با چشمم ور میرفتم تا اینکه کم کم دیدم کم شد و تار شد و داشت از بین میرفت که یهو شروع کردم به جیغ کشیدن و گریه که آی کور شدم و…و بقیه رو صدا میکردم و بقیه اهمیت نمیدادن و میگفتن چیزی نیست و کاری نمیکردن.. که انگار توی خواب از یک خواب بیدار شدم و توی خوابم برای مادرم تعریف کردم و گفتم که حتی دیشب هم مثل همین خواب رو دیدم و یادم باشه وقتی که بیدار شدم تعبیر دیدن دوبار چشم زخمی و جراحت چشم رو در خواب سرچ کنم .ولی یادم نبود دیشبش چی خواب دیدم و فقط جراحت و زخمی شدن چشمم یادم بود توی خواب .من مجرد هستم .

 4. سلام. خواب دیدم دو فرزند دو قلو غیر همسان به دنیا آوردم یکی از بچه ها پسر بود با چشمان خاکستری یا شیشه ایی وقتی به چشمان بچه نگاه کردم گفتم چه چشمهای زیبایی . اما چشمها به یکدفعه پر از خون شد و کل چشم ها را خون گرفته بود به طوری که خون از چشم ها بیرون نمیزد فقط درون چشم ها جمع شده بود . ممنون میشم این خواب رو برام تعبیر کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا